ZAPISNIK 13. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

ZAPISNIK 13. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

Seja je bila 15. februarja 2019 v Ljubljani s pričetkom ob 18.00 uri.

Prisotni člani: Dejan Perčič, Daniel Sever, Janez Šuštaršič, Maša Serec, Jana Prešeren, Rok Zajec, Alenka Lavrin, Dušan Saurin, Mojca Hočevar

Upravičeno odsotni: Franci Kramar, Klara Srša, Mihajlo Milojevič, Brane Maček, Leda Čebulj

DNEVNI RED:

1) Pregled zapisnika 12. seje UO

2) Skupščina DOS Ljubljana 2019

3) Poročila odborov

4) Razno

AD 1

Ugotavljamo, da so bili vsi sklepi prejšnje seje realizirani, razen Sklepa 12/5 – priprava osnutka dokumenta »mapa za začetnike«.

Sklep 13/1: Osnutek mape za začetnike bo pripravljen do maja 2019.

Sklep 13/2: Potrjujemo zapisnik prejšnje seje.

AD 2

Predviden datum skupščine DOS Ljubljana je petek 15. marec 2019. Obvezna točka dnevnega reda skupščine je dopolnitev Disciplinske komisije, saj je Igor Luzar odstopil.

Korespondenčno je bil naknadno po seji sprejet predlog, da bo skupščina DOS Ljubljana 22. marca 2019 s pričetkom ob 17. uri.

Sklep 13/3: Tajnica društva objavi razpis za kandidaturo v članstvo Disciplinske komisije.

AD 3

Poročilo Strokovnega odbora

Strokovna komisija se v obdobju od zadnje seje UO DOS Ljubljana ni sestala, prav tako pa ni obravnavala nobenih tem, po potrebi se je predsednik posvetoval z ostalimi člani komisije.

Organizirali so obvezni seminar  po polovici sezone. Seminar se je odvijal v OŠ Fužine, organizirali pa so ga v sodelovanju z Rokom Guidom in je potekal ob mednarodnem turnirju Ljubljana Open, kjer smo opravili tudi spremljanje naših mladih sodnikov. Opravili smo še  nekaj dodatnih brezplačnih kontrol sojenja mladih sodnikov (5).

Problemi pri delegiranju:

* nekaj mirovanj med sezono, prošnja za zmanjšanje članarine poslana na ZOSS;

* nejavljanja zasedenosti med tednom  (neverjeten primer 13.2., ko smo po šestih predelegacijah zaradi povožene prvotne delegacije s strani ZOSS morali za pomoč zaprositi DOS Gorenjsko);

* podvajanja delegacij s strani ZOSS, podan predlog za spremembo v sistemu – gl. spodaj;

* šolske tekme; potrebno najti drug način zagotavljanja sodnikov, saj naši sodniki v dopoldanskem času nimajo časa (v veliki večini);

* tekme UOL; prepozen termin, nekateri tudi igrajo, se pa za enkrat tekme pokrivajo;

*  problemi delegiranja na tekme OZS, ki se igrajo izven določenih pravil OZS (pred 18:30), teh je kar veliko. Potrebno vprašati sekretarja tekmovanj, zakaj je lahko toliko tekem in turnirjev pred uradnim določenim terminom za tekme med tednom.

Podani so nekateri predlogi za izboljšave sistema za delegiranje:

V jesenskem delu pri sodnikih A in B liste ni bilo zabeleženih večjih težav pri elektronskem testiranju, sodniki C liste pa testa na žalost niso opravljali. V zimskem času tudi ni bilo javljenih večjih težav, trije sodniki pa testa niso opravili in jih bom uvrstil na spodnji del kandidatov za napredovanje. Drugih ukrepov ne bi uvedli.

Predlogi za izboljšavo preverjanja znanja preko testiranja:

*  testiranje (katerokoli) ne sme biti pogoj za sojenje v nadaljevanju sezone, ker je  namen testiranja izobraževanje sodnikov in ne preverjanje znanja v smeri »kaznovanj«. Razen seveda za tiste, ki ne poskusijo opravljati testa. Drugače je test dobra zadeva, ki potrebuje nadgradnjo.

*   vsem sodnikom, ki ne opravijo testiranja, je potrebno po neuspelem poizkusu poslati »gradivo«, kjer lahko najdejo pravilen odgovor. To se lahko stori tudi takoj po končanem testu, že v testu samem. Sodnik ima potem en dan časa, da gradiva pregleda in še enkrat rešuje test. Le s tem bomo sodnike izobraževali in jih ne »silili v goljufanje«, kar se preverjeno dogaja.

* Pred vsakim testiranjem je potrebno na seminarjih predstaviti situacije na tekmah, ki bodo potem v testu kot vprašanje  (seveda je lahko takih situacij več, kot jih bo potem v testu). Tako bodo tudi seminarji veliko bolj izobraževalni in ne samo nujno zlo.

Še vedno je odprto vprašanje mentorstva novim sodnikom in kdo bi lahko to opravljal (ali je zadeva prostovoljna ali nujna za določene sodnike).

Vloga mentorstva je strokovna podpora novim sodnikom (in ne reševanje logističnih težav itd.).

Poročilo disciplinske komisije za skupščino DOS Ljubljana

Disciplinska komisija DOS Ljubljana v letu 2018 (tekmovalni sezoni 2017/2018 in 2018/2019) ni prejela v obravnavo nobenega predloga za disciplinski postopek. Poleg tega ni zaznala nobenih težav ali situacij, zaradi katerih bi morala sama sprožiti disciplinski postopek.

Disciplinska komisija DOS Ljubljana je v letu 2018 nadaljevala s pripravo predloga novega disciplinskega pravilnika. Disciplinska komisija je 6. februarja 2018 pregledala komentarje s strani UO in oblikovala končni predlog pravilnika, ki ga je 11. marca 2018 poslala predsedstvu DOS Ljubljana, da se ga doda na dnevni red občnega zbora. Občni zbor DOS Ljubljana je 19. marca 2018 obravnaval in sprejel nov Disciplinski pravilnik DOS Ljubljana.

Disciplinska komisija DOS Ljubljana poziva vse sodnike k vestnemu upoštevanju pravil in kodeksa obnašanja na tekmah, naj se med seboj pravočasno obveščajo in poskušajo skupaj razrešiti morebitne sporne situacije. Poleg tega naj se v primeru težav ali nejasnosti obrnejo na ustrezne organe društva ter naj med seboj izmenjujejo čim več informacij in nasvetov glede ravnanja na tekmah in delovanja znotraj društva.

Sklep 13/4: Udeleženi se seznanijo s poročilom Strokovnega odbora. Predlogi SO se pošljejo na SK ZOSS.

Sklep 13/5: Udeleženi se seznanijo s poročilom  Disciplinske komisije.

AD 4

Pri razdeljevanju sodniške opreme sodnikom prihaja do težav, in sicer sodniki opreme ne prevzamejo.

Novi sodniki, ki so do roka za pošiljanje potnih nalogov še brez delegacij, ne morejo poslati potnih nalogov (ker jih nimajo) in bi lahko posledično ostali brez pripadajočih točk aktivnosti.

Sklep 13/6: Predsednica DOS Ljubljana bo poslala mail sodnikom, ki niso prevzeli opreme, da imajo 14 dni za prevzem, sicer se jim bo oprema poslala po pošti in zaračunalo 20 €.

Sklep 13/7: Novim sodnikom, ki še niso imeli delegacij, se dodelijo točke aktivnosti za pošiljanje potnih nalogov.

Seja je bila končana ob 19:45.

Zapisala: Maša Serec