zapisnik 6. seje UO in SO DOS Ljubljana

ZAPISNIK 6. SEJE UPRAVNEGA in STROKOVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

Seja je bila 24. novembra 2015 v Kamniku s pričetkom ob 20.30 uri.

Prisotni člani: Brane Maček, Dejan Perčič, Franci Kramar, Jana Prešeren, Janez Šuštaršič, Dušan Saurin, Iso Adrovič , Maša Serec, Danijel Sever

Upravičeno odsotna člana: Rok Zajec, Jaka Klemenčič

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika zadnje seje
  2. Disciplinska komisija
  3. Delo Strokovnega odbora (aktivnost/neaktivnost članov, seminarji, odzivnost, testiranje, predavatelji na seminarjih, delegiranje)
  4. Nakup opreme
  5. Sodniške uniforme
  6. Zaščita sodnikov pred javnim obrekovanjem – kodeks
  7. Razno

 

Ad 1.

Sklep 6/1. Ugotovimo, da so bili sklepi zadnje seje realizirani.

 

Ad 2.

Ugotavljamo, da imamo v disciplinski komisiji dva neaktivna člana, ki smo ju po elektronski pošti že pozvali k opredelitvi glede nadaljevanja dela v komisiji.

Sklep 6/2. Predsednik SO oba člana pokliče in pridobi informacijo o njuni nadaljnji aktivnosti v komisiji.

Sklep 6/3. V primeru neaktivnosti obstoječih članov v komisiji je treba do skupščine določiti nove kandidate.

 

Ad 3.

Ugotavljamo, da ima Strokovni odbor (SO) veliko dela, v novi sezoni je poleg ostalega treba organizirati veliko seminarjev. Zdi se, da SO dela razdrobljeno, pomanjkljiva medsebojna komunikacija in sodelovanje z drugimi odbori in neporočanje SO-ja glede izvedenih aktivnosti. Pomanjkljiv nadzor predsednika SO nad aktivnostmi in nalogami.

Sklep 6/4. Po vsakem dogodku SO naj se zapiše poročilo, ki se ga pošlje na Upravni odbor. Predsednik SO pošlje financarju seznam članov, ki so sodelovali pri aktivnostih komisije (zaradi vpisa točk aktivnosti).

Sklep 6/5. SO-ju se omogoči vpogled v brezplačno ocenjevanje sodnikov.

 

Ad 4.

Sklep 6/6. Letošnjo sezono bomo vsem sodnikom podarili trakce DOS Ljubljana za piščalke. Franci Kramar preveri ceno trakov.

Sklep 6/7. Predviden je nakup trenirk (zgornji del) za vse sodnike DOS Ljubljana. Višina subvencije s strani DOS-a bo skladno s Pravilnikom o vrednotenju aktivnosti odvisna od razreda, v katerega je uvrščen sodnik.

Ad 5.

Ugotavljamo, da nekateri lanski sodniki še nimajo hlač.

Sklep 6/8. Predsednica UO urgira glede krojaških meritev za hlače v letošnji sezoni pri sekretarju ZOSS.

Ugotavljamo, da nekateri sodniki kljub dobljeni obvezni opremi te ne oblečejo (zlasti hlač).

Sklep 6/9. Če zapisnikarji nimajo oblečenih hlač, jih je potrebno opozoriti, v primeru ponovnega neupoštevanja pravil glede uporabe sodniške uniforme pa se takšnega sodnika preda v disciplinski postopek.

 

Ad 6.

Trener ekipe je dal na svoj Facebook profil posnetek tekme in javno obrekoval sodelujoče sodnike.

Sklep 6/10. Predsednik SO pošlje predsednici UO poročilo o obrekovanju, podatke o tekmi in dogajanju na tekmi.

Sklep 6/11. DOS pozove ZOSS, da le-ta ponovno apelira na OZS, da ta sprejme predlagani etični kodeks.

Sklep 6/12. DOS Ljubljana skliče skupen sestanek sodnikov in trenerjev (klubov).

 

 

Ad 7.

Seminarji C lista

Kot vsako leto tudi to sezono ugotavljamo zmešnjave glede C liste. Predlog za v prihodnje – razvoj spletne aplikacije za prijavo na seminar, kjer bo sodnik označil tudi, ali bo zgolj zapisnikar ali tudi sodnik. Ugotavljamo še zmedenost med sodniki C liste o tem, kaj pomeni C1, C2 itd. v aplikaciji bodo te zadeve razložene.

Sklep 6/13. Predsednica UO prosi sekretarja ZOSS, naj naredi shematski prikaz kategorizacije sodnikov s pojasnilom o funkcijah posameznih kategorij.

Sklep 6/14. Pripravi se osnutek prijavnice na seminar v wordu. Zadolžena sta Dejan Perčič in Franci Kramar.

Sklep 6/15. Konec sezone bomo prekinili letos sprejeti Sklep o neudeležbi seminarja C liste in sprejeli nov sklep, v okviru katerega bo seminar C liste obvezen za uvrstitev na listo aktualne tekmovalne sezone. Junija je potrebno sodnike obvestiti o terminu jesenskega (septembrskega) seminarja.

Sistem ZOSS

Ugotavljamo veliko možnosti in predlogov za izboljšave sistema.

Sklep 6/16. Tajnica DOS Ljubljana pošlje sekretarju ZOSS seznam predlogov za izboljšanje sistema.

V primeru, da gre za istega sodnika, isti dan in isto dvorana, sistem ne sme pustit opcije za izdelavo dveh ločenih potnih nalogov.

Dopolnjeno iz zapisnika Skupščine (dne 19. marec 2015), predlogi sodnikov:

Lahko bi bilo omogočeno, da se pri Financah odšteva, kar je bilo že nakazano, in kaj je še odprto.

Glede označevanja že plačanih potnih stroškov s strani kluba je bil podan predlog, da se uvede možnost, da bi tudi klub lahko vnesel, kar je že nakazal in se preverja le morebitna odstopanja med oznakami sodnikov in klubov.

Predelegacije sodnikov – obvezno bi bilo uvesti potrditveni e-mail sodniku, da je bila opravljena zamenjavo za njegovo odpovedano tekmo.

Izbriše se stavek o tem, da sodnik lahko odpove delegacijo 7 dni pred tekmo, ker to v praksi ni možno.

Uvede naj se kvote terminov ob vikendih, ko je lahko sodnik zaseden. Npr. 10 – 20 % sobot na sezono. V novi sezoni se bo gledalo število odpovedi posameznega sodnika, kar bo vplivalo na nadaljnje delegacije. Postavil se bo tudi limit, če se ga bo preseglo, bo sodnik smatran kot neaktiven. Na ta način bodo odpadli le tisti, ki izkoriščajo sistem.

Časovno pokrivanje potnih nalogov dveh zaporednih tekem v različnih krajih se že rešuje v sistemu. Vezava med turnirji mlajših selekcij in tekmami DOL ni možna.

Sodniki začetniki

Sklep 6/17. Na OZS bomo poslali predlog, da bi sodniki začetniki lahko sodili malo/mini tudi za druge klube. Namesto, da so klubski sodniki, bi lahko bili člani DOS in sodili tudi za druge klube – predlog se pošlje na ZOSS. Doreči tudi, kako bi bilo s plačilom. Zadolžena sta Dejan Perčič in Franci Kramar.

Zasedenost

Delegator in sekretar tekmovanj ugotavljata, da je med sodniki veliko zasedenosti. Na sodnike se apelira, da zasedenost javijo le v primeru, ko je to nujno in ne v primerih, ko mislijo da bodo mogoče imeli upravičeno zasedenost.

Sklep 6/18. Delegator pošlje novico o korektnem principu javljanja zasedenosti.

Obvezni seminar za vse sodnike DOS Ljubljana

Glede na sklep SK ZOSS, ki je bil sprejet na 5. seji SK ZOSS, mora vsak DOS v mesecu januarju 2016 organizirati obvezni seminar.

Sklep 6/19. Obvezni seminar za sodnike bomo organizirali 9. januarja dopoldne. Po tem seminarju bo sledilo še eno elektronsko testiranje. Seminar je obvezen in ne prinaša točk aktivnosti.

Sklep 6/20. Tajnica DOS Ljubljana sekretarju tekmovanj napiše, da se naslednjo sezono en vikend v januarju rezervira za seminarje, saj je v 2016 zaradi nasičenosti s tekmovanji nemogoče zagotoviti 100 % udeležbe sodnikov.

 

Skupščina

Sklep 6/21. Skupščina bo 11. marca 2016.