Poslovnik Občnega zbora DOS Ljubljana

 

Na podlagi 23. člena Statuta Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana (v nadaljevanju: DOS Lj.) je Občni zbor DOS Lj. na redni seji dne 18. 3. 2017 sprejel

POSLOVNIK

o delu Občnega zbora Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

Ta poslovnik ureja način in organizacijo dela Občnega zbora DOS Lj. ter ostale zadeve, pomembne za delo in odločanje na Občnem zboru.

 

 1. člen

Določila tega poslovnika so zavezujoča za vse delegate DOS Lj. in druge osebe, ki so prisotne na sejah Občnega zbora DOS Lj. Delegat je vsak redni član DOS Lj. v skladu z 21. členom Statuta DOS Lj.

 

 1. člen

Določila o pristojnosti Občnega zbora, sklicevanju sej in sklepčnosti sej Občnega zbora vsebuje Statut društva v členih od 21. do 27. in se uporabljajo neposredno.

 

 1. DELOVNO PREDSEDSTVO

 

 1. člen

Sejo Občnega zbora vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga vodi predsednik Občnega zbora. Predsednik Občnega zbora oziroma delovnega predsedstva (v nadaljevanju predsednik) nastopa v imenu delovnega predsedstva in ima naslednje pravice in dolžnosti:

 • vodi seje in usklajuje delo Občnega zbora;
 • v primeru, da pride do nesklepčnosti Občnega zbora, sejo prekine in jo ponovno skliče najkasneje v 45 dneh po prekinitvi;
 • podpisuje sklepe, zapisnik in druge akte Občnega zbora;
 • skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določb tega poslovnika.

 

 1. člen

Delegati DOS Lj. imajo naslednje pravice in dolžnosti:

 • udeleževati se sej Občnega zbora;
 • biti obveščeni o delu in poslovanju DOS Lj. ter o vseh vprašanjih, o katerih bodo odločali na Občnem zboru;
 • sodelovati v razpravi in predlagati spremembe oziroma dopolnitve gradiva na seji;
 • glasovati o vsakem predlogu, o katerem odloča Občni zbor.

 

 1. člen

Delegat ima pravico, da med razpravo o posameznih točkah dnevnega reda zahteva dodatna pojasnila od predsednika predsedstva, nadzornega odbora, disciplinske komisije ali tajnika DOS Lj.

 

 1. člen

Delegat, ki mora zaradi neodložljivih obveznosti zapustiti sejo Občnega zbora pred njenim zaključkom, mora svoj odhod javiti verifikacijski komisiji.

 

III. SEJE OBČNEGA ZBORA

 

 1. člen

Občni zbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti na sejah.

 

a.) Sklic seje

 

 1. člen

Sklic seje Občnega zbora se izvede v skladu z določili Statuta DOS Lj. Občni zbor se skliče najmanj 30 dni pred sejo.

 

 1. člen

Predsednik društva lahko izjemoma skliče sejo Občnega zbora v krajšem času, kot je določeno v 9. členu tega poslovnika, če obstajajo za to utemeljeni razlogi, ko gre za obravnavanje oziroma odločanje o neodložljivi zadevi, ali če to narekujejo izjemne okoliščine.

 

b.) Potek seje

 

 1. člen

Sejo Občnega zbora odpre predsednik DOS Lj. in predlaga izmed prisotnih delegatov izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in v skladu z dnevnim redom po potrebi tudi druge delovne organe Občnega zbora.

Delovno predsedstvo, ki ga voli Občni zbor izmed delegatov, članov DOS Lj., vodi predsednik. Predsednik zastopa in nastopa v imenu predsedstva pri vodenju Občnega zbora, pri delu pa mu pomagata člana predsedstva.

 

 1. člen

Verifikacijska komisija ugotavlja sklepčnost Občnega zbora in o tem poda poročilo predsedniku.

Sklepčnost ugotavlja komisija na podlagi prisotnosti članov (25. člen Statuta DOS Lj.).

 

 1. člen

Ob sklicu Občnega zbora predsednik ugotovi sklepčnost Občnega zbora.

Delo Občnega zbora se začne z določitvijo dnevnega reda.

V primeru, da po glasovanju dnevni red ni bil sprejet, se razprava o točkah dnevnega reda nadaljuje, delegati lahko predlagajo spremembe dnevnega reda na sami seji Občnega zbora. Nato se najprej glasuje o spremembah dnevnega reda, zatem pa o spremenjenem dnevnem redu kot celoti. Dnevni red določi Občni zbor z javnim glasovanjem.

Občni zbor sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red.

 

 1. člen

Pred obravnavo točk dnevnega reda Občni zbor potrdi zapisnik prejšnje seje. Delegati imajo pravico dati pripombe na zapisnik, bodisi pisno ali ustno na sami seji.

 

 1. člen

V primeru obširnosti in zahtevnosti dnevnega reda lahko predsednik omeji čas posamezne obrazložitve in razprave.

 

 1. člen

Seja Občnega zbora poteka po točkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsednik. Na začetku obravnave posamezne točke lahko predsednik DOS Lj., predsednik nadzornega odbora DOS Lj., predsednik Disciplinske komisije ali tajnik DOS Lj. podajo kratko obrazložitev gradiva.

 

 1. člen

Po uvodni obrazložitvi gradiva sledi razprava, v kateri sodelujejo delegati po vrstnem redu, kot so se priglasili k besedi.

Udeleženci razprave morajo govoriti v okviru vsebine posameznih točk dnevnega reda. Če se razpravljavec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsednik opomni. Predsednik skrbi za to, da govornika nihče ne moti. Govorniku lahko seže v besedo le predsednik.

 

 1. člen

Kadar delegat na seji Občnega zbora predlaga spremembo ali dopolnitev besedila Statuta oziroma drugih aktov, ki jih sprejema Občni zbor, mora to storiti pisno v obliki amandmaja.

Delegat se mora izjasniti o predlogu za spremembo oziroma dopolnitev predloženih gradiv ali dane informacije.

 

 1. člen

Razpravljavec sme o isti zadevi razpravljati večkrat in kadarkoli med razpravo umakniti svoj predlog.

 

 1. člen

Poleg delegatov lahko sodelujejo v razpravi tudi osebe, ki le prisostvujejo seji, če je to v korist popolnejši obravnavi gradiva in če jim to dovoli predsednik.

 

c.) Odločanje na seji

 

 1. člen

Občni zbor sklepa z navadno večino prisotnih delegatov.

 

 1. člen

Predsednik po končani razpravi oblikuje predlog sklepov in jih da na glasovanje. Predsednik oblikuje predlog sklepov, če je predlagan sklep spremenjen ali če pride v razpravi na Občnem zboru do novih predlogov.

 

 1. člen

Če se delegat z oblikovanim predlogom sklepa ne strinja, sme predložiti njegovo dopolnitev ali spremembo.

Predsednik odloči o vrstnem redu glasovanja, če obstaja za rešitev posamezne zadeve več predlogov.

V primeru, da je bil na predlog akta podan amandma, se najprej odloča o predlaganem amandmaju, nato pa še o končnem besedilu akta.

 

 1. člen

Na Občnem zboru se glasuje javno, razen če Občni zbor sklene, da se glasuje tajno. Volitve organov društva so praviloma tajne (glej 26. člen Statuta DOS Lj.).

Delegati glasujejo tako, da se izjavljajo »za« predlog ali »proti« predlogu. Glasuje se z dvigom rok.

 

 1. člen

Glasovanje z dvigom rok se opravi tako, da predsednik pokliče delegate, naj se izjavljajo tisti, ki so »proti« predlogu, na podlagi preštetih glasov »proti« pa se glede na število prisotnih glasov Občnega zbora ugotovi, koliko glasov je bilo ZA in PROTI.

 

 1. člen

Če Občni zbor sklene, da bo glasovanje opravil tajno, se glasovanje izvede tako, da je zagotovljena popolna tajnost pri izvajanju in oddajanju glasov v za to namenjene skrinjice.

Izid glasovanja ugotovi verifikacijska komisija in o tem poroča predsedniku.

 1. člen

Izid glasovanja objavi predsednik. Izid glasovanja se zapiše v zapisnik.

 

 1. člen

Predsednik zaključi sejo, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.

 

d.) Volilni Občni zbor DOS Lj.

 

 1. člen

Volilni Občni zbor se skliče ob koncu mandata za predsedstvo in organe DOS Lj.

 

 1. člen

Tajnik DOS Lj. mora 30 dni pred volilnim Občnim zborom DOS Lj. poslati razpis za volitve v predsedstvo in organe DOS Lj. Razpis mora vsebovati: organe in število članov v posameznih organih, za katere bodo izvedene volitve, rok za oddajo kandidatur in obrazce za prijavo kandidatov za posamezne organe.

Kandidate za člane organov lahko predlagajo le člani DOS Lj.

 

 1. člen

Kandidati za predsednika DOS Lj in predsednika Strokovnega odbora DOS Lj. morajo s kandidaturo podati kratek program in vizijo svojega dela ter ga na Občnem zboru po potrebi tudi predstaviti.

 

 1. člen

Na volilnem Občnem zboru DOS Lj. se o kandidatih najprej izvede razprava, nato pa glasovanje. O kandidatih se glasuje po abecednem vrstnem redu. Na posamezne funkcije se imenuje kandidate, ki so prejeli največ glasov.

 

Na volilnem Občnem zboru DOS Lj. se po vrstnem redu glasuje o naslednjih funkcijah in organih:

 1. članih Nadzornega odbora DOS Lj.;
 2. članih Disciplinske komisije DOS Lj.;
 3. predsedniku DOS Lj.;
 4. predsedniku Strokovnega odbora DOS Lj.

 

 1. člen

Vsi člani komisij in odborov, ki jih mora v skladu s Statutom DOS Lj. imenovati oz. potrditi predsedstvo DOS Lj., morajo biti imenovani oz. potrjeni najpozneje v 30-ih dneh po datumu volilnega Občnega zbora.

 

e.) Vzdrževanje reda na Občnem zboru

 

 1. člen

Za red na seji Občnega zbora skrbi predsednik. Predsednik opomni delegata, ki moti red in ki se ne drži poslovnika.

 

 1. člen

Če predsednik ne more vzdrževati reda na Občnem zboru z rednimi sredstvi, sejo prekine za določen čas.

 

 1. ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA

 

 1. člen

O poteku seje Občnega zbora se sestavi zapisnik. Vanj se vnesejo predvsem osnovne podatke (datum, kraj ter čas začetka in zaključka seje), delovne organe Občnega zbora, število glasov in navedene sodelujoče člane DOS Lj., rezultate posameznih glasovanj s sklepi, ki so ali niso bili sprejeti, ter glavne povzetke razprav. Predsednik Občnega zbora lahko zahteva, da se v zapisnik zapišejo tudi druga dejstva.

Pravno veljavno so sprejeti le tisti sklepi, ki so zapisani v zapisniku Občnega zbora. K zapisniku se priložijo tudi vse listine, ki so bile podlaga za sklepanje na seji.

Zapisnik vodi oseba, ki jo določi Občni zbor na predlog predsednika. Zapisnik podpišejo predsednik, zapisnikar in dva overitelja.

 

 1. člen

Originale zapisnikov in samostojnih sklepov Občnega zbora ter gradivo za posamezne seje hrani tajnik DOS Lj.

 

 1. člen

Zapisnik je veljaven, ko ga podpišejo vsi podpisniki. Zapisnik vsake seje se daje v seznanitev Upravnemu odboru in v potrditev na naslednji seji Občnega zbora.

 

 1. člen

Organizacijske, administrativne in tehnične posle, ki so potrebni za nemoteno delo Občnega zbora, opravlja tajnik DOS Lj.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

Poslovnik o delu Občnega zbora DOS Lj. začne veljati takoj, ko ga sprejme Občni zbor.

 

 1. člen

O vprašanjih in zadevah, ki niso urejene s tem poslovnikom, lahko Občni zbor odloča s posebnim sklepom.

 

Poslovnik Obcnega zbora DOSLJ_2017_F