ZAPISNIK 11. SEJE UO LJUBLJANA

ZAPISNIK 11. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

 

Seja je bila 15. februarja 2018 v Stahovici s pričetkom ob 19.00 uri.

 

Prisotni člani: Dejan Perčič, Franci Kramar, Janez Šuštaršič, Maša Serec, Daniel Sever, Jana Prešeren, Rok Zajec, Franci Kramar, Igor Luzar, Mihajlo Milojevič, Alenka Lavrin, Dušan Saurin

Upravičeno odsotni: Klara Srša

 

DNEVNI RED:

1) Pregled in potrditev zapisnika 10. seje

2) Sprememba disciplinskega pravilnika

3) Organizacija turnirja DOS-ov

4) Skupščina 2018

5) Kratka poročila vseh odborov in komisij

6) Kratko poročilo blagajnika

7) Drugo

 

AD 1

Ugotavljamo, da so bili vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

Sklep 11/1: Potrjujemo zapisnik prejšnje seje.

 

AD 2

Sklep 11/2: Predlagano vsebino disciplinskega pravilnika s spremembami, o katerih smo se dogovorili na seji, sprejmemo in ga dajemo v potrditev Skupščini.

 

AD 3

Smo organizatorji letošnjega turnirja DOS-ov. Datum, ki smo ga zastavili, je 9. junij 2018. Prostor imamo rezerviran v ŠD Kamnik, piknik pa bo v prostorih Pod Skalco.

Sklep 11/3: Franci Kramar do 5. 3. 2018 pripravi popis oz. seznam področij dela in predloge nosilcev teh področij. Ko se določijo področja in nosilci, se sodnikom pošlje povabilo, da se priključijo k posameznemu področju. Kolikor ne bo dovolj prostovoljnega odziva bodo nosilci področij določili člane svoje ekipe.

Sklep 11/4: Vsem DOS-om se razpošlje informacija o datumu in kraju dogodka.

AD 4

Skupščina ZOSS bo 20. marca 2018.

Naša skupščina bi lahko bila v ponedeljek 19. marca.

Sklep 11/5: Franci Kramar preveri razpoložljivost prostora na Starem gradu v Kamniku.

Sklep 11/6: Člane se obvesti o datumu.

Sklep 11/7: Članom se pošlje poizvedbo, kdo bi šel na Skupščino ZOSS.

Sklep 11/8: Komisije morajo poslati letna poročila do 1.3.2018

 

AD 5

Poročilo Strokovne komisije in delegatorja

Strokovna komisija se v obdobju od zadnjega sestanka UO DOS Ljubljana ni sestala, prav tako pa ni obravnavala nobenih tem.

Organizirali smo obvezni seminar po polovici sezone. Seminar se je odvijal v OŠ Fužine, organizirali pa smo ga v sodelovanju z Rokom Guidom in je potekal ob mednarodnem turnirju Ljubljana Open, kjer smo letos prvič tudi aktivno sodelovali kot DOS. Z manjšimi organizacijskimi popravki bi lahko takšno sodelovanje postalo stalnica.

Strokovna komisija se bo ob koncu sezona morala pošteno zagristi v pereč problem pomanjkanja sodnikov na C listi (C1). Ob spremembi tekmovalnega sistema v ženskih ligah pa lahko postane zadeva kritična in neobvladljiva. Že v tem trenutku imamo zgolj nekaj sodnikov, ki lahko samostojno sodijo tekme 3. DOL.

Opravili smo kar nekaj brezplačnih kontrol sojenja mladih sodnikov, tako da imamo že kar dober vpogled v naše sodnike, nekaj je perspektivnih (Hribar, Čebulj…) za napredovanje.

Franci Kramar je povedal, da se kot delegator srečuje z velikim problemom zasedenosti, predvsem ob sobotah. Če odmislimo sodnike A in B liste, ki skoraj nikoli niso na razpolago (govorim o sobotah) za sojenje nižjih lig, je zasedenost tudi krepko preko 50%. Predvsem se zasedenost sodnikov začne pojavljati v zimskem času, ko se začnejo tekmovanja v mini in mali odbojki.

Kot predsednik SK DOS LJ in tudi kot predsednik tekmovalne komisije bo Franci Kramar za prihodnjo sezono predlagal spremembo tekmovalnega sistema v mini odbojki, saj se po novem Zakonu o športu stvari precej spreminjajo. Pri tekmovanju v mali odbojki pa bo predlagal, da ZOSS zagotovi zgolj enega sodnika na tekmovanje (ki poskrbi za rezultate, vskoči ob kritičnih situacijah…), vse ostalo pa je v domeni klubov.

Problemi se največkrat pojavijo, ko moramo zagotoviti sodnike na turnirjih male odbojke, 3. DOL in še linijske sodnike na 1. DOL. V takšnih primerih se delegator obrne na pomoč na druge DOSe (do sedaj so nam priskočili le enkrat iz DOS Gorenjska), ali pa nekako zagotovimo vezave tekem (če je 2. DOL). V skrajnih primerih pa nekateri naši sodniki preživijo cel dan v dvoranah (mala odbojka+3. DOL+linija), kar je seveda nehumano, ampak nujno potrebno.

Največkrat pa se na nas obračajo za pomoč iz drugih DOSov (Primorska, Gorenjska, Posočje), kar nakazuje, da nismo edini v teh težavah. Kar nekajkrat smo z našimi sodniki rešili marsikatero tekmo. Ob tem pa je delegator poudaril, da se ne strinja, da bi našim sodnikom ob sojenju v drugih DOSih zmanjševali potne stroške.

Sklep 11/9: Sodniki, ki gredo pomagat drugim DOSom, morajo biti upravičeni do potnih stroškov, ki jim po pravilniku pripadajo.

Poročilo nadzornega odbora

Nadzorni odbor je v letošnji sezoni sodeloval bolj ali manj korespondenčno in preko telefona. Ugotovili so, da vsi odbori v društvu delujejo dobro, tako da nadzorni odbor ni imel nobenega večjega dela.

V nadzornem odboru si želijo, da odbori tako delujejo še naprej, saj bo tako naše društvo še bolj uspešno.

Poročilo disciplinske komisije

Disciplinska komisija DOS Ljubljana je od nastopa mandata v tekmovalni sezoni 2016/2017 prejela v obravnavo en predlog za disciplinski postopek.

Disciplinska komisija je 31. marca 2017 po elektronski pošti prejela predlog predsednika Strokovnega odbora in še enega od sodnikov za uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika Davida Keneta, ki se ni udeležil tekem, na kateri je bil delegiran, in o svoji neudeležbi ni obvestil odgovornega za delegiranje niti drugih članov delegiranega sodniškega zbora. Zaradi težavne uskladitve glede termina srečanja vseh članov komisije je predsednica komisije sklicala dopisno sejo. Disciplinska komisija je začela disciplinski postopek 31. marca 2017. O tem je 1. aprila 2017 obvestila sodnika v postopku in ga pozvala k podaji izjave. Predsednica komisije je zbrala vse izjave in dokazno gradivo ter 10. aprila 2017 sklicala dopisno sejo, na kateri je zbrano gradivo predstavila preostalim članom komisije ter odprla razpravo o dogodku in člane komisije prosila za mnenje in predloge. Poleg tega je predlagala naslednji sklep:

Disciplinska komisija DOS Ljubljana na podlagi ugotovitev zaradi neupravičenega izostanka s tekem, dne 02. 03. 2017, kršitelju, sodniku Davidu Kenetu, izreka disciplinski ukrep: denarna kazen v višini 1 sodniške takse za vsako od tekem, ki se ju kršitelj ni udeležil, in sicer za eno tekmo sodniška taksa prvega sodnika v višini 17 EUR in za drugo tekmo sodniška taksa drugega sodnika v višini 13 EUR, tj. skupaj 30 EUR, po 17. členu Disciplinskega pravilnika DOS Ljubljana.

Po končani razpravi je disciplinska komisija 12. aprila 2017 soglasno potrdila in izdala sklep o izreku ukrepa, ki ga je predsednica komisije 13. aprila 2017 poslala kršitelju, predlagatelju in vsem. Celoten zapisnik o disciplinskem postopku hrani predsednica komisije. Disciplinska komisija v tekmovalni sezoni 2017/2018 vse do datuma tega poročila ni prejela v obravnavo nobenega predloga za disciplinski postopek.

Disciplinska komisija DOS Ljubljana si je za eno od nalog v svojem mandatu zadala tudi prevetritev in aktualizacijo obstoječega disciplinskega pravilnika. Tako je 10. aprila 2017 poslala Upravnemu odboru DOS Ljubljana predlog za spremembe disciplinskega pravilnika, ki jih je upravni odbor nato 2 obravnaval na 9. redni seji 12. aprila 2017. UO je podal mnenje in predlagal dodatne popravke. Disciplinska komisija je predloge pregledala in podala nov predlog v obravnavo upravnemu odboru, ki je disciplinski pravilnik potrdil na 10. redni seji (29. septembra 2017). Ker so člani UO naknadno opazili še določene pomanjkljivosti, so predlagali zadržanje uvedbe novega disciplinskega pravilnika, da se ga ponovno pregleda. UO je drugi predlog pravilnika poslal predsednici komisije do 31. januarja 2018. Člani disciplinske komisije so do 10. februarja 2018 podali popravke in komentarje na drugi predlog disciplinskega pravilnika, kar je predsednica komisije 13. februarja 2018 poslala predsedstvu DOS Ljubljana. Disciplinska komisija pričakuje, da bo UO na 11. redni seji (15. februarja 2018) pregledal končne spremembe in potrdil predlog novega disciplinskega pravilnika. Ta predlog bo nato poslan v obravnavo in potrditev še na Občni zbor DOS Ljubljana (predvidoma v marcu).

Disciplinska komisija DOS Ljubljana poziva vse sodnike k vestnemu upoštevanju pravil in kodeksa obnašanja na tekmah, naj se med seboj pravočasno obveščajo in poskušajo skupaj razrešiti morebitne sporne situacije. Poleg tega naj se v primeru težav ali nejasnosti obrnejo na ustrezne organe društva ter naj med seboj izmenjujejo čim več informacij in nasvetov glede ravnanja na tekmah in delovanja znotraj samega društva.

Sklep 11/10: UO se je seznanil s poročili posameznih odborov.

AD 6

Leto 2017 je bilo primerljivo s prejšnjimi leti, kar se tiče prilivov. Na strani odlivov je povečanje glede na preteklo leto zato, ker je bil v celotnem letu izplačan en mesec več. Zaradi tega bomo letos izkazali izgubo, ki pa se bo pokrila v naslednjem letu. Drugih posebnosti ni bilo.

AD 7

Pojavljajo se težave v sistemu, saj nekateri sodniki nimajo dostopa do rubrike spremljanja sodnikov.

Sklep 11/11: Dejan Perčič bo preveril, zakaj Daniel Sever nima dostopa do spremljanja sodnikov.

Še vedno imamo težave s premajhnim številom sodnikov in s pridobivanjem novih sodnikov.

Sklep 11/12: V začetku sezone se pristopi direktno do klubov, kjer se pridobi kontakte bivših igralcev in se jih pozove k seminarju za listo C.

Sklep 11/13: Jana se pozanima pri sekretarju ZOSS glede tablic za prvega sodnika, količine prenosa podatkov na tekmo ipd.

 

Seja je bila končana ob 21:45.

Zapisala: Maša Serec

 

Zapisnik 11. seje UO DOS LJ_25.2.2017_F