ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE SK ZOSS

Spoštovani, pošiljamo vam sklepe dopisne seje Strokovne komisije ZOSS, kjer najdete tudi pomembne informacije glede elektronskega testiranja.

Strokovna komisija ZOSS

2. dopisna seja od 30.6. do 23.9. 2016

V razpravi so sodelovali člani komisije: Blaž Markelj, Sanja Miklošič, Branko Hrga, Dejan Perčič, Emil Kolenc in Vid Zupančič.

Ad. 1: Komisija je objavila razpis za sodnike skupine B3. DOS-i so predlagali 14 kandidatov in komisija jih je soglasno potrdila in jih uvrstila na predlog list za tekmovalno sezono 2016/17. Kandidati morajo opraviti vse obveznosti pred potrditvijo list s strani predsedstva.

Sklep 1: Komisija potrjuje 14 kandidatov na B listo v skupino B3. Kandidati morajo skladno s pravilniki ZOSS opraviti vse obveznosti pred začetkom tekmovalne sezono.

Ad. 2: Komisija je objavila razpis za nove delegate kontrolorje. Na razpis so se prijavili trije kandidati in sicer: Stanko Indest, Ljubo Globačnik in Peter Končnik. Komisija je obravnavala prošnje in ugotovila, da Ljubo Globačnik in Peter Končnik izpolnjujeta pogoje razpisa. Po 26. členu Pravilnika SK pogojev ne izpolnjuje Stanko Indest. Komisija je ugotovila, da je na področju, kjer je deloval Stanko Indest dobro pokrito z delegati kontrolorji in ni potrebe za njegovo potrditev, po njegovi starostni omejitvi 65 let. Tako je komisija sprejela sklepa:

Sklep 2: Prošnji Petra Končnika in Ljuba Globačnika se ugodi in se oba uvrsti na predlog liste delegatov – kontrolorjev za tekmovalno sezono 2016/17.

Sklep 3: Prošnji Stanka Indesta se ne ugodi in se ga ne uvrsti na predlog liste delegatov – kontrolorjev v tekmovalnisezoni 2016/17.

Ad. 3: Udeležba na licenčnih seminarjih za tekmovalno sezono 2016/17. Strokovna komisija je obravnavala 9 prošenj sodnikov A in B liste in eno prošnjo sodnika C liste, za neudeležbo na licenčnih seminarjih.Vsem prošnjam je ugodila s pogojem, da se sodniki in D-K udeležijo seminarjev, kot je napisano v sklepu.

Sklep 4: Sodniki in delegata kontrolorja se morajo udeležiti seminarjev C list po navodilih Strokovne komisije. 1. Iso Adrovič seminar Gorenjska 2. Amir Suljkanovič seminar Žalec 3. Eva Tomec seminar Ljubljana 4. Simon Štamcar seminar Ljubljana 5. Jure Stegnar seminar Koper (vodi seminar v DOS Koper) 6. Robert Gruškovnjak seminar Maribor 7. Branko Hrga seminar Maribor 8. Gregor Novak seminar Ljubljana in je član komisije za izpite 9.9 v Kamniku 9. Brane Hrovat seminar Gorenjska (zaradi bolezni se mu dovoli udeležiti se seminarja v matičnem DOS)

Sklep 5: Sodnik C liste DOS Ljubljana Dušan Vrečar se udeleži seminarja A-B v Ravnah na Koroškem zaradi daljše odsotnosti v času izvedbe seminarjev C liste.

Ad. 4: Pošiljanje pisnih komentarjev sodnikom skupin A1 in A2 Strokovna komisija ZOSS je korespondenčno razpravljala o razpravi na seminarju A-B o pošiljanju pisnih komentarjev avtomatsko takoj po izdelani oceni, ko je ta potrjena. Mnenja sodnikov so, da je to nujno, saj sodniki želijo shranjevati te komentarje in jih uporabljati pri svojem izobraževanju. Komisija je mnenja, da tako pošiljanje pisnih komentarjev ne razvrednoti tajnega ocenjevanja. Z novo sezono se prilagodi program ocenjevanja tako, da vsi sodniki takoj po izdelani in potrjeni oceni prejmejo na elektronski naslov pisne komentarje.

Sklep 6: V tekmovalni sezoni 2016/17 se vsem sodnikom avtomatsko pošilja pisne komentarje takoj po potrditvi oceni.

Ad. 5: Testiranja v tekmovalni sezoni 2016/17 Strokovna komisija ZOSS je dopisno razpravljala o ustnih prošnjah Petra Končnika, Janka Plešnika in Davida Grila o preložitvi termina obveznega testiranja. Peter Končnik bo odsoten od 4.9. do 27.9.2016, Janko Plešnik pa od 5.9. do 27.9.2016 (oba na P-OI v RIU), David Gril pa od 13.9. do 19.9.2016 (kvalifikacijski turnir za EP na Slovaškem). Anja Zamuda je od 24.8. do 25.9. v Kanadi. Anja bi lahko reševala test v istem roku od 28.9. do 5.10. 2017 (prošnja po email predsednika DOS Pomurje). Vsi so zaprosili, da bi obvezno testiranje opravili po vrnitvi v domovino. Manca Birk je s prošnjo zaprosila za drugi termin testiranja in glede na to, da je odsotna v tujini se ji prošnja odobri. Testiranje bo opravljala od 28.9. do 5.10.2016. Manca Kadunc, Daniel Atanasov in Nina Pajnik so odsotni v tujini v času prvega in drugega termina testiranja, zato bodo testiranje opravljala v drugem dodatnem terminu od 28.9. do 5.10.2016.

Sklep 7: David Gril bo opravljal testiranje v terminu od 21.9. do 28.9.2016 (možna tri reševanja).

Sklep 8: Peter Končnik in Janko Plešnik bosta opravljala testiranje v terminu od 28.9. do 5.10.2016 (možna tri reševanja).

Sklep 9: Anja Zamuda bo opravljala testiranje v terminu od 28.9. do 5.10.2016 (možna tri reševanja).

Sklep 10: Manca Birk bo opravljala testiranje v terminu od 28.9. do 5.10.2016 (možna tri reševanja).

Sklep 11: Manca Kadunc, Nina Plank in Daniel Atanasov bodo opravljali testiranje od 28. 9. do 7.10. 2016. (možna tri reševanja).

Ad. 6: Testiranja v tekmovalni sezoni 2016/17 Pred tekmovalno sezono 2016/17 bo potekalo obvezno elektronsko testiranje za vse aktivne sodnike in D-K. Uspešno opravljeno testiranje bo tudi eden od pogojev za uvrstitev na listo za tekmovalno sezono 2016/17. Testiranje bo predvidoma od 12.9. do 19.9. (dve reševanji) in 21.9. do 26.9. (eno reševanje) za vse sodnike in D-K.

Sklep 12: Sodnik in delegat kontrolor, ki ne bo uspešno opravil testiranje v obeh terminih, oziroma ga ne bo opravil v določenem terminu, ki mu ga bo določila Strokovna komisija bo na listi označen z zvezdico in bo imel možnost še četrtega reševanja čez 30 dni. Sodnik bo po drugem terminu lahko delegiran samo v primeru pomanjkanja sodnikov. Če sodnik in D-K testiranja ne opravi tudi v četrtem reševanju, ne more biti uvrščen na listo v tekmovalni sezoni 2016/17. Testiranje pred drugim delom tekmovane sezone 2016/17 bo predvidoma potekalo od 9.1. do 15.1.2017 (dve reševanji). Če sodnik ne bo opravil testiranja v prvem terminu, bo imel možnost enega popravka čez 30 dni, vendar v tem času ne bo delegiran na tekme pod okriljem OZS. Če testa ne opravi niti v drugem terminu, ne more biti delegiran do konca tekmovalne sezone. Test bo sestavljen iz 20 vprašanj za vse aktivne sodnike in D-K.

Sklep13: Sodnik, delegat kontrolor, ki ne bo uspešno opravil testiranje pred drugim delom tekmovalne sezone v prvem terminu (dve reševanji), bo imel možnost še enega reševanja čez 30 dni. V tem času sodnik ne bo delegiran. Če sodnik ne bo opravil testiranja tudi v drugem terminu ne more biti delegiran do konca tekmovalne sezone 2016/17.

Ad. 7: Izostanek s seminarja A-B Strokovna komisija ZOSS je obravnavala izostanek sodnikov Alena Potočnika in Maksimiljana Štumflja na licenčnem seminarju A-B v Ravnah na Koroškem. Sodnika sta izostala s seminarja brez opravičila pred seminarjem. Maksimiljan Štumfelj je 27.8.2016 v času seminarja poslal telefonsko sporočilo, da se sekretarju ZOSS opravičuje, ker ga ni na seminarju »predvsem iz zdravstvenih in osebnih razlogov«. Sodnik Alen Potočnik je v nedeljo 28.8.2016 (dan po seminarju) poslal elektronsko pošto s pojasnilom, da so imeli v družini virusin so imeli vsi prebavne motnje. Strokovna komisija je izjemoma sprejela sklep, da se morata sodnika udeležiti seminarja C v DOS Gorenjska, ki bo 9.9.2016 ob 19. uri v Hotelu Park na Bledu.

Sklep 14: Strokovna komisija izjemoma dovoljuje sodnikoma Maksimiljanu Štumflju in Alenu Potočniku, da se udeležita licenčnega seminarja C v DOS Gorenjska in s tem izpolnita pogoj za uvrstitev na ustrezno listo sodnikov v tekmovalni sezoni 2016/17.

Ad. 8. Prošnja za mirovanje Primoža Slavca Primož Slavec je 1.9.2016 poslal prošnjo za mirovanje. Sodnik je po končani tekmovalni sezoni 2015/16 potrdil aktivnost sojenja in bil na osnovi dobrega sojenja na B listi povabljen na dodatno ocenjevanje, ki ga je tudi uspešno opravil. Po predlogu SK je bil sodnik predlagan na A listo v skupino A3. Primož je sredi avgusta sporočil predsedniku SK Vidu Zupančiču svojo dokončno odločitev, da bo v sezoni 2016/17 opravljal naloge trenerja v 2. DOL, kar pa ni v skladu z 10. členom Pravilnika SK. Po nekaterih kontaktih z njim je komisija dopisno obravnavala primer in soglasno odločila, da Primož ne more napredovati na A listo in na A listi mirovati v tekmovalni sezoni 2016/17. Za Primoža je komisija odobrila mirovanje za tekmovalno sezono 2016/17. Sklep 15: Primožu Slavcu se odobri mirovanje za tekmovalno sezono 2016/17. Sodnik miruje na B listi v skupini B1. Ad.9: Testiranje (elektronsko) novih sodnikov 3. razreda. Komisija je razpravljala o opravljanju elektronskega testiranja sodnikov 3. razreda, ki so in bodo opravljali izpit po končani tekmovalni sezoni 2015/16 do začetka nove tekmovalne sezone 2016/17. DOS-i lahko te sodnike uvrstijo na C listo v skupino C2, brez opravljanja elektronskega testiranja pred začetkom tekmovalne sezone 2016/17. Sodniki bodo morali opravljati elektronsko testiranje pred začetkom drugega dela tekmovanja.

Sklep 15: DOS-i lahko uvrstijo na C listo v skupino C2 sodnike, ki opravijo izpit 3. razreda do začetka tekmovanj državnega prvenstva 2016/17 in so ga opravljali po končani tekmovalni sezoni 2015/16. Sodnikom ni potrebno opravljati elektronskega testiranja pred tekmovalno sezono 2016/17, morali pa bodo opravljati elektronsko testiranje pred drugim delom tekmovanja.

Slepšek, 23.9.2016

Predsednik SK Vid Zupančič I.r.