1. Seja UO – 19.08.2021

DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA

UPRAVNI ODBOR – 19. avgust 2021

ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

 

Seja je bila 19. avgusta 2021 v prostorih ŠZ Kamnik s pričetkom ob 19.00 uri.

 

Prisotni člani: Mihajlo Milojević, Dejan Perčič, Jana Prešeren, Franci Kramar, Gašper Hribar

Ostali prisotni: Rok Zajec

 

PREDLAGANI DNEVNI RED:

1) Potrditev dnevnega reda

2) Izvolitev podpredsednika, tajnika in blagajnika društva

3) Potrditev članov strokovnega odbora

4) Seznanitev z določitvijo predsednika NO in DK

5) Obnašanje trenerjev na tekmah

6) Aktivnosti za novo sezono 2021/2022

      a) Licenčni seminar za sodnike C1 in C2

      b) Tečaj za nove sodnike

      c) Seminar za sodnike začetnike

7) Razno

 

AD 1

Novoizvoljeni predsednik društva, Mihajlo Milojevič, je predstavil dnevni red seje, na katerega prisotni člani niso imeli dopolnil ali pripomb.

 

AD 2

Skladno s statutom ZOSS upravni odbor na svoji prvi seji določi podpredsednika, blagajnika in tajnika izmed članov upravnega odbora. Predsednik je podal naslednje predloge:

  • Podpredsednik – Jana Prešeren
  • Tajnik – Gašper Hribar
  • Blagajnik – Dejan Perčič

Jana Prešeren je zaradi svojih obveznosti v ZOSS za podpredsednika predlagala Francija Kramarja. Predsednik društva je skladno s statutom društva predlagal, da se v upravni odbor vključi Lina Pajnik. Člani UO so se s predlogi strinjali. Sprejeti so bili naslednji sklepi:

 

Sklep 1/2021: Podpredsednik društva postane Franci Kramar.

Sklep 2/2021: Tajnik društva postane Gašper Hribar.

Sklep 3/2021: Blagajnik društva postane Dejan Perčič.

Sklep 4/2021: Članica upravnega odbora v mandatu 2021-2025 je Lina Pajnik.

 

AD 3

Predsednik strokovnega odbora, Rok Zajec, je za člana SO predlagal Francija Kramarja in Vojislava. Oba sta predhodno podala soglasje k imenovanju v strokovni odbor. Predlog je bil soglasno sprejet, zato je bil sprejet naslednji sklep:

 

Sklep 5/2021: Upravni odbor potrjuje Francija Kramarja in Vojislava Todorovića kot člana Strokovnega odbora DOS Ljubljana.

 

AD 4

Člani nadzornega odbora in disciplinske komisije so skladno s statutom izmed izvoljenih članov določili predsednika. Predsednica NO je Klara Srša, predsednik disciplinske komisije je Tim Zidar.

 

AD 5

Sodnikom še vedno niso bila izplačana vsa nadomestila za prejšnjo sezono 2020/2021. Izplačana so vsa nadomestila do 31. 3. 2021. Na računu DOS ni dovolj sredstev za izplačilo nadomestil vsem sodnikom do konca sezone. Predsednik društva je predlagal, da se izplača nadomestila za sojenje do konca sezone po naslednjem vrstnem redu: 1.) sodniki C liste; 2.) sodniki B liste; 3.) sodniki A liste. Od sekretarja ZOSS smo prejeli informacijo, da bo ZOSS v kratkem izplačal nadomestila za sojenje ZOSS. Ko prejmemo nakazilo za april bo dovolj sredstev za plačilo vseh sodnikov do konca letošnje sezone.

Sklep 6/2021: Blagajnik društva izvede nakazila do konca sezone za sodnike skupin C1 in C2 takoj, ko bodo zaključeni obračuni s strani ZOSS. Za sodnike B in A skupin se nakazilo izvede po prejemu zadostnih sredstev s strani ZOSS.

 

AD 6

Upravni odbor se je seznanil z dogodkom na turnirju mlajših kategorij na Brezovici. Zoper trenerja je bil s strani OZS sprožen disciplinski postopek. Informacij o poteku postopka še ni. Upravni odbor poziva vse sodnike, da se ob neprimernem obnašanju trenerjev – žaljenje, grožnje, … obrnejo na strokovni odbor, kjer bodo dobili ustrezno pomoč in svetovanje. Širšo razpravo o obnašanju trenerjev na tekmah bo strokovni odbor opravil na licenčnem seminarju v septembru.

 

AD 7

a) Licenčni seminar za sodnike C2 in C1 bo potekal 18.9.2021 na Brezovici. Ob 10.00 se bo pričel v prostorih športnega društva Jama. Po seminarju bo potekalo druženje, kamor se povabi tudi sodnike B in A liste. Za sodelovanje na seminarju bo potrebno izpolnjevati pogoj PCT. V kolikor seminarja ne bo mogoče izpeljati v živo, bo seminar izpeljan na daljavo.

b) Tečaj za nove sodnike bo potekal teden pred licenčnim seminarjem. V kolikor bodo epidemiološki ukrepi to dovoljevali, bo ta potekal v živo, sicer pa na daljavo, tako kot lansko leto.

c) Seminar za sodnike začetnike bo potekal glede na zanimanje. V prejšnji sezoni je bil izveden en seminar na daljavo, vendar je bila udeležba slaba. Prav tako je večino sodnikov na turnirjih male odbojke zagotavljalo društvo.

AD 8

  • Potrebno je poslati vprašalnik o aktivnosti sodnikom C1 in C2 skupin za sezono 2021/2022.
  • Člane zanima kakšen je status sprememb sistema ZOSS in moje.odbojke.si. Predlogi za nadgradnjo oziroma izboljšave so bile poslane nekaj mesecev nazaj. Jana Prešeren se javi, da se bo pozanimala pri sekretarju ZOSS.
  • Člani UO so razpravljali o možnosti elektronskega shranjevanja potnih nalogov in ostalih pomembnih dokumentov. Prav tako so se člani pogovarjalo o vpeljavi digitalnega potrdila v program ZOSS, ki bi olajšal podpisovanje potnih nalogov. Možnost elektronskega podpisovanja potnih nalogov bo preverila Jana Prešeren pri računovodkinji ZOSS.
  • Upravni odbor je prav tako pregledal navodila za začetek sezone, ki jih je pripravil predsednik društva. Večjih pripomb ni bilo. Pripravljen dokument se združi z že pripravljenimi pomembnimi informacijami za sodnike. Člani društva bodo prejeli vložne mape s pomembnimi informacijami in navodili za sojenje. Navodila bodo lahko sodniki v naslednjih sezonah dopolnili oz. zamenjali z novejšimi. Jana Prešeren poišče različne možnosti za primerno vložno mapo za sodnike.
  • Reklamacijo opreme nadzoruje ZOSS, ki pa naj bi zagotovil novo opremo do začetka nove sezone. Za lažjo organizacijo in logistiko si tajnik društva prizadeva za skupno evidenco o naročilih opreme.
  • Člani UO so razpravljali o javljanju zasedenosti sodnikov in točkah aktivnosti. Točkovanje aktivnosti trenutno »kaznuje« sodnike, ki javljajo veliko zasedenosti. Društvo sodnike spodbuja, da javljajo zasedenost zaradi lažjega delegiranja. Posledično so sodniki, ki upoštevajo navodila društva in javljajo zasedenost kaznovani, saj prejmejo manjše število točk aktivnosti. Prav tako sistem ZOSS ne razlikuje zasedenosti med tednom in vikendom, zato predstavljeni podatki o zasedenosti ne odražajo vedno resnične aktivnosti sodnika. Upravni odbor zaenkrat ni našel dobre rešitve, zato se razprava o tem prenese na naslednje seje. Člani UO bodo še razmislili o možnih spremembah pravilnika o vrednotenju aktivnosti v društvu.
  • Franci Kramar je izpostavil tudi požrtvovalnost nekaterih sodnikov in zapisnikarjev, ki so na koncu prejšnje sezone sodili tudi več tekem / turnirjev na dan. Zaradi njih so bili, kljub ogromnemu številu tekem, sodniki zagotovljeni na vseh turnirjih. Na licenčnem seminarju bodo prejeli ustno zahvalo predsednika.

 

 

Seja je bila končana ob 20:25.

 

Zapisal:

Gašper Hribar                                                                                   Mihajlo Milojević

Tajnik DOS Ljubljana                                                                        Predsednik DOS Ljubljana

 

zapisnik-1-seje-UO