Zapisnik skupščine DOS Ljubljana 2020

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2020

Skupščina DOS Ljubljana je bila v ponedeljek, 9.3.2020, na lokaciji prostorov Indoor Paintball Ljubljana, Dunajska cesta 123 v Ljubljani, s pričetkom ob 17.00.

Prisotni člani: Adrovič Iso, Bošeska Lara, Cilenšek Ajda, Cinac Nedim, Cizel Eva, Čemas Stjapanovič Branka, Figar Domen, Hribar Gašper, Jovanovič Dejan, Karimi Ako, Kramar Franci, Perčič Dejan, Prešeren Jana, Sever Daniel, Srša Klara, Stojanović Danica, Štrok Eva, Šuštaršič Janez, Todorović Vojislav, Vesel Neža, Vidmar Franc, Vrečar Dušan, Zajec Rok, Zidar Tim, Žmavc Nal

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 5. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 6. Potrditev zapisnika redne letne Skupščine 2019
 7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
 8. Sprejem finančnega poročila za leto 2019
 9. Sprejem finančnega plana za 2020
 10. Volitve članov disciplinske komisije
 11. Volitve članov nadzornega odbora
 12. Razno

 

AD 1)

Skupščina se je začela ob 17.15, ko je bilo prisotnih 25 članov.

AD 2) 

Po pozdravu predsednica društva DOS Ljubljana Jana Prešeren predlaga delovna telesa skupščine. Izvolijo se naslednja delovna telesa:

Delovno predsedstvo: Cizel Eva, Daniel Sever, Franci Kramar

Verifikacijska komisija: Danica Stojanović, Dušan Vrečar, Klara Srša

Zapisnikar: Gašper Hribar

Overovatelja zapisnika: Iso Adrovič, Janez Šušteršič

Sklep 1: Predlagani člani delovnih teles skupščine so soglasno sprejeti.

AD 3)

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 43 možnih delegatov je prisotnih 25. Verifikacijska komisija je skladno s 25. členom Statuta ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Sklep 2: Verifikacijska komisija potrdi sklepčnost skupščine.

AD 4)

Predsednica društva je predstavila dnevni red skupščine, na katerega prisotni člani niso imeli dopolnil ali pripomb.

Sklep 3: Dnevni red je soglasno sprejet.

AD 5)

Predsednica društva pozdravi vse prisotne člane in poda mnenje o stanju in delovanju društva v pretekli sezoni. Opaža podhranjenost v sodniških vrstah, zato pozove k pridobivanju novih in ohranjanju obstoječih sodnikov. Zahvalila se je predsedniku strokovnega odbora za zahtevno delo z delegiranjem.

Zahvalila se je prav tako vsem, ki so pomagali pri realizaciji evropskega prvenstva, ki je potekalo septembra 2019 v Ljubljani.

Prisotni člani so bili obveščeni tudi o odsotnosti tajnice Maše Serec. Namesto nje delo opravlja Gašper Hribar.

AD 6)

Zapisnik prejšnje skupščine je bil objavljen na spletni strani društva, tako da so ga člani lahko prebrali. Jana Prešeren je na kratko povzela dogajanje na prejšnji skupščini, ugotovila, da so bili sklepi prejšnje skupščine realizirani, ter predlagala njegovo potrditev.

Sklep 4: Zapisnik prejšnje skupščine je soglasno sprejet.

AD 7)

Poročila organov DOS Ljubljana so bila objavljena na spletni strani društva. Predsednik delovnega predsedstva je pozval predsednike posameznih komisij, ki so poročila sestavili, da podajo morebitna dodatna pojasnila k poročilom.

Upravni odbor deluje dobro, realizira vse naloge katere si zastavi. V letu 2019 je upravni odbor hitro in učinkovito zamenjal tajnico Mašo Serec, ki je zaradi osebnih zadev javila daljšo odsotnost. Tako je novi tajnik postal Gašper Hribar.

Disciplinska komisija je izgubila 2 člana komisije – Alenko Lavrin in Ledo Čebulj. Ostal je le še en član, zato se na skupščini izvoli tudi 2 nova člana. V času prevzema funkcije do skupščine ni tekel noben disciplinski postopek zoper sodnika DOS Ljubljana.

Strokovni odbor je zaznal upad sodnikov. Precej aktivnih sodnikov je nehalo oziroma je prijavilo daljšo zasedenost. Društvu se je pridružilo tudi nekaj novih sodnikov. Največji problem prepozna v stalni zasedenosti sodnikov, ki ob sobotah doseže preko 50%. Prav tako se ob sobotah pojavljajo turnirji na dveh igriščih, ki zahtevajo še enkrat več sodnikov. Zaradi odsotnosti in velikega števila tekem, so delegirani sodniki preobremenjeni. Nekateri tako sodijo tudi po več tekem/turnirjev na dan. Posledično je bila včasih potrebna pomoč ostalih DOSov, ki so priskrbeli manjkajoče sodnike. Popoldanske tekme med tednom so deloma reševale problem, saj so razbremenile sobotno potrebo po sodnikih. Odbor je opazil tudi manj kontroliranja mladih sodnikov, kar pripisujejo prezasedenosti izkušenejših sodnikov – kontrolorjev. Predsednik odbora se je zahvalil vsem sodnikom, ki imajo malo zasedenosti in so pripravljeni nadomestiti manjkajoče kolege. Problem predstavljajo tudi šolske tekme, ki potekajo med tednom dopoldne. Zaradi služb in šolskih obveznosti je v tem času težko dobiti proste sodnike. Z delegiranjem sodnikov na univerzitetni odbojkarski ligi ni težav. Organizator univerzitetne lige je s sodniki zadovoljen.

Nadzorni odbor ni imel nobenih pripomb, izrazil pa je skrb s slabo udeležbo na skupščini.

Sklep 5: Poročilo upravnega odbora je soglasno sprejeto.

Sklep 6: Poročilo disciplinske komisije je soglasno sprejeto.

Sklep 7: Poročilo strokovnega odbora je soglasno sprejeto.

Sklep 8: Poročilo nadzornega odbora je soglasno sprejeto.

AD 8)

Dejan Perčič je predstavil finančno poročilo za leto 2019.

Prihodki in odhodki v letu 2019 so skladni s pričakovanji in planom. Pri prihodkih je odstopanje zaznano pri donacijah s strani ZOSS, kar pa je vsako leto težko predvideti, koliko in kdaj bo ZOSS izvedel nakazilo. Pri odhodkih pa je bilo stroškov DOS-a manj od predvidenih. Razlog je v nerealizaciji nakupa opreme za sodnike.

Sklep 9: Finančno poročilo za 2019 je bilo soglasno potrjeno.

AD 9)

Dejan Perčič je predstavil tudi finančni plan za leto 2020.

Na strani prihodkov ne pričakujemo večjih sprememb. Odhodki, ki jih pričakujemo, so sofinanciranje nakupa sodniških majic z dolgimi rokavi za sodnike, ki bodo z letom 2020 postale obvezen del sodniške opreme.

Sklep 10: Finančni plan za 2020 je bil soglasno potrjen.

AD 10)

Pregleda se prejete kandidature za člane Disciplinske komisije. Kandidirala je Danica Stojanović. Za zapolnitev mest v nadzornem odboru je potreben še en član, zato se prisotne člane pozove h kandidaturi, javi se Nal Žmavc.

Sklep 6: Danica Stojanović in Nal Žmavc sta soglasno potrjena kot člana DK.

AD 11)

Pregleda se prejete kandidature za člane Nadzornega odbora. Kandidirala je Ajda Cilenšek. Za zapolnitev mest v nadzornem odboru je potreben še en član, zato se prisotne člane pozove h kandidaturi, javi se Branka Čemas Stjapanovič.

Sklep 5: Ajda Cilenšek in Branka Čemas Stjapanovič sta soglasno potrjeni kot članici NO.

AD 12)

Zaradi virusa Covid-19 se prihajajoče tekme igrajo brez gledalcev. Prisotni so pozvani naj to striktno upoštevajo. Zaradi ukrepov za zajezitev virusa lahko pride do sprememb oziroma odpovedi tekem, zato strokovni odbor pozove k rednem pregledovanju elektronske pošte, kamor bodo sodniki dobili navodila s strani OZS.

Naslednjo sezono bodo obvezne majice z dolgimi rokavi, zato predsednica opomni na pravila oblačenja sodniškega zbora. Prav tako obvesti o spremembi pošiljanja zapisnikov in pregledovanja ekipnih licenc, ki jih bo prinesel novi sistem. Elektronski zapisnik se bo uvedel tudi na 3. DOL, zato bo na seminarjih več poudarka na pisanju elektronskega zapisnika.

Predsednica prisotne nagovori k sodelovanju v društvu in opomne na točke aktivnosti. Naproša tudi k novačenju novih sodnikov, predvsem igralcev, ki so prenehali z treniranjem odbojke.

Predsednica prisotne člane povabi na Turnir DOS-ov, ki bo 13. junija 2020 v Ljutomeru v organizaciji DOS Pomurje. Tajnik društva bo članom razposlal vabilo s prijavo.

Skupščina se je zaključila ob 18.15.

 

Zapisal:

Gašper Hribar

Overovatelja zapisnika:

Janez Šušteršič

Iso Adrovič

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2020