ZAPISNIK SEJE STROKOVNEGA ODBORA DOS LJ

ZAPISNIK SESTANKA STROKOVNEGA ODBORA

Kraj: Ljubljana

Datum: 5. april 2016

Začetek 16:00

Prisotni: Kramar, Maček, Perčič, Milojevič, Serec

Opravičeno odsotni: /

 

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Razdelitev funkcij v Strokovnem odboru
 3. Pregled statistike sojenja v sezoni 2015/16
 4. Napredovanja v sezoni 2016/17
 5. Seminarji za nove sodnike in sodnike začetnike v letu 2016
 6. Predlogi za nadgradnjo programa za delegiranje
 7. Razno

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje

Prisotni so ugotovili, da je zadnji zapisnik Strokovnega odbora z dne 14.4.2015. Na zapisnik ni pripomb.

Sklep 1a: Sprejme se zapisnik sestanka Strokovnega odbora z dne 14.4.2015.

 

 1. Razdelitev funkcij v Strokovnem odboru

Kramar je člane Strokovnega odbora seznanil s svojimi željami pri načinu delovanja odbora. Člani bi si razdelili funkcije in naloge, in sicer:

Kramar – vodenje in koordinacija odbora, delegiranje sodnikov, uskladitev pravilnikov in priprava novega pravilnika, ki bo določal dela in naloge Strokovnega odbora.

Maček – pomoč pri delegiranju sodnikov, pomoč pri uskladitvi pravilnikov in pripravi novega pravilnika, ki bo določal dela in naloge Strokovnega odbora.

Perčič – vezni člen med Strokovnim odborom DOS Ljubljana in Strokovno komisijo ZOSS.

Milojevič – skrb za izobraževanje mladih sodnikov in sodnikov začetnikov.

Serec – skrb za obveščanje sodnikov (internet, maili…)

Sklep 2a: Sprejmejo se predlagane zadolžitve za posamezne člane odbora.


 1. Pregled statistike sojenja v sezoni 2015/16

 Kramar je predstavil statistiko sojenj naših sodnikov v sezoni 2015/16. Skrb vzbujajoča je predvsem zasedenost nekaterih sodnikov, ki bi lahko kmalu napredovali v višji rang, in pa preveliko število predelegiranih tekem nekaterih sodnikov. Načeloma večjih težav ni, se pa pri vedno istih sodnikih

pojavlja tudi nepravočasno javljanje zasedenosti in posledično imamo nato težave pri iskanju zamenjav. V glavnem pa sodniki najdejo sami zamenjave, a dodatno težavo predstavlja to, da so velikokrat »neprimerne« za določene tekme. Določene tekme namreč lahko sodijo le sodniki A ali B liste ali zares izkušeni sodniki C liste. (3. DOL, A liga kadeti, starejši dečki…). Pojavlja se tudi problem zamenjav na tekmah v Kočevju.

Sklep 3a: V prihodnosti (za sezono 2016/17) bo komisija določila sodnike C liste, ki lahko zamenjave iščejo samo pri sodnikih A in B liste in določenih sodnikih C liste. To velja tudi za vse sodnike A in B liste.

Sklep 3b: Na tekmah v Kočevju morajo soditi sodniki, ki so delegirani oz. pravočasno in pravilno urediti zamenjavo.

 

 1. Napredovanja v sezoni 2016/17

Strokovni odbor je pregledal vsa letošnja spremljanja sodnikov C liste. Kramar je pohvalil pripravljenost vseh spremljevalcev za brezplačno pomoč sodnikom na tekmah. Kar bi si še želel, je pravočasen vnos obrazca S4 v program. Odbor se je pogovoril o možnih kandidatih za napredovanje na B3 listo v sezoni 2016/17.

Sklep 4a: Vsem možnim kandidatom za napredovanje v sezoni 2016/17 na B3 listo Kramar do 15.4.2016 pošlje informativni vprašalnik o željah in načrtih kandidatov v prihodnosti.

 

 1. Seminarji za nove sodnike in sodnike začetnike v letu 2016

Odbor je soglasen, da je potrebno seminar za nove sodnike izpeljati v mesecu maju ali začetku junija. Potrebno je dobiti seznam vseh sodnikov začetnikov in ostalih možnih novih sodnikov. Več je potrebno narediti na »promociji«.

Sklep 5a: Kramar od sekretarja ZOSS pridobi kontakte vseh sodnikov začetnikov, ki so letos opravili seminar in izpit v DOS Ljubljana ter bodo sodili na turnirju v Šempetru.

Sklep 5b: Perčič oblikuje in pripravi 10 plakatov z vabilom za nove sodnike, ki se izobesijo na finalnih turnirjih nekaterih lig (Ženska ljubljanska liga, UOL, Komenda) in po srednjih šolah.

Sklep 5c: Seminar in izpiti za nove sodnike bodo v mesecu maju ali začetku meseca junija 2016.

Sklep 5č: V mesecu septembru 2016 je potrebno vse »potencialno dobre« sodnike zbrati na enem izmed turnirjev.


 1. Predlogi za nadgradnjo programa za delegiranje

Odbor se je pogovoril, kako bi bil program še prijaznejši do delegatorja in sodnikov ter kako bi ga povezali z našo spletno stranjo.

Sklep 6a: Odbor predlaga naslednje izboljšave programa:

 • doda se link, ki bi opozarjal na nove novice in ostala obvestila na internet strani DOS Ljubljane
 • preveriti potrebno, zakaj se odpovedi ne vpišejo v statistiko
 • izboljšati mobilno verzijo programa
 • možnost označitve odpovedi v programu, ko predelegacijo naredi delegator zaradi telefonske odpovedi sodnika
 • dodati možnost izbire trening tekme (brezplačne in plačljive)

 

 1. Razno

 Sklep 7a: Kramar pošlje Perčiču seznam organizatorjev turnirjev Mevze v sezoni 2015/16

Sklep 7b: Potrebno je narediti še glavo za dopise DOS Ljubljane z novim logotipom

Sklep 7c: Strokovni komisiji ZOSS se predlaga, da v sezoni 2016/17 sodniki A in B list ne morejo biti hkrati tudi igralci ali trenerji v članskih ligah.

Sklep 7č: Kramar naredi neuradno razvrstitev sodnikov v tri skupine znotraj C liste, kot pomoč pri delegiranju.

Sklep 7d: ZOSS se zaprosi, da čim preje izdela sodniške izkaznice.

Sklep 7e: Strokovni komisiji ZOSS se predlaga, da Kočevsko regijo uvrsti v DOS Dolenjska, saj je Kočevje teritorialno bližje Dolenjski in bodo lažje zagotavljali sodnike na tekmah.

Sklep 7f: Za tarifo sojenja na tekmah mednarodnega prijateljskega turnirja mest v Ljubljani se ponudi tarifa za sojenje na 3. DOL.

 

Konec: 18:00

Zapisal: Kramar