ZAPISNIK 7. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

ZAPISNIK 7. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

 

Seja je bila 4. julija 2016 v Ljubljani s pričetkom ob 18.00 uri.

Prisotni člani: Dejan Perčič, Franci Kramar, Jana Prešeren, Janez Šuštaršič, Maša Serec, Igor Luzar, Klara Srša

Upravičeno odsotna člana: Brane Maček, Daniel Sever

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled zapisnika 6. seje UO DOS Ljubljana
 2. Zapisnik seje Nadzornega odbora
 3. Poročilo Strokovnega odbora in zapisnik seje Strokovnega odbora
 4. Sodniški zbor na tekmah OZS
 5. Samovoljne akcije sodnikov DOS Ljubljana
 6. Sodniška oprema

 

Ad 1.

Kar se tiče zaščite sodnikov pred javnim obrekovanjem s sprejetjem etičnega kodeksa, je bilo to izpostavljeno na skupščini ZOSS, predsednik OZS načeloma soglaša, a stvari se še niso premaknile. V DOS Ljubljana smo uveljavili interni pravilnik.

Vprašanje, če bo možno zagotoviti popolnoma prost vikend za izvedbo seminarja pred drugim delom sezone.

Sklep 7/1. Ugotovimo, da so bili sklepi zadnje seje povečini realizirani.

Sklep 7/2: Perčič naslovi na sekretarja ZOSS prošnjo za pripravo shematskega prikaza kategorizacije sodnikov s pojasnilom o funkcijah posameznih kategorij.

Sklep 7/3: Prijavnice na licenčni seminar bo naredil Informatik.

 

Ad 2.

V Nadzornem odboru (NO) DOS Ljubljana so ugotovil nepravilnosti v številu članov NO; na skupščini DOS Ljubljana 11.3.2016 se je pomotoma izvolilo še četrtega člana.

Sklep 7/4. Zamenjavo članov NO bomo formalno potrdili na naslednji skupščini, do takrat UO predlaga, da NO deluje v zasedbi, kakršna je zdaj (član NO je Dušan Saurin in ne Mihajlo Milojevič).

Sklep 7/5: Tajnica DOS Ljubljana na spletno stran objavi manjkajoči zapisnik skupščine 2015.

Sklep 7/6: K objavam zapisnikov na spletni strani se odslej doda še priponko v pdf-u.

Sklep 7/7: Izdela se nova štampiljka društva z novim logotipom.

Sklep 7/8: Ustanovi se komisija za pregled statuta in predlog sprememb, v kateri delujejo Janez Šušteršič, Franci Kramar in Klara Srša. Komisija do 15. oktobra pripravi prvi osnutek z dopolnili in popravki, ki se ga pošlje UO.

Sklep 7/9: UO bo definiral, kdo so aktivni člani društva.

 

Ad 3.

Podrobneje se je definiralo, kako bo deloval SO v naslednji sezoni. SO je poročal tudi o preteklem delu.

DELO STROKOVNEGA ODBORA v letu 2016

 • Na Skupščini DOS Ljubljana je bil Franci Kramar izvoljen za predsednika Strokovnega odbora DOS Ljubljana.
 • V Odbor je povabil še Dejan Perčiča, Braneta Mačka, Mašo Serec in Mihajla Milojeviča, vsakega s svojimi zadolžitvami v odboru.
 • 4. je imela SO prvi sestanek, nato so se člani usklajevali korespondenčno.
 • V letu 2016 je SOorganizirala dva tečaja za nove sodnike. Na prvem so bili prisotni trije kandidati in na drugem štirje (vsi so opravili teoretični del, udeleženci prvega seminarja prvi tudi praktičnega).
 • Konec leta 2016 je SK organizirala dva seminarja za sodnike začetnike – skupaj izobrazili 31 sodnikov začetnikov.
 • Predsednik SO predlaga, da UO na sestanku pregleda zapisnik SO in poda mnenje o predlogih.
 • Do konca sezone 2015/16 je bilo aktivnih 50 sodnikov (9 A lista, 6 B lista in 35 C lista in zapisnikarji).
 • Nekaj jih je med sezono prenehalo s sojenjem
 • Večjih težav z delegiranjem ni bilo (zagotovili smo sodnike na vseh tekmah), se pa pojavljajo težave s prepoznim potrjevanjem delegacij in prepoznimi odpovedi (razni izgovori, največkrat, »sem preklical vse sodnike, pa nobeden nima časa«. Delegator pa je potem vedno uspel najti zamenjavo). Ob vikendih, ko je na sporedu največ tekem, je po navadi tudi največ zasedenosti. Rekord – 27 sodnikov od 50 + delegacije Brane Maček.
 • V primeru, da ne bomo pridobili nekaj novih sodnikov, se lahko tudi ob dejstvu, da vsi ostanejo aktivni, zgodi, da na vse tekme ne bomo mogli delegirati popolnega sodniškega zbora.
 • Čim preje je potrebno »starim« sodnikom poslati anketo o aktivnosti in obvestilo o seminarjih ter testiranjih.
 • V septembru je potrebno pripraviti še en tečaj za nove sodnike in licenčni seminar.
 • Predlagana datuma: Licenčni seminar 5.9.2016, seminar za nove sodnike 15.9.2016 (teorija) in 17.9.2016 (praksa – Grosuplje).
 • Prav tako SO predlaga, da se za nove linijske sodnike opravi preizkus/trening na turnirjih v septembru.
 • Potrebno bo sestaviti spisek linijskih sodnikov, ki bodo drugo leto sodili na SP.
 • Potrebno organizirati nekaj seminarjev za sodnike začetnike – SO predlaga brezplačne seminarje po klubih za cele ekipe (na seminarjih pa se razdelijo anketni listi).
 • Pojavljajo se solo akcije nekaterih sodnikov, ki niso zadovoljni z delom SO/delegatorja. Takšne akcije je potrebno preprečiti in spoštovati načine in postopke komuniciranja znotraj DOS .
 • Preveriti možnost nadgradnje sistema z aplikacijo, ki bi si jo lahko naložil vsak sodnik (samo za delegacije).
 • Program za delegiranje naj bo kompatibilen z GSM (pomembno za delegatorja).
 • SO je na prošnjo ZOSS poslal obrazložitev aktivnosti delovanja v DOS LJ. Za Igorja Luzarja, Roka Zajca in Francija Kramarja ter na listo B3 predlagal Blaža Skodlarja, Davida Keneta in Damijana Resanoviča.
 • S strani ZOSS pričakujem več »uradnih« dokumentov.
 • Potrebno je pregledati in popraviti Pravilnike, ki se tičejo delovanja SO. Predvsem združitev v en krovni dokument.

SO deluje transparentno, želja DOS Ljubljana je, da poskušamo s klubi pri rekrutiranju novih sodnikov stopiti v kontakt bolj direktno.

Sklep 7/10: Razvije se aplikacija, ki služi zgolj obveščanju o novi delegaciji in potrjevanju le-te.

Sklep 7/11: Sistem ZOSS se nadgradi tako, da bo web-responsive.

Sklep 7/12: DOS Ljubljana pošlje dopis sekretarju ZOSS, da želimo vse uradne zahteve in obvestila s strani ZOSS prejemati kot uradne dokumente oziroma pisne zahtevke.

Sklep 7/13: Kramar in Maček sestavita Pravilnik o delovanju Strokovnega odbora s pravilnikom o delegiranju.

Sklep 7/14: Predvidoma septembra 2016 se organizira okroglo mizo s predstavniki klubov.

 

Ad 4.

Sklep 7/15: Jana Prešeren in Dejan Perčič spišeta uradni dopis za OZS glede neustreznega odnosa nekaterih predstavnikov organizatorjev odbojkarskih tekem (predvsem Ines Vidič in Damjan Marinko). Zahtevamo opravičilo s strani OZS, zahtevamo zagotovilo, da bo v prihodnje za sodnike na tekmah poskrbljeno na primernem nivoju oziroma da na tekmah zagotovijo za sodnike osebe, ki bodo poskrbele za primerno informiranje in vse ostale reči. Predsedstvu ZOSS predlagamo, da se v tem smislu posodobi tudi dogovor z OZS glede linijskih sodnikov. Dopis prav tako objavimo na spletni strani DOS Ljubljana.

 

 

AD 5.

Sodnike DOS Ljubljana pozivamo, da nesoglasja, nezadovoljstvo in nestrinjanje z dejavnostmi DOS Ljubljana izpostavijo in izrazijo najprej ustreznim osebam v DOS Ljubljana in da je kakršnakoli komunikacija z drugimi deležniki (ZOSS ali druge organizacije), preden so izkoriščene vse možnosti komuniciranja in reševanja težav znotraj DOS Ljubljana, nedopustna. Pobude, ki bodo s strani sodnikov prihajale direktno na ZOSS, ne bodo obravnavane v skladu s sprejetimi pravilniki.

 

AD 6.

DOS Ljubljana ugotavlja, da je bilo v pretekli sezoni preveč zapletov in zamud pri izdelavi in dobavi novih sodniških hlač, zato DOS Ljubljana poziva ZOSS, da so na tem področju bolj aktivni in ažurni ter aktivno sproti rešujejo problem dobave.

7. seja UO DOS LJ_5.8.2016_F