ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2016

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2016

Skupščina je bila 10.3.2016 na Turistični kmetiji Pri Jakopcu (Mali Lipoglav 10, 1293 Šmarje-Sap) s pričetkom ob 19.00 uri.

Prisotni člani: Adrovič Iso, Brajer Matjaž, Cilenšek Ajda, Cizel Eva, Ferko Drago, Figar Domen,Hribar Gašper, Imamovič Kumalič Senka, Jovanovič Dejan, Kadunc Manca, Kene David, Klemenčič Jaka, Kramar Franci, Kšela Jaša, Kunej Ana, Lavrin Alenka, Milojevič Mihajlo, Perčič Dejan, Porenta Janez, Resanovič Damijan, Serec Maša, Sever Daniel, Skodlar Blaž, Spirovska Maja, Srša Klara, Strgar Luka, Šuštaršič Janez, Vidmar Franc, Vrečar Dušan, Prešeren Jana, Maček Brane

 

DNEVNI RED SKUPŠČINE:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
 7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
 8. Sprejem finančnega poročila za leto 2015
 9. Sprejem finančnega plana za leto 2016
 10. Razrešitev predsednika strokovnega odbora in izvolitev novega
 11. Razrešitev predsednice nadzornega odbora in izvolitev novega
 12. Razrešitev člana nadzornega odbora in izvolitev novega
 13. Razrešitev člana disciplinske komisije in izvolitev novega
 14. Razno

AD 1)

Ob predvideni uri začetka skupščine ni bila prisotna vsaj polovica aktivnih članov (26 članov), zato se je skupščina začela ob 19:17, ko je bilo prisotnih 31 članov.

 

AD 2)

Po pozdravu in uvodnem nagovoru Jana Prešeren predlaga delovna telesa skupščine.

Izvolijo se naslednja delovna telesa:

Delovno predsedstvo: Franci Kramar, Dejan Perčič, Jana Prešeren

Verifikacijska komisija: Alenka Lavrin, Klara Srša, Brane Maček

Zapisnikar: Maša Serec

Overovatelja zapisnika: Mihajlo Milojevič, Iso Adrovič

Sklep 1: Predlagani člani delovnih teles skupščine so soglasno sprejeti.

 

AD 3)

Predsednica društva Jana Prešeren pozdravi vse prisotne člane in poda mnenje o stanju ter delovanju društva v pretekli sezoni. Članstvo je stabilno, je pa preveč zasedenosti sodnikov. Predsednica društva prisotne pozove k večji odgovornosti, korektnosti in resnosti glede razpoložljivosti za sojenje.

 

AD 4)

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 51 možnih delegatov je prisotnih 31. Verifikacijska komisija je skladno s 27. členom Statuta ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Sklep 2: Verifikacijska komisija potrdi sklepčnost skupščine

 

AD 5)

Jana Prešeren predstavi dnevni red skupščine.

Sklep 3: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

AD 6)

Zapisnik prejšnje skupščine je bil objavljen na spletni strani društva, tako da so ga člani lahko prebrali. Jana Prešeren je na kratko povzela dogajanje na prejšnji skupščini, ugotovila, da so bili sklepi prejšnje skupščine realizirani, ter predlagala njegovo potrditev.

Sklep 4: Zapisnik prejšnje skupščine je bil soglasno sprejet.

 

AD 7)

Poročila organov DOS Ljubljana so objavljena na spletni strani društva, tako da so jih člani lahko prebrali. Jana Prešeren je na kratko povzela posamezna poročila in predlagala njihovo potrditev.

Sklep 5: Poročilo strokovnega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 6: Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 7: Poročilo upravnega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 8: Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.

 

AD 8)

Dejan Perčič je predstavil finančno poročilo za leto 2015. Prihodki in odhodki v letu 2015 so skladni s pričakovanji in planom. Do razhajanja planov in realizacije pride le na račun dejstva, da je bil en obrok za sodniške stroške iz sezone 2014/2015 plačan šele v letošnji sezoni 2015/2016 (za nazaj). Pri odhodkih ugotavljamo, da imamo zmerno visoke stroške v okviru provizije banki.

Sklep 9: Finančno poročilo za 2015 je bilo soglasno potrjeno.

 

AD 9)

Dejan Perčič je predstavil tudi finančni plan za leto 2016. Na strani prihodkov ne pričakujemo večjih sprememb. Odhodki, ki jih pričakujemo, so realizacija nakupa trenirk + vezenje, Skupščina DOS Ljubljana, Skupščina ZOSS ter turnir DOS-ov (članarine + majice).

Sklep 10: Finančni plan za 2016 je bil soglasno potrjen.

 

AD 10)

V letu 2015 je v Strokovnem odboru DOS Ljubljana kot predsednik odstopil Dušan Saurin. Na razpis za kandidaturo v organe društva, ki ga je upravni odbor DOS Ljubljana objavil 2. marca 2016, so se za predsednika Strokovnega odbora prijavili Mihajlo Milojevič, Franci Kramar in Klara Srša. Verifikacijska komisija je na skupščini izvedla tajne volitve za predsednika Strokovnega odbora: verifikacijska komisija je preštela glasove in ugotovila, da je največ glasov (24) prejel Franci Kramar.

Sklep 11. Dušan Saurin je razrešen funkcije predsednika Strokovnega odbora.

Sklep 12. Franci Kramar je potrjen kot predsednik Strokovnega odbora.

 

AD 11 in 12)

V letu 2015 je v Nadzornem odboru DOS Ljubljana kot predsednica odstopila Gabrijela Marinko. Na razpis za kandidaturo v organe društva, ki ga je upravni odbor DOS Ljubljana objavil 2. marca 2016, se za predsednika Nadzornega odbora ni prijavil nihče. Na skupščini je Upravni odbor za predsednico predlagal Klaro Sršo, za člana pa Mihajla Milojeviča, ki sta bila soglasno potrjena.

Sklep 13. Gabrijela Marinko je razrešena funkcije predsednice Nadzornega odbora.

Sklep 14. Klara Srša je potrjena kot predsednica Nadzornega odbora.

Sklep 15. Mihajlo Milojevič je potrjen kot član Nadzornega odbora.

 

AD 13)

V letu 2015 je v Disciplinski komisiji kot član odstopil Miha Blaznik. Na razpis za kandidaturo v organe društva, ki ga je upravni odbor DOS Ljubljana objavil 2. marca 2016, se za člana disciplinske komisije ni prijavil nihče. Na skupščini je Upravni odbor za člana predlagal Davida Keneta, ki je bil soglasno potrjen.

Sklep 16. David Kene je potrjen kot član Disciplinske komisije.

 

AD 14)

V prihodnji sezoni se bo v okviru elektronskega testiranja sodnikov skrajšalo roke za reševanje testov. Ohranili bomo sistem dveh obveznih prisotnosti sodnikov na dogodkih društva letno: gre za obvezni licenčni jesenski seminar, ki mu bo sledilo obvezno elektronsko testiranje, ter vmesni seminar v drugem delu sezone, ki mu bo sledilo še eno elektronsko testiranje (pri slednjem bo možno nešteto število poskusov, a če bo slabo rešeno, bo potrebno nadaljnje izobraževanje s strani DOS-a). Vse točne podatke o tem bo posredovala SK ZOSS.

Delegator tekem sodnike pozove k pravočasnosti javljanja zasedenosti in morebitnih zamenjav. Sodnike tudi opozori, naj imajo pravila odbojkarske igre s seboj na tekme, da lahko v dvomljivih primerih po njih polistajo in preverijo pravilnost odločitve o dani situaciji. Sodnikom je za razrešitev dvomov glede konkretnih situacij, ki so se jim zgodile na igriščih, na voljo strokovni odbor, zato se sodnike ponovno poziva, naj odboru posredujejo svoja vprašanja.

Sekretar tekmovanj ZOSS sodnike posebej pozove, naj ne dopuščajo, da na klopi nižjih selekcij sedijo osebe, ki niso na seznamu ekipe in nimajo ustrezne licence.

 

Zapisala: Maša Serec

Overila: Mihajlo Milojevič, Iso Adrovič

Zapisnik Skupščine DOS Ljubljana 2016