Zapisnik skupščine DOS Ljubljana

 

ZAPISNIK  SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA 2014

 Skupščina je potekala 28. marca 2014 v sejnih prostorih centra Fitfit v Domžalah s pričetkom ob 17.30.

 Prisotni člani:Jana Prešeren, Dejan Perčič, Janez Šuštaršič, Dušan Saurin, Daniel Sever, Iso Adrovič, Dušan Vrečar, Klara Srša, Alenka Lavrin, Miha Šoba, Polona Puhar, Senka Imamovič Kumalič, Irena Podlesnik in Mojca Hočevar

DNEVNI RED SKUPŠČINE:
1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
6. Razrešitev člana nadzornega odbora in izvolitev novega
7. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
8. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
9. Sprejem finančnega poročila za leto 2013
10. Sprejem  finančnega plana za 2014
11. Seznanitev z dogajanjem na skupščini  ZOSS
12. Rezultati interne ankete
13. Razno

AD 1)

Ob predvideni uri začetka ni bilo prisotnih vsaj polovica aktivnih članov (29 članov) , zato se je skupščina začela ob 17:45, ko je bilo prisotnih 13 članov, z nekoliko zamude se bo tekom seje pridružila še predsednica DOS Ljubljana Jana Prešeren, zato bo uvodni pozdrav sledil po izvolitvi delovnih teles.

AD 2)

Po pozdravu in uvodnem nagovoru Dejan Perčič predlaga, da skupščina poteka brez delovnega predsedstva, ampak da to vlogo prevzame predsednica DOS Lj. Predlog je bil sprejet soglasno.

Izvolijo se naslednja delovna telesa:

Verifikacijska komisija: Srša Klara, Alenka Lavrin

Zapisnikar: Mojca Hočevar

Overovatelja zapisnika: Senka Imamovič Kumalič in Polona Puhar

Sklep 1: Predstavniki delovnega telesa so soglasno sprejeti.

AD 3)

Predsednica društva Jana Prešeren pozdravi vse prisotne člane in poda mnenje o stanju ter delovanju društva v pretekli sezoni.

AD 4)

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 57 možnih delegatov je prisotnih  14. Verifikacijska komisija je skladno s 27. členom Statuta ugotovila da je skupščina sklepčna.

Sklep2:  Verifikacijska komisija potrdi sklepčnost skupščine

AD 5)

Dejan Perčič predstavi dnevni red skupščine ter predlaga še dodatno, novo 6. točko -Razrešitev člana nadzornega odbora in izvolitev novega.

Sklep 3: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 6)

Kot je razvidno tudi iz poročila nadzornega odbora, objavljenega na spletni strani društva pred skupščino, Matej Ivanc ni več aktiven član društva in s tem ni več aktiven v NO zaradi česar Dejan Perčič predlaga da se ga razreši in na njegovo mesto izvoli novega člana. Dejan Perčič za to funkcijo predlaga Dušana Saurina, ki se z njo strinja, potrdijo pa ga vsi prisotni člani.

Sklep 4: Dušan Saurin je sprejel in bil soglasno potrjen za funkcijo člana nadzornega odbora DOS Ljubljana .

AD 7)

Zapisnik prejšnje seje je bil objavljen na spletni strani društva, tako da so ga člani lahko prebrali. Dejan Perčič je na kratko povzel dogajanje na prejšnji skupščini ter po pregledu zapisnika prejšnje skupščine predlagal njegovo potrditev.

Sklep 5: Zapisnik prejšnje skupščine je bil soglasno sprejet.

AD 8-a)

Iso Adrovič predstavi delovanje Strokovnega odbora v preteklem letu in povzame poročilo strokovnega odbora.

Razprava je tekla predvsem o začrtanih smernicah o pomoči mlajšim sodnikom, iz poročila, objavljenega na spletni strani društva je razvidno, da so v pomoč mlajšim sodnikom predvideli ocenjevanje teh sodnikov, pri katerem bi sodelovali izkušenejši sodniki A in B-liste. Notranje ocenjevanje naj bi zaživelo že na nekaterih turnirjih konec te sezone, ter nato v polnem zamahu s pričetkom prihodnje sezone.

Načrtovano je še, da se tečaj za nove sodnike, linijske sodnike in elektronski zapisnik letos organizira že v mesecu maju, kar bo omogočilo, da bodo sodniki začetniki lahko začeli svojo sodniško pot že na začetku tekmovalne sezone.

Sklep 6: Poročilo strokovne komisije je bilo soglasno sprejeto.

AD 8-b)

Janez Šuštaršič predstavi opravljeno delo Disciplinske komisije v letu 2013.

Le- ta je tekom sezone obravnavala  5 primerov,  v dveh primerih  disciplinskega prekrška neudeležbe na turnirju pa je bil sodnikoma izrečen opomin.

Ob tem je Janez Šušteršič še pozval sodnike k doslednemu upoštevanju pravil, ter v primeru težav k zadostni komunikaciji med seboj in z organi DOS.

Sklep 7: Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.

AD 8-c)

Jana Prešeren predstavi delo in poročilo Upravnega odbora za preteklo sezono ter ob tem obrazloži, da zaradi udejstvovanja v ZOSS posledično trpi njeno delo v DOS Ljubljana, zaradi česar so se v Upravnem odboru dogovorili, da ostaja na mestu predsednice DOS Ljubljana, a da bo operativno vodenje prevzel Dejan Perčič, ki bo tako lažje poskrbel za uresničitev začrtanih ciljev.

Jana Prešeren pove, da sicer preteklo leto ni bilo eno dejavnejših v DOS Ljubljana, a da društvo še zmeraj ostaja eno bolje organiziranih ter da je finančno stanje zadovoljivo.

Sklep 8: Poročilo upravnega odbora je bilo soglasno sprejeto.

AD 8-d)

Mojca Hočevar je povzela poročilo nadzornega odbora, ki je pozitivno ocenilo delovanje vseh komisij ter dobro začrtane smernice, ki jih bo pa potrebno v prihodnje dosledno realizirati.

Predlog za izvolitev novega člana je bil predhodno že dodan na dnevni red in kot tretji član nadzornega odbora je bil soglasno sprejet Dušan Saurin.

Sklep 9: Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.

AD 9)

Dejan Perčič predstavi finančno poročilo za leto 2013.

Tako finančno poročilo za 2013 kot finančni plan 2014 bosta objavljena na spletni strani društva.

Dejan Perčič razloži predvidene in realizirane prihodke in odhodke za leto 2013, izpostavi še nerešene postavke odsojenih tekem kvalifikacij za SP, mednarodnih tekem ACH Volley-a ter UOL.

Sklep 10: Finančno poročilo za 2013 je bil soglasno potrjeno.

AD 10)

Dejan Perčič predstavi finančni plan za leto 2014.

Le-ta je bil pripravljen na podlagi realiziranih prihodkov in odhodkov v leto 2103 in je zelo podoben prejšnjemu, razlikuje se le v višjem predvidenem  znesku članarin in pobranih kotizacij za seminar, ter malenkost povečanih prihodkih na račun sredstev za športna društva občine Kamnik, za katera se je društvo letos prijavilo na razpis.

Ob tej priliki je Dejan Perčič še opozoril vse sodnike, da v primeru zaznane napake v izplačilih le-to nemudoma javijo blagajniku, da se stanje kolikor mogoče hitro popravi.

Sklep 11: Finančni plan za 2014 je bil soglasno potrjen.

AD 11)

Dejan Perčič je podal še kratko poročilo o dogajanju na skupščini ZOSS, ki je potekala prejšnji dan.

AD 12)

Jana Prešeren predstavi še rezultate spletne ankete, ki jo je rešilo 21 sodnikov.

Povzetek rezultatov je naslednji:

– spletna stran deluje zadovoljivo, zaželena pa je bila odstranitev nekaterih osebnih podatkov ( roj. datum in naslov), bolj ažurna objava zapisnikov sej ter več aktualnih primerov s prakse. Povprečna ocena zadovoljstva z delovanjem programa je bila 4.

– Povprečne ocene delovanja posameznih organov DOS Ljubljana so bile naslednje:

upravni odbor 3.71, zaželenih je  več aktualnih vsebin,

strokovni odbor 3.58, zaželene je  več akcije za izboljšanje sojenja in več pomoči mladim sodnikom,

nadzorni odbor: 3.62,

disciplinska komisija: 3.95,

– poznavanje organov oziroma na koga se je za posamezno zadevo potrebno obrniti je dobra, večina jih tudi ve, da v društvu ni nihče redno zaposlen, 84% pa jih meni, da največ pomoči nudi strokovni odbor,

– 76% sodnikov je prej aktivno igralo odbojko,

-57% sodnikov ni pripravljenih bolj aktivno sodelovati, 76% pa jih je pripravljeno po potrebi nameniti svoj prosti čas za sodelovanje pri aktivnostih, strokovne debate bi se jih udeležilo 81%, piknika 90%, 72% jih meni da niso potrebne spremembe, 76% jih meni da dobijo dovolj informacij o delovanju društva,

– Kar se tiče licenčnih seminarjev jih 62% meni da na njih dobijo dovolj informacij, izražena pa je bila želja da bi bil vsaj del seminarja v telovadnici -usmerjen bolj v prakso,

– 100% jih je odgovorilo da so v dobrih odnosih s kolegi, 95-100% da starejši sodniki pomagajo mlajšim, 81% pa da tudi pomagajo pri izpolnjevanju obrazcev na tekmah,

– Dovolj usposobljenih za sojenje tekem se jih čuti 71%, s številom prejetih delagacij in odsojenih tekem so prav tako precej zadovoljni ( 86% in 76%),

ZAKLJUČEK: največ pripomb je bilo podanih na ažurnost informiranja.

AD 13-a)

Razvije se razprava na temo sodniške opreme – ta tema je bila odprta že prejšnji dan na seji upravnega odbora.  Pričakuje se, da bodo do začetka naslednje sezone odpravljene vse napake, tako da bodo novi sodniki v najkrajšem možnem času dobili sodniško opremo.

AD 13-b)

Na pobudo Klare Srša steče debata o (pre)pogosti zasedenosti nekaterih sodnikov, ki se razširi na razpravo o opaznem pomanjkanju interesa nekaterih sodnikov, tako za sojenje kot tudi za aktivno sodelovanje v društvu.

Dušan Saurin izpostavi problem nekaterih sodnikov, ki z svojim sojenjem ne bodo pokrili niti stroškov opreme ki so jo prejeli.

Dejan Perčič predstavi razmišljanje o možnem zbiranju »kreditnih točk«, ki bi jih morali sodniki zbrati da bi zadostili potrebnim aktivnostim v društvu.

Jana Prešeren pa poda svoje razmišljanje, kako motivirati mlade sodnike k aktivnejšemu sojenju predvsem z osebnim pristopom.

AD 13-c)

Jana Prešeren predstavi tudi mnenje, da bi bilo potrebno spremeniti oblikovno podobo po elektronski pošti poslanih novic o obvestilih, saj se v primeru več hkrati poslanih novic v trenutni obliki mnogokrat spregleda ostale novice.

Ob tem se razvije še razprava o nujnosti obveščanja o delegacijah preko SMS-jev, ki se sicer pošiljajo po elektronski pošti, a so te zaradi urgentnosti,  npr. tik pred zdajci poslana delagacija, lahko spregledajo oz. ne vidijo dovolj zgodaj.

Skupščina se je zaključila ob 19.30.

Zapisala:
Mojca Hočevar

Overovitelja:
Senka Imamovič Kumalič                                                                            Polona Puhar