Zapisnik skupščine DOS Ljubljana 2015

 ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2015

Skupščina je bila 19. marca 2015 v sejnih prostorih Kluba 300 v Ljubljani s pričetkom ob 18.00 uri.

Prisotni člani: David Kene, Igor Luzar, Klara Srša, Matjaž Brajer, Iso Adrovič, Sara Petek, Drago Ferko, Kaja Maršič, Mihajlo Milojevič, Maja Spirovska, Domen Figar, Nika Plot, Dušan Saurin, Ana Kunej, Eva Cizel, Luka Strgar, Blaž Skodlar, Dušan Vrečar, Ajda Cilenšek, Mojca Hočevar, Alenka Lavrin, Jure Pogorelec, Branko Maček, Podlesnik Irena, Jaka Klemenčič, Dejan Perčič, Maša Serec, Jana Prešeren

 

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine (na linku https://www.drustvo-doslj.si/odbojka/2014/04/zapisnik-skupscine-dos-ljubljana/#more-2493)
 7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana (Strokovni odbor, Disciplinska komisija, Nadzorni odbor)
 8. Sprejem finančnega poročila za leto 2014 Finančno poročilo
 9. Sprejem finančnega plana za 2015 Finančno poročilo
 10. Razno

 

AD 1)

Ob predvideni uri začetka skupščine ni bila prisotna vsaj polovica aktivnih članov (26 članov), zato se je skupščina začela ob 18:10, ko je bilo prisotnih 28 članov.

 

AD 2)

Po pozdravu in uvodnem nagovoru Jana Prešeren predlaga delovna telesa skupščine.

Izvolijo se naslednja delovna telesa:

Delovno predsedstvo: Jaka Klemenčič, Dejan Perčič, Jana Prešeren

Verifikacijska komisija: Igor Luzar, Klara Srša, Brane Maček

Zapisnikar: Maša Serec

Overovatelja zapisnika: Mihajlo Milojevič, Kaja Maršič

 

Sklep 1: Predstavniki delovnega telesa so soglasno sprejeti.

 

AD 3)

Predsednica društva Jana Prešeren pozdravi vse prisotne člane in poda mnenje o stanju ter delovanju društva v pretekli sezoni.

 

AD 4)

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 50 možnih delegatov je prisotnih 28. Verifikacijska komisija je skladno s 27. členom Statuta ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Sklep 2: Verifikacijska komisija potrdi sklepčnost skupščine

 

AD 5)

Jana Prešeren predstavi dnevni red skupščine.

Sklep 3: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

AD 6)

Zapisnik prejšnje skupščine je bil objavljen na spletni strani društva, tako da so ga člani lahko prebrali. Jana Prešeren je na kratko povzela dogajanje na prejšnji skupščini, ugotovila, da so bili sklepi prejšnje skupščine realizirani, ter predlagala njegovo potrditev.

Sklep 4: Zapisnik prejšnje skupščine je bil soglasno sprejet.

 

AD 7)

Poročila organov DOS Ljubljana so objavljena na spletni strani društva, tako da so jih člani lahko prebrali. Jana Prešeren je na kratko povzela posamezna poročila in predlagala njihovo potrditev.

Sklep 5: Poročilo strokovne komisije je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 6: Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 7: Poročilo upravnega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 8: Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.

 

AD 8)

Dejan Perčič je predstavil finančno poročilo za leto 2014. V letu 2014 smo prvič prejeli nepovratna sredstva občine Kamnik. V primerjavi z letom 2013 je zaradi manjšega števila aktivnih sodnikov razviden padec pri kotizacijah. Relevanten padec je opaziti tudi pri sodniških taksah, ker je pod okriljem DOS Ljubljane organiziranih manj tekem in turnirjev kot lani. Prvič smo v letu 2014 plačali davek na dobiček.

Sklep 9: Finančno poročilo za 2014 je bil soglasno potrjeno.

 

AD 9.

Dejan Perčič je predstavil tudi finančni plan za leto 2015.

Sklep 10: Finančni plan za 2015 je bil soglasno potrjen.

 

AD 10.

 • V letu 2014 je v Strokovnem odboru DOS Ljubljana kot predsednik odstopil Rok Zajec, njegovo funkcijo pa prevzel Dušan Saurin.

 

Sklep 11. Dušana Saurin kot predsednik Strokovnega odbora je bil soglasno potrjen.

 • Obveščanje sodnikov. Sodniki so redno obveščani o vseh relevantnih informacijah.
 • Dejan Perčič se je aktivno zavzel za dvig nivoja dela Strokovne komisije. V letu 2014 se je začelo z internim spremljanjem mlajših sodnikov in se izkazalo za zelo učinkovito.
 • Elektronsko testiranje sodnikov iz C liste.

Namen elektronskega testiranja je bil, da bodo sodniki prebrali pravila in študije primerov in se bodo na ta način tudi nekaj naučili. Pokazala se je močna razlika med A in B listo ter med C1 in C2 sodniki. O posledicah uspešnega oz. neuspešnega rezultata še ni dorečeno. V novi sezoni bo šlo v smeri, da je uspešno rešen test pogoj za aktivno sojenje v novi sezoni. Najbolj problematična zaznana vprašanja v testu se bodo prečistila, zato v novi sezoni pričakujemo veliko bolj učinkovito elektronsko testiranje.

 • Izobraževanja sodnikov v naslednji sezoni.

Prišlo bo do sprememb pri pridobivanju licence za sojenje. Najprej bo licenčni seminar, kjer se bo povedalo le novosti in navodila za naslednjo sezono. Nato bo potekalo elektronsko testiranje vseh sodnikov in uspešno opravljen test bo predstavljal pogoj za aktivno sojenje. Marca 2016 so predvideni še dodatni obvezni licenčni seminarji, ki bodo organizirani s strani vsakega lokalnega DOS-a. Tam bodo predstavljeni praktični primeri, videoposnetki in druge pomembne stvari, na katere je treba biti pozoren. Sledil bo krajši test za reševanje za osvežitev znanja.

 • Prepozno pošiljanje zapisnikov na Odbojkarsko zvezo je v DOS Ljubljana zelo očitno. Sodnike pozivamo, da pošiljajo zapisnike dosledno, pravočasno in v skladu s pravilniki.
 • Potni stroški. Nekateri klubi oziroma njihova računovodstva ne dovoljujejo izplačevanje potnih stroškov na način, kot je to sedaj v praksi. Morda se bodo v novi sezoni zgodile spremembe v izplačevanju potnih stroškov.
 • Sistem ZOSS – pobude za spremembe in predloge za izboljšave
 1. Lahko bi bilo omogočeno, da se pri Financah odšteva, kar je bilo že nakazano, in kaj je še odprto.
 2. Glede označevanja že plačanih potnih stroškov s strani kluba je bil podan predlog, da se uvede možnost, da bi tudi klub lahko vnesel, kar je že nakazal in se preverja le morebitna odstopanja med oznakami sodnikov in klubov.
 3. Predelegacije sodnikov – obvezno bi bilo uvesti potrditveni e-mail sodniku, da je dobil zamenjavo.
 4. Izbriše se stavek o tem, da sodnik lahko odpove delegacijo 7 dni pred tekmo, ker to v praksi ni možno.
 5. Uvede naj se kvote terminov ob vikendih, ko je lahko sodnik zaseden. Npr. 10 – 20 % sobot na sezono. V novi sezoni se bo gledalo število odpovedi posameznega sodnika, kar bo vplivalo na nadaljnje delegacije. Postavil se bo tudi limit, če se ga bo preseglo, bo sodnik smatran kot neaktiven. Na ta način bodo odpadli le tisti, ki izkoriščajo sistem.
 6. Časovno pokrivanje potnih nalogov dveh zaporednih tekem v različnih krajih se že rešuje v sistemu. Vezava med turnirji mlajših selekcij in tekmami DOL ni možna.

Zapisala: Maša Serec

Overila: Mihajlo Milojevič, Kaja Maršič

Zapisnik Skupščine DOS Ljubljana 2015