ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2017

Pohod skupščina 2017

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2017

Skupščina je bila 14. marca 2017 v Domu na Krimu (Strahomer 60, Ig) s pričetkom ob 18.30 uri.

Prisotni člani: Maša Serec, Maja Spirovska, Jana Prešeren, Špela Plešnik, Janez Šuštaršič, Alenka Lavrin, Daniel Sever, Klara Srša, Mateja Veber, Dejan Jovanovič, Senka Imamović Kumalić, Dušan Vrečar, Dejan Perčič, Iso Adrovič, Janez Porenta, Mihajlo Milojević, Ajda Cilenšek, Matjaž Brajer, Leda Čebulj, Branko Maček, Gašper Hribar, Ana Kunej, Eva Cizel, Dušan Saurin, Franc Vidmar, Maj Juvan, Rok Zajec, Sara Petek, Domen Figar, Matic Obranovič, Jure Pogorelec, Blaž Skodlar, David Kene, Marko Blaznik, Mojca Hočevar, Luka Strgar

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
 7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
 8. Sprejem finančnega poročila za leto 2016
 9. Sprejem finančnega plana za leto 2017
 10. Razrešitev predsednice in vseh organov DOS Ljubljana
 11. Volitve predsednika DOS Ljubljana
 12. Volitve članov NO
 13. Volitve članov DK
 14. Volitve predsednika SO
 15. Razno

 

AD 1)

Ob predvideni uri začetka skupščine ni bila prisotna vsaj polovica članov (29 članov), zato se je skupščina začela ob 19:17, ko je bilo prisotnih 35 članov. Kasneje, pri 6. točki dnevnega reda, se je zasedanju skupščine pridružil še en član, tako da je bilo končno število prisotnih članov 36.

 

AD 2)

Po pozdravu predsednica društva predlaga delovna telesa skupščine.

Izvolijo se naslednja delovna telesa:

Delovno predsedstvo: Franc Vidmar, Dejan Perčič, Jana Prešeren

Verifikacijska komisija: Dušan Saurin, Janez Porenta, Gašper Hribar

Zapisnikar: Maša Serec

Overovatelja zapisnika: Senka Imamović Kumalić, Leda Čebulj

Sklep 1: Predlagani člani delovnih teles skupščine so soglasno sprejeti.

 

AD 3)

Predsednica društva Jana Prešeren pozdravi vse prisotne člane in poda mnenje o stanju ter delovanju društva v pretekli sezoni. Članstvo je stabilno, je pa preveč zasedenosti sodnikov. Predsednica društva prisotne pozove k večji odgovornosti, korektnosti in resnosti glede razpoložljivosti za sojenje.

 

AD 4)

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 58 možnih delegatov je prisotnih 35. Verifikacijska komisija je skladno s 25. členom Statuta ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Sklep 2:  Verifikacijska komisija potrdi sklepčnost skupščine.

 

AD 5)

Predsednica društva predstavi dnevni red skupščine in predlaga spremembo zaporedja točk dnevnega reda tako, da je dnevni red takšen:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
 7. Razrešitev predsednice in vseh organov DOS Ljubljana
 8. Volitve predsednika DOS Ljubljana
 9. Volitve članov NO
 10. Volitve članov DK
 11. Volitve predsednika SO
 12. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
 13. Sprejem finančnega poročila za leto 2016
 14. Sprejem finančnega plana za leto 2017
 15. Razno

Sklep 3: Dnevni red s predlaganimi spremembami  je bil soglasno sprejet.

  

AD 6)

V letu 2017 se je iztekel štiriletni mandat vseh funkcij v organih društva. Upravni odbor DOS Ljubljana je 11. februarja 2017 objavil razpis kandidatur v organe Društva odbojkarskih sodnikov Ljubljana. Prejeli smo 15 pravočasno prispelih kandidatur (glej ad 7, ad 8, ad 9 in ad 10).

Sklep 4: Razreši se predsednico ter vse organe DOS Ljubljana.

 

AD 7)   

Pregleda se prejete kandidature za člane Nadzornega odbora. Kandidirali so Klara Srša, Alenka Lavrin in Dušan Saurin. Zaradi več poslanih kandidatur v različne odbore in glede na 35. člen Statuta, po katerem član NO ne more biti član ostalih odborov, Alenka Lavrin umakne kandidaturo za NO. Prisotne člane se pozove  h kandidaturi, javi se Mojca Hočevar.

Sklep 5: Klara Srša, Dušan Saurin in Mojca Hočevar so soglasno potrjeni kot člani NO.

 

AD 8)   

Pregleda se prejete kandidature za člane Disciplinske komisije. Kandidirali so David Kene, Alenka Lavrin, Dušan Saurin, Igor Luzar in Rok Zajec. Glede na 35. člen Statuta, po katerem član NO ne more biti član ostalih odborov, Dušan Saurin umakne kandidaturo za DK. Svojo kandidaturo umakneta tudi Rok Zajec in David Kene. Prisotne člane se pozove h kandidaturi, javi se Leda Čebulj.

Sklep 6: Alenka Lavrin, Igor Luzar in Leda Čebulj so soglasno potrjeni kot člani DK.

 

AD 9)

Pregleda se prejete kandidature za predsednika Strokovnega odbora. Kandidiral je Franci Kramar.

Sklep 7: Franci Kramar je soglasno potrjen kot predsednik SO.

 

AD 10)

Pregleda se prejete kandidature za predsednika in člane UO. Za predsednico je kandidirala Jana Prešeren, za člane so kandidirali Dejan Perčič, Maša Serec, Alenka Lavrin, Janez Šuštaršič in Daniel Sever. Prisotne člane se pozove h kandidaturi, javi se Rok Zajec.

Sklep 8: Jana Prešeren je soglasno potrjena kot predsednica UO.

Sklep 9: Dejan Perčič, Maša Serec, Alenka Lavrin, Janez Šuštaršič, Daniel Sever in Rok Zajec so soglasno potrjeni kot člani UO.

 

 AD 11)

Zapisnik prejšnje skupščine je bil objavljen na spletni strani društva, tako da so ga člani lahko prebrali. Jana Prešeren je na kratko povzela dogajanje na prejšnji skupščini, ugotovila, da so bili sklepi prejšnje skupščine realizirani, ter predlagala njegovo potrditev.

Sklep 10: Zapisnik prejšnje skupščine je bil soglasno sprejet.

 

AD 12)

Poročila organov DOS Ljubljana bodo objavljena na spletni strani društva. Marko Blaznik, Dejan Perčič (v imenu Francija Kramarja) in Klara Srša na kratko povzamejo posamezna poročila.

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2016_F

Poročilo strokovnega odbora za leto 2016_9.3.2017_F

Disciplinska poročilo 2016_7.3.2017

DK ni obravnavala nobenega primera, SO opozori na pravočasno javljanje zasedenosti sodnikov in na pozitivno delo SO-ja. Sodnike se opozori, naj imajo pravila odbojkarske igre s seboj na tekme, da lahko v dvomljivih primerih po njih polistajo in preverijo pravilnost odločitve o dani situaciji. Sodnikom je za razrešitev dvomov glede konkretnih situacij, ki so se jim zgodile na igriščih, na voljo SO, zato se sodnike ponovno poziva, naj odboru posredujejo svoja vprašanja. Predsednica in Brane Maček opozorita, naj se ne vpisuje zasedenosti »za vsak slučaj«, temveč samo gotove zasedenosti. Spodbuja se komunikacijo z delegatorjem – najbolje ga je poklicati. Tudi NO opozori na problematično zasedenost sodnikov, poudari dobro delo UO in SO ter zaradi problematike zamujanja na tekme pozove DK k dopolnitvi Pravilnika o zamujanju. Opozori na nerealizirane cilje WEB responsive aplikacije ZOSS. Opozori še na vprašanje podelitve točk aktivnosti za sodelovanje sodnikov na izredni korespondenčni skupščini 2017 in v tem smislu redefiniciji Pravilnika o vrednotenju aktivnosti v DOS Ljubljana.

Predsednica predlaga potrditev poročil odborov.

Predsednica predlaga podelitev 5 točk aktivnosti za sodelovanje na pretekli in prihodnjih korespondenčnih skupščinah.

Sklep 11: Poročilo upravnega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 12: Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 13: Poročilo strokovnega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 14: Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 15: Sklep o podelitvi 5 točk sodnikom za sodelovanje na izredni korespondenčni skupščini 2017 je soglasno potrjen.

Sklep 16: UO skladno s sklepom 15 modificira Pravilnik o vrednotenju aktivnosti v DSO Ljubljana.

 

AD 13)

Dejan Perčič je predstavil finančno poročilo za leto 2016.

Prihodki in odhodki v letu 2016 so skladni s pričakovanji in planom. Do razhajanja planov in realizacije pride pri prihodkih le na račun višjega prihodka s strani ZOSS, ker smo imeli več tekem kot pričakovano, pri odhodkih pa smo odstopali od načrtov na materialnih stroških na račun nakupa trenirk in piščalk za sodnike.

Sklep 17: Finančno poročilo za 2016 je bilo soglasno potrjeno.

 

AD 14)

Dejan Perčič je predstavil tudi finančni plan za leto 2017. Na strani prihodkov ne pričakujemo večjih sprememb. Odhodki, ki jih pričakujemo, so realizacija nakupa kosa sodniške opreme za sodnike, stroški Skupščine DOS Ljubljana, Skupščine ZOSS ter turnir DOS-ov (članarine + majice).

Sklep 18: Finančni plan za 2017 je bil soglasno potrjen.

 

AD 15)

Predsednica je podelila majhno pozornost vsem članom, ki so v preteklem mandatu sodelovali v organih društva. Nagrado sta dobila še Gašper Hribar za najmanj odpovedi, največ nadomeščanj in najmanj zasedenosti ter Alenka Lavrin za največ odsojenih tekem v mlajših kategorijah.

V Ljubljani bo potekalo Svetovno prvenstvo U23, s čimer bodo potrebe po večjem številu linijskih sodnikov. Ti bodo delegirani v smislu nagrade za prizadevnost skozi celotno sezono.

Konec maja 2017 bodo v Ljubljani potekale tudi kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Razpored bo kmalu objavljen.

Okoli 22. julija bo v Ljubljani 3 dni potekal Beachvolley MASTERS, kjer bo potreba po 12 linijskih sodnikih in 9 zapisnikarjih. Naknadno bo sporočeno, ali bo sodnikom za to treba na poseben seminar.

Opozorilo Strokovnemu odboru glede delegiranja elektronskih zapisnikarjev: sodniki so opravili usposabljanje za pisanje elektronskega zapisnika, potem pa niso bili delegirani na ustrezne tekme za pisanje. Sodniki, ki so opravili usposabljanje, potrebujejo tudi praktične izkušnje, da s tem utrjujejo svoje znanje. Lista prisotnosti na seminarju za elektronski zapisnik naj se v bodoče posreduje delegatorju, da bo lažje delegiral.

 

Zapisala:

Maša Serec

 

Overili:

Senka Imamović Kumalić

Leda Čebulj

Zapisnik Skupščine DOS Ljubljana 2017_21.3.2017_F