PRAVILNIK O VREDNOTENJU AKTIVNOSTI V DRUŠTVU ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA

PRAVILNIK O VREDNOTENJU AKTIVNOSTI V DRUŠTVU ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA

1. člen

Po Pravilniku o vrednotenju aktivnosti v Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana (v nadaljevanju pravilnik) se vrednoti kakršna koli aktivnost v Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana (v nadaljevanju društvo), kadar člani opravljajo aktivnosti v okviru društva.

2.člen

Vrednotenje je namenjeno evidentiranju aktivnosti članov v društvu skozi tekmovalno sezono. Seznam aktivnosti je opredeljen v 3. členu. Vsaka aktivnost je ovrednotena s točkami.

3. člen

Aktivnost Točke
Udeležba na skupščini društva 25
Udeležba na skupščini ZOSS 5
Celodnevna razpoložljivost (samo sobota, nedelja) – od 0 do 15 zasedenih dni 20
Celodnevna razpoložljivost (samo sobota, nedelja) – od 16 do 20 zasedenih dni 10
Udeležba na seji organa društva (člani komisij) – dokazilo z zapisnikom 5
Udeležba na izpopolnjevalnih seminarjih v okviru Strokovnega odbora društva 10
Predavanje na izpopolnjevalnih seminarjih v okviru Strokovnega odbora društva 10
Predavanje na seminarju za začetnike (novi sodniki) 10
Priprava strokovne literature in predavanj (1 delovna ura) 5
Spremljanje sodnikov na tekmi – z delegacijo Strokovnega odbora 10
Objava opisa netipične situacije na tekmi na spletni strani društva (odgovor pripravi SO) 5
Pravočasno pošiljanje potnih nalogov – skladno z navodili Upravnega odbora društva 10
En ogled tekme finala DP ali finala Pokala Slovenije – dokazilo z vstopnico 5
Predlog za izboljšave, spremembe v delovanju DOS Ljubljana itd. 5
Morebitne druge aktivnosti – število točk potrjuje Upravni odbor društva

 4.člen

Zbrane točke z aktivnostmi vplivajo na status (uvrstitev v aktivnostni razred) posameznega člana v naslednji tekmovalni sezoni, kar je razvidno iz spodnje tabele. Subvencija opreme se ne nanaša na uradno sodniško opremo, ampak na opremo, ki jo društvo dodatno ponudi svojim članom glede na razpoložljiva sredstva.

Sodniki, ki v tekoči sezoni začenjajo s sojenjem (novi člani), se uvrstijo v 1. aktivnostni razred, prizna se jim tudi 50-odstotna subvencija pri dodatni opremi.

Aktivnostni razred Število zbranih točk Odbitek – delovanje društva Subvencija pri dobavljeni opremi
1 60+ 5 % 100 %
2 45–59 6 % 75 %
3 25–44 7 % 50 %
4 0–25 10 % 0 %

5.člen

Uvrstitev sodnikov v aktivnostne razrede se izračuna pred začetkom vsake tekmovalne sezone, ki traja od 10. junija predhodnega leta do 9. junija tekočega leta. Uvrstitev sodnikov v aktivnostne razrede velja za celotno tekmovalno sezono in se med sezono ne more spremeniti.

6.člen

Član društva mora do začetka nove tekmovalne sezone poravnati vse finančne obveznosti do društva iz pretekle tekmovalne sezone oz. skleniti dogovor o načinu poplačila zapadlih obveznosti z blagajnikom društva, ki o tem poroča Upravnemu odboru društva (v nadaljevanju UO). V kolikor član zapadlih dolgov ne poravna, oz. ne sklene dogovora o poravnavi dolgov, mu UO društva zamrzne aktivni status v društvu, in sicer do poravnave teh dolgov.

7.člen

Ta pravilnik je sprejel UO društva na korespondenčni seji dne 20.6.2018. Pravilnik se začne uporabljati z dnem sprejetja.

Za tolmačenje tega pravilnika je pristojni UO DOS Ljubljana.

 

Kamnik, dne 20.6.2018

Predsednica DOS Ljubljana
Jana Prešeren

Dodaj odgovor