Disciplinski pravilnik DOS Ljubljana

DISCIPLINSKI PRAVILNIK DOS LJUBLJANA

 

Občni zbor DOS Ljubljana je na predlog Disciplinske komisije DOS Ljubljana dne 19. 03. 2018 sprejel naslednji disciplinski pravilnik:

 

 1. UVODNE DOLOČBE
 2. člen

Disciplinski pravilnik DOS Ljubljana ureja delovanje disciplinskega organa DOS Ljubljana in opredeljuje njegove naloge v zvezi z disciplinskim ukrepanjem proti članom DOS Ljubljana.

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE O ODGOVORNOSTI
 2. člen

Za disciplinski prekršek se odgovarja, če je bil storjen namenoma in iz hujše ali lažje malomarnosti.

 

III. DISCIPLINSKI ORGAN

 1. člen

Disciplinska komisija opravlja svoje naloge kot prvostopenjski organ. Trije člani disciplinske komisije so izvoljeni na občnem zboru DOS Ljubljana, in sicer za dobo mandata, za katerega so bili izvoljeni. Po poteku mandata so lahko člani ponovno izvoljeni. V primeru predčasnega odstopa ali nezmožnosti opravljanja funkcije katerega od članov komisije predsednik DOS Ljubljana razpiše predčasni kandidacijski postopek za popolnitev izpraznjenih mest komisije. Člane komisije, ki kandidirajo za popolnitev izpraznjenih mest komisije, se prav tako voli na Občnem zboru DOS Ljubljana, ki je lahko sklican redno, izredno ali v korespondenčni obliki.

 1. člen

Predsednik komisije

Člani komisije med seboj izvolijo predsednika komisije. Predsednik komisije se lahko v imenu disciplinske komisije obrne po informacije na pristojne organe in osebe ter o tem ustrezno poroča preostalima članoma komisije. V primeru predčasnega odstopa ali nezmožnosti opravljanja funkcije predsednika lahko vlogo predsednika komisije prevzame eden od preostalih članov komisije, in sicer do volitev za popolnitev izpraznjenih mest komisije. Po zaključenih volitvah za popolnitev izpraznjenih mest komisije velja enak postopek določitve predsednika komisije, ki je opredeljen v prvem stavku 4. člena tega pravilnika.

 1. člen

Disciplinska komisija opravlja svoje naloge, vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z veljavnim Disciplinskim pravilnikom DOS Ljubljana. Komisija predlaga spremembe disciplinskega pravilnika v potrditev Občnemu zboru DOS Ljubljana. O svojem letnem delu komisija poroča Občnemu zboru in Nadzornemu odboru DOS Ljubljana. Komisija o izrečenem disciplinskem ukrepu obvesti pristojne organe društva; v primeru denarne kazni obvesti tudi Upravni odbor, v primeru suspenza pa tudi pooblaščenca za delegiranje.

 1. DISCIPLINSKI UKREPI
 2. člen

Za disciplinski prekršek se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:

 1. opomin,
 2. denarna kazen (glej 7. člen),
 3. suspenz (glej 8. člen) in
 4. izključitev iz DOS Ljubljana.

Disciplinska komisija lahko izreče tudi disciplinski ukrep pod točko 1, 3 ali 4 in denarno kazen (tj. kombinacija dveh ukrepov – primer: opomin in denarna kazen).

 1. člen

Ukrep »denarna kazen« lahko znaša najmanj 10 EUR in največ do višine 3-kratnika sodniškega nadomestila za najvišji rang rednega dela državnega tekmovanja v moški konkurenci. O višini denarne kazni odloči disciplinski organ glede na težo prekrška.

 1. člen

Ukrep »suspenz« (prepoved opravljanja sodniških in drugih nalog) se lahko izreče za določen čas od dveh tednov do šestih mesecev, in sicer o tem odloči disciplinski organ glede na težo prekrška. Ukrep mora biti v celoti izvršen v času trajanja uradnih odbojkarskih tekmovanj.

 1. člen

Disciplinski prekršek zastara v šestih mesecih od dneva nastanka prekrška.

Izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa pa zastara v šestih mesecih od dneva pravnomočnosti sklepa, s katerim je bil izrečen ukrep.

 1. člen

Disciplinski organ pri odločanju o vrsti disciplinskega ukrepa upošteva vse oteževalne in olajševalne okoliščine, stopnjo in odgovornosti ter težo posledic kršitve.

 1. člen

Zoper kršitelja ni mogoče voditi disciplinskega postopka oziroma mu ni mogoče izreči disciplinskega ukrepa, v kolikor je zoper njega že voden disciplinski postopek za isto ali identično kršitev pri katerem drugem organu na ravni DOS, ZOSS ali OZS ali mu je bil že pravnomočno dokončno izrečen disciplinski ukrep s strani pristojnega organa na ravni DOS, ZOSS ali OZS.

 

 1. DISCIPLINSKI PREKRŠKI
 2. A) Splošni prekrški
 3. člen

Nešportno obnašanje

Člana DOS Ljubljana, ki se obnaša nešportno do igralcev, uradnih oseb ali drugih udeležencev na odbojkarskih tekmah, se lahko kaznuje z opominom. Nešportno obnašanje je lahko obnašanje, ki ni korektno in nepristransko ter ne poteka v športnem duhu (npr. oviranje poteka tekme ipd.).


 

 1. člen

Fizični napad

Člana DOS Ljubljana, ki fizično napade igralca, uradno osebo ali druge udeležence na odbojkarski tekmi, se lahko kaznuje z opominom ter tudi z denarno kaznijo do višine 2-kratnika sodniškega nadomestila za najvišji rang rednega dela državnega tekmovanja v moški konkurenci.

Če je pri fizičnem napadu storjena težja telesna poškodba, se člana DOS Ljubljana lahko kaznuje s suspenzom ali izključitvijo iz DOS Ljubljana ter tudi z denarno kaznijo do višine 3-kratnika sodniškega nadomestila za najvišji rang rednega dela državnega tekmovanja v moški konkurenci.

 1. člen

Žalitev in obrekovanje

Člana DOS Ljubljana, ki žali ali govori neresnico o Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana, drugih članih DOS Ljubljana, igralcih in uradnih osebah, se lahko kaznuje z opominom.

 1. člen

Nagovarjanje

Člana DOS Ljubljana, ki ne deluje v interesu svoje organizacije, se lahko kaznuje z opominom.

 1. člen

Oteževanje dokaznega postopka

Člana DOS Ljubljana, ki priča neresnico ali na drug način otežuje iskanje materialne resnice in disciplinski postopek, ki ga vodi organ DOS Ljubljana, se lahko kaznuje z opominom.

 1. člen

Neizvrševanje sklepov

Člana DOS Ljubljana, ki se ne ravna po navodilih ali sklepih DOS Ljubljana, se lahko kaznuje s suspenzom.

 1. člen

Neodgovorno delo

Člana DOS Ljubljana, ki zavestno krši akte DOS Ljubljana ali na drug način neodgovorno opravlja svoje dolžnosti, se lahko kaznuje s suspenzom.

 1. člen

Lažna prijava

Člana DOS Ljubljana, ki poda lažno prijavo o disciplinskem prekršku, se lahko kaznuje z denarno kaznijo v višini članarine za DOS Ljubljana.

 

 1. B) Posebni prekrški v izvajanju sodniških dolžnosti
 2. člen

Sodnika DOS Ljubljana, ki neupravičeno zamudi na tekmo, se lahko kaznuje z opominom. Sodnika DOS Ljubljana, ki neupravičeno ne pride na tekmo, se lahko kaznuje z denarno kaznijo v višini sodniškega nadomestila za tekmo, s katere je neupravičeno izostal. Če zaradi izostanka nastanejo tudi stroški s ponovitvijo tekme, se o tem odloča na ravni ZOSS.

Pod neupravičeno zamudo in izostanek se štejejo vse zamude in izostanki, ki niso posledica zdravniškega stanja, nepredvidenih razmer v prometu in podobnih okoliščin, na katere sodnik nima vpliva in jih lahko opraviči z ustreznim dokazilom (zdravniško potrdilo, policijsko poročilo o nesreči ipd.).

O neupravičenosti presodi disciplinski organ na podlagi predloženih dokazil.

 1. člen

Sodnika DOS Ljubljana, ki sodi tekmo pod vplivom psihoaktivnim snovi, se lahko kaznuje s suspenzom.

 

 1. DISCIPLINSKI POSTOPEK
 2. člen

Disciplinski organ vodi disciplinski postopek na osnovi tega pravilnika in drugih aktov DOS Ljubljana. Disciplinski organ mora pri iskanju materialne resnice oziroma pri izreku ustreznega disciplinskega ukrepa preučiti vse okoliščine, ki vplivajo na izrek ukrepa.

 1. člen

Disciplinski organ mora pred izrekom ukrepa zaslišati kršitelja, proti kateremu vodi disciplinski postopek. Kršitelj lahko poda tudi pisno izjavo o dogodku. Disciplinski organ lahko pred izrekom ukrepa zasliši ali zaprosi za izjave tudi morebitne druge osebe, vpletene ali soudeležene v dogodku.

Zbiranje morebitnih dodatnih izjav, informacij in dokazov se izvaja s pomočjo odbojkarskih organizacij, uradnih oseb na tekmah in drugih članov društva DOS Ljubljana. Zbiranje morebitnih dodatnih izjav, informacij in dokazov lahko opravijo samo člani disciplinske komisije.

Če pravilno vabljeni kršitelj, tj. s pisnim obvestilom, ki je lahko posredovano bodisi s priporočeno poštno pošiljko bodisi po elektronski pošti s strani disciplinskega organa, v določenem roku ne poda pisne ali ustne izjave, se disciplinski postopek nadaljuje brez njega.

 1. člen

Disciplinski organ začne disciplinski postopek na osnovi predloga:

 • igralca, člana DOS Ljubljana, uradne osebe na tekmi ali druge osebe;
 • odbojkarske organizacije in njenih organov;
 • športne organizacije;
 • na lastno iniciativo.

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka z dokazili mora biti poslan s priporočeno pošto na sedež DOS Ljubljana ali po elektronski pošti tajniku društva. Pisarna društva oziroma tajnik društva ga s priporočeno pošto ali (v skenirani obliki) po elektronski pošti pošlje disciplinski komisiji. Disciplinski postopek se začne, ko predsednik disciplinske komisije o prejemu predloga za uvedbo disciplinskega postopka po elektronski pošti obvesti prijavitelja, tajnika društva, preostala člana disciplinske komisije in obtoženega. Predsednik komisije je to dolžan storiti najpozneje v roku 8 dni od prejema predloga za uvedbo disciplinskega postopka. V kolikor predsednik disciplinske komisije tega ne stori pravočasno, mora tajnik društva o prejemu predloga za uvedbo disciplinskega postopka po elektronski pošti obvestiti prijavitelja, člane disciplinske komisije in obtoženega; člani disciplinske komisije morajo v roku 5 dni od prejema tega obvestila začeti disciplinski postopek. V nasprotnem primeru se predlog za uvedbo disciplinskega postopka avtomatsko ovrže.

 1. člen

Disciplinski postopek je javen in hiter. Postopek mora biti končan v 60 dneh od dneva začetka postopka. Kršitelju mora biti v tem času dana možnost, da pojasni očitke, predloge in dokaze, navedene v postopku. V primeru, da postopek ni zaključen v 60 dneh, postopek zastara in se zaključi brez izreka disciplinskega ukrepa.

 1. člen

Disciplinska komisija o zaslišanju posameznikov in o disciplinski obravnavi vodi zapisnik.

 1. člen

Na podlagi zbranih dokazov izda disciplinska komisija sklep, ki vsebuje izrek o disciplinskem ukrepu. Sklep pošlje kršitelju in tudi prijavitelju s priporočeno pošto ali po elektronski pošti.

 1. člen

Sklep disciplinske komisije mora vsebovati:

 1. uvod, kjer je navedeno, kdo izdaja sklep, na podlagi katerih določil je sklep izdan, kdaj in kje je bil sprejet;
 2. izrek sklepa, ki vsebuje kršiteljeve podatke, ugotovitve, kateri prekršek je storil, in ukrep, ki mu je bil izrečen;
 3. obrazložitev sklepa;
 4. pravni pouk o ugovoru oziroma pritožbi;
 5. datum in podpis disciplinskega organa.
 6. člen

Na sklep disciplinske komisije ima kršitelj pravico pritožbe na predsedstvo DOS Ljubljana, ki je drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah. Kršitelj naslovi pritožbo na predsedstvo društva, ki mora odgovoriti v 10 dneh od prejema pritožbe. Sklep disciplinske komisije se zadrži do izreka sklepa drugostopenjskega organa.

Kršitelj se lahko na sklep predsedstva društva pritoži na občni zbor, ki je tretjestopenjski organ v disciplinskih zadevah. V tem primeru kršitelj naslovi pritožbo na predsedstvo društva, ki mora pritožbo uvrstiti na naslednjo redno sejo občnega zbora. Pritožba na tretjestopenjski organ ne zadrži izvršitve sklepa drugostopenjskega organa. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 1. člen

V primeru, da član DOS Ljubljana prekršek ponovi, se disciplinski ukrep lahko vsakič poveča za eno stopnjo, kot je navedeno po točkah v 6. členu, tudi vse do izključitve iz DOS Ljubljana.

 1. člen

Izključitev iz DOS Ljubljana mora sprejeti občni zbor DOS Ljubljana z večinskim glasovanjem na predlog disciplinske komisije ali predsednika društva.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

S sprejetjem tega disciplinskega pravilnika preneha veljati dosedanji disciplinski pravilnik DOS Ljubljana.

 

Kamnik, 19. 03. 2018

Jana Prešeren,
predsednica DOS Ljubljana

Disciplinski pravilnik DOS LJ_2018-predlog za OZ