ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

ZAPISNIK 8. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

 

Seja je bila 7. januarja 2017 v Ljubljani s pričetkom ob 20.00 uri.

Vabljeni so bili tudi člani Strokovnega in Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.

 

Prisotni člani: Dejan Perčič, Franci Kramar, Janez Šuštaršič, Maša Serec, Klara Srša, Brane Maček, Daniel Sever, Dušan Saurin, Mihajlo Milojevič, Mojca Hočevar, David Kene

Upravičeno odsotni člani: Jana Prešeren, Marko Blaznik, Marko Gruden

 

Dnevni red:

1) Pregled prejšnjega zapisnika

2) Skupščina DOS Ljubljana – določitev datumov

3) Predlog novega statuta

4) Potrditev pravilnika SO

5) Razno

 

AD 1

Sklep 8/1: Vsi  sklepi z zadnje seje so bili realizirani. Edini sklep, ki ni bil realiziran, je dopis na OZS glede odnosa strokovnih delavcev do naših sodnikov. Glede na oddaljenost dogodka dopis ni več smiseln, prav tako je potekal pogovor o tej zadevi na OZS.

 

AD 2

Članom odborov se letos izteče mandat, zato je potrebno na skupščini izvesti redne volitve.

Sklep 8/2: Predviden datum skupščine je torek 14. marec 2017.

Sklep 8/3: Pravočasno je  potrebno pripraviti razpise za kandidature v članstvo posameznih odborov in ostala poročila, ki se obravnavajo na skupščini.

 

 

AD 3

Predlog novega statuta je narejen glede na aktualni pravilnik o društvih.
Po razpravi se podanemu predlogu dodajo popravki: članstvo v društvu je vezano na koledarsko leto; definicija rednega članstva – končno formulacijo člena se določi na korespondenčni seji UO.

Sklep 8/4: V predlogu statuta se popravi predlagane popravke in se ga da v potrditev Skupščini DOS Ljubljana.

 

AD 4

Na pripravljen Pravilnik SO so bile pred sejo zbrane pripombe.

Sklep 8/5: Pravilnik SO se sprejme v skladu s pripombami in se objavi na spletni strani.

 

AD 5

Potekajo dogovori z novim dobaviteljem opreme, ki bo podobna sedanji, tako da bo prehod na novo opremo postopen in bodo imeli prednost do nove opreme novi sodniki.

Sklep 8/6: Glede na predlog novega statuta je potrebno pripraviti še pravilnik Upravnega odbora.

Sklep 8/7: Dejan Perčič pripravi predlog Poslovnika skupščine društva, ki ga UO potrdi na korespondenčni seji in ga nato da v potrditev Skupščini DOS LJ.

Seja je bila končana ob 20:45.

 

8. seja UO DOS LJ_20.1.2017_F