ZAPISNIK 5. SEJE UO DOS LJUBLJANA

ZAPISNIK 5. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA

Seja je bila 14. novembra 2014 v Ljubljani s pričetkom ob 19.00 uri.

Prisotni člani: Dejan Perčič, Brane Maček, Franci Kramar, Janez Šuštaršič, Dušan Saurin, Iso Adrovič in Maša Serec

Upravičeno odsoten član: Jana Prešeren

 

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika zadnje seje

2. Pregled korespondenčne seje (sprememba članov SO) in pregled sklepov njihove seje

3. Nadzorni odbor

4. Razno

 

AD 1)

Sklep 5/1: Stare dolžnike imamo v evidenci, v kolikor se ponovno aktivirajo kot sodniki, jih bomo bremenili dolga.

Sklep 5/2: Na seji predsedstva ZOSS, ki bo potekala v tednu med 17. In 21. novembrom 2014, se bo dokončno odločilo glede obveščanja o delegacijah preko sms-ov.

Sodniška oprema.

Sklep 5/3: Vsi sodniki, tudi novi, morajo imeti popolno opremo.

Sklep 5/4: Novi sodniki dobijo subvencijo za opreme. Višina subvencije se določi, ko izvemo ceno hlač.

Sklep 5/5: Termin meritev je določen, Maša Serec pošlje obvestilo vsem sodnikom.

Sklep 5/6: V sistemu ZOSS je po novem rubrika Točke aktivnosti. S sojenjem na rekreativnih turnirjih se ne priznava točk aktivnosti.

Sklep 5/7: Interno spremljanje napredovanja sodnikov je v teku.

 

AD 2)

Sklep 5/8: Dušan Saurin je prevzel funkcijo predsednika Strokovnega odbora, Jaka Klemenčič je kot član Strokovnega odbora nadomestil Miho Blaznika.

AD 3)

Nadzorni odbor – trenutno imamo v nadzornem odboru same neaktivne člane. Gabrijela Marinko in Mojca Hočevar sta pripravljeni delovati še naprej v nadzornem odboru.

Sklep 5/9: Člani Nadzornega odbora so:

Gabrijela Marinko (predsednica), Dušan Saurin (član), Mojca Hočevar (član)

AD 4)

Povezanost članov s klubi. Nekateri sodniki opravljajo funkcije tudi v klubih.

Sklep 5/10: Potrebno bo razmejiti/določiti funkcijo sodnikov, ki so povezani s klubi. Pravila bo določila SK ZOSS.

Sistem ZOSS.

Sklep 5/11: Prišlo je do nadgradnje sistema, tako da so zdaj aktivnosti in specifikacije evidentirane po tekmovanjih.

 

Zapisnik pripravila:                                Objavljeno v: Dokumenti, Novice

Maša Serec