Zapisnik Skupščine DOS Ljubljana 2019

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2019

Skupščina je bila 22. marca 2019 v OŠ Zadobrova v Ljubljani s pričetkom ob 17.00.

Prisotni člani: Franc Vidmar, Dušan Vrečar, Branko Maček, Dejan Jovanovič, Daniel Sever, Franci Kramar, Gašper Hribar, Iso Adrovič, Senka Imamovič Kumalič, Eva Cizel, Ajda Cilenšek, Mojca Hočevar, Matic Obranovič, Gal Rajšel, Brina Obranovič, Tadej Cerar, Domen Figar, Maj Juvan, Vojislav Todorović, Eva Štrok, Alenka Lavrin, Maja Spirovska, Rok Zajec, Mihajlo Milojevič, Dejan Perčič, Elena Arsova, Kristina Golob, Danica Stojanović, Klara Srša, Nal Žmavc, Manca Birk, Jana Prešeren, Maša Serec

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

  1. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
  2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Sprejem dnevnega reda Skupščine
  5. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine (gl. priponko)
  6. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
  7. Sprejem finančnega poročila za leto 2018
  8. Sprejem finančnega plana za leto 2019
  9. Volitve novega člana Disciplinske komisije
  10. Razno

AD 1)

Skupščina se je začela ob 17.15, ko je bilo prisotnih 31 članov. Ob 17.30 sta se pridružila še dva člana. Skupščine se je tako skupaj udeležilo 33 članov.

AD 2)

Po pozdravu predsednica društva DOS Ljubljana Jana Prešeren predlaga delovna telesa skupščine.

Izvolijo se naslednja delovna telesa:

Delovno predsedstvo: Jana Prešeren, Franci Kramar, Klara Srša

Verifikacijska komisija: Ajda Cilenšek, Mihajlo Milojevič, Dušan Vrečar

Zapisnikar: Maša Serec

Overovatelja zapisnika: Alenka Lavrin, Tadej Cerar

Sklep 1: Predlagani člani delovnih teles skupščine so soglasno sprejeti.

AD 3)

Predsednica društva pozdravi vse prisotne člane in poda mnenje o stanju in delovanju društva v pretekli sezoni. Članstvo je stabilno in društvo deluje brez težav.

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 52 možnih delegatov je prisotnih 31. Verifikacijska komisija je skladno s 25. členom Statuta ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Sklep 2: Verifikacijska komisija potrdi sklepčnost skupščine.

AD 4)

Predsednica društva predstavi dnevni red skupščine.

Sklep 3: Dnevni red je soglasno sprejet.

AD 5)

Zapisnik prejšnje skupščine je bil objavljen na spletni strani društva in članom razposlan po elektronski pošti, tako da so ga člani lahko prebrali. Jana Prešeren je na kratko povzela dogajanje na prejšnji skupščini, ugotovila, da so bili sklepi prejšnje skupščine realizirani, ter predlagala njegovo potrditev.

Sklep 4: Zapisnik prejšnje skupščine je soglasno sprejet.

AD 6)

Poročila organov DOS Ljubljana so bila objavljena na spletni strani društva, prav tako so bila članom poslana po elektronski pošti.

Upravni odbor deluje v skladu z nalogami in brez težav, v letu 2018 so sklicali in izpeljali dve seji.

V okviru letnega poročila Disciplinske komisije je predsednica društva poudarila del, kjer se vse sodnike poziva k vestnemu upoštevanju pravil in kodeksa obnašanja na tekmah, k pravočasnemu medsebojnemu obveščanju in skupnemu razreševanju morebitnih spornih situacij. Poleg tega se sodnike pozove, naj se v primeru težav ali nejasnosti obrnejo na ustrezne organe društva ter naj med seboj izmenjujejo čim več informacij in nasvetov glede ravnanja na tekmah in delovanja znotraj društva. Predsednica še pohvali prizadevnost članov Disciplinske komisije in se zahvali za sprejetje novega Disciplinskega pravilnika DOS Ljubljana.

Predsednica društva se je zahvalila predsedniku Strokovnega odbora za zahtevno delo, ki ga opravljajo člani Strokovnega odbora, in prepoznala, da so izmed vseh odborov najbolj obremenjeni, zlasti z delegiranjem.

V okviru poročila Nadzornega odbora je predsednica društva izpostavila del, kjer se naproša vse sodnike za redno preverjanje nakazil in pravočasno obveščanje blagajnika o neplačanih tekmah, saj se bo le tako lahko zagotovilo, da bo vse izplačano in da ne bo slabe volje. Poudarila je še poziv vsem sodnikom, ki niso člani odborov ali komisij, k čim večjemu sodelovanju, podajanju pripomb in opažanj, da bo lahko DOS Ljubljana v svojem delovanju v prihodnje še boljši.

V poročilu predsednice društva je bila izpostavljena njena hvaležnost vsem članom društva, zlasti pa članom vseh odborov, za vestno opravljanje njihovega dela.

Sklep 5: Poročilo upravnega odbora je soglasno sprejeto.

Sklep 6: Poročilo disciplinske komisije je soglasno sprejeto.

Sklep 7: Poročilo strokovnega odbora je soglasno sprejeto.

Sklep 8: Poročilo nadzornega odbora je soglasno sprejeto.

Sklep 9: Poročilo predsednice je soglasno sprejeto.

AD 7)

Vrstni red Dnevnega reda se spremeni tako, da se 9. točko obravnavava pred 7. in 8. točko.

Zaradi odstopa Igorja Luzarja iz Disciplinske komisije so se na Skupščini izvedle volitve novega člana. Na objavljeni razpis sta prispeli dve vlogi za kandidaturo, in sicer sta veljavni prijavi oddala Maja Spirovska in Rok Zajec. V sklopu volitev je bilo oddanih 33 glasovnic, Rok Zajec je prejel 21 glasov, Maja Spirovska pa 12 glasov.

Sklep 10: Izvoljeni član Disciplinske komisije je Rok Zajec.

AD 8)

Dejan Perčič je predstavil finančno poročilo za leto 2018.

Na strani prihodkov izstopa 80 % realizacije prihodkov s strani ZOSS. To je posledica dinamike izplačil dotacij, ko je v določenem letu izplačan obrok za december, kar se v letu 2018 ni zgodilo.
Pri odhodkih je bil zabeležen poskok materialnih stroškov. Razlog za to je bila organizacija turnirja DOS-ov, skupščine ZOSS, poplačila stroškov organizacije seminarja ZOSS in nakup opreme, kar ni bilo zajeto v planu za leto 2018. Vsi ostali prihodki in odhodki so v skladu s sprejetim planom.

Sklep 11: Finančno poročilo za 2018 je soglasno potrjeno.

AD 9)

Dejan Perčič je predstavil tudi finančni plan za leto 2019. Na strani prihodkov in odhodkov ne pričakujemo večjih odklonov glede na prejšnja leta.

Sklep 12: Finančni plan za 2019 je soglasno potrjen.

AD 10)

V Upravnem odboru DOS Ljubljana je prišlo do odstopa članice Alenke Lavrin. UO ima tako sedaj 6 članov, vendar se ne bo popolnjeval.

Predsednica prisotne člane povabi na skupščino ZOSS 2019, ki bo 28. marca 2019 v Mariboru. Za 7 prostih mest se javi zadostno število delegatov, in sicer Klara Srša, Dušan Vrečar, Maja Spirovska, Brane Maček, Rok Zajec, Danica Stojanović in Vojislav Todorović.

Predsednica prisotne člane povabi na Turnir DOS-ov, ki bo 8. junija 2019 v Račah v organizaciji DOS Maribor. Tajnica društva bo članom razposlala vabilo s prijavo.

V letu 2018 je bilo v okviru elektronskega testiranja znanja zabeleženih nekaj težav za sodnike liste C. V novi sezoni se bo izvedla posodobitev testiranja, in sicer bo odslej vse potekalo v okviru elektronskega sistema ZOSS.

Med 12. in 26. septembrom 2019 bo v Ljubljani potekalo Evropsko prvenstvo v odbojki za člane. Predvidene so ugodnejše cene vstopnic za sodnike v okviru OZS.

Skupščina se je zaključila ob 18.15.

Zapisala: Maša Serec

Overila: Alenka Lavrin in Tadej Cerar