Zapisnik 3. seje UO

Seja je bila 27. marca 2014 v Vrhpoljah pri Kamniku s pričetkom ob 21.00 uri.
Prisotni člani: Jana Prešeren, Dejan Perčič, Aco Kramar, Janez Šuštaršič, Danijel Sever
Ostali prisotni: Adrovič Iso, Gabrijela Marinko, Novak Gregor, Urh Vane
Upravičeno odsoten član: Brane Maček, Maša Serec

 DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 2. Seje UO DOS Lj
  2. Delegiranje
  3. Finance in plačila
  4. Sodniška oprema
  5. Razno

AD 1)

Pri pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da večino sklepov ni bilo realiziranih, predvsem tistih, ki se nanašajo na delo Strokovnega odbora. Član SO Iso Adrovič je pojasnil, da so člani SO na seji obravnavali problematiko o delu SO in potrebnih aktivnosti te komisije. Poudarek bo predvsem na izobraževanju, obveščanju in pomoči (kontrole) mladih sodnikov. Na predlog o forumu so se prisotni po razpravi strinjali, da forum na spletni strani ni prava rešitev za večje informiranje in debato članov. Pri kontaktu z neplačniki za preteklo tekmovalno sezono so nekateri izrazili pripravljenost sojenja, da ta dolg poravnajo. Seznam le-teh je bil poslan na komisijo SO, kjer pa ni prišlo do realizacije delegiranja teh sodnikov na tekme / turnirje.

Sklep 1/1: SO naj čim prej objavi zapisnik svoje zadnje seje na spletni strani.
Sklep 1/2: Forum na spletni strani se ne realizira.
Sklep 1/3: Dolžnike iz pretekle tekmovalne sezone naj SO po možnosti delegira na tekme / turnirje, da poravnajo svoj dolg.

AD 2)

Zaradi prezasedenosti je dosedanji delegator Dušan Saurin izrazil željo, da se pridobi novega delegatorja. SO je po posvetu s primernimi kandidati na korespodenčni seji potrdila za novega delegatorja Kramar Acota, ki je z delom že pričel. Aco je opozoril na problem prepozno prejetih delegacij in nevpisovanje zasedenosti sodnikov, zato so nekatere delegacije in predelegacije narejene v zadnjih minutah. Sekretar ZOSS je predstavil problematiko nepravočasno poslanih delegacij in povedal, da je razlog tudi tehnične narave. Aco predlaga, da bi potekalo obveščanje o delegacijah tudi po SMS sporočilih.

Sklep 2/1:  Nov delegator za DOS Lj. je Aco Kramar, ki je nasledil Saurin Dušana. UO se zahvaljuje Dušanu za njegovo dosedanjo delo in prispevek za društvo.
Sklep 2/2: ZOSS se poziva, da do naslednje sezone uredi tehnične težave, zaradi katerih ni možno delegirati sodnikov DOS Lj. predno ne delegira sodnike ZOSS, s čimer potem prihaja do poznih delegacij.
Sklep 2/3: Na ZOSS se poda predlog, da bi se o delegacijah obveščalo sodnike tudi preko SMS-jev – Sekretar bi v sistemu označil katere delegacije so prepozne in za te delegacije bi se potem sodnikom poslal SMS.

AD 3)

Blagajnik je predstavil stanje financ v društvu. Obveznosti do sodnikov, za katere je društvo že prejelo plačilo so redno poravnane. Trenutno še nismo prejeli plačanih računov s strani ACH-ja za mednarodne tekme, UOL – plačilo bo v celoti po končanju lige ter OZS za sojenje na kvalifikacijah za SP (sodniki so že bili izplačani).
Pri pregledu financ za pripravo bilanc so se ugotovile napake pri nakazilih določenim sodnikom – prišlo je do podvajanja nakazil.
Pri pregledu potnih nalogov nekateri nalogi niso imeli priloge delegacije, ki je obvezna!
Opozoril je, da bi bilo smiselno hitrejše kreiranje obrokov, ki jih prejmemo s strani ZOSS, tak oda bi bili sodniki preko sistema o tem bolje informirani in bi lažje pričakovali ustrezno plačilo.

Sklep 3/1: Sodniki, ki opazijo napake pri prejetih plačilih naj o tem takoj obvestijo blagajnika.
Sklep 3/2: Delegacija je obvezna priloga potnega naloga, vsi nepopolni nalogi bodo v bodoče zavrnjeni.
Sklep 3/3: Na ZOSS se pošlje pobuda po hitrejčem (mesečnem) kreiranju nalogov za izplačila.

 AD 4)

Problematiko z opremo je predstavila predsednica, ki je prisotne seznanila, da je bila pogodba z dobaviteljem opreme prekinjena zaradi kršenja le-te s strani dobavitelja. Potem je ZOSS poskušal angažirati šiviljo, ki je delala tudi za prejšnjega dobavitelja, vendar tudi to ni bila uspešna rešitev. Zato so se odločili, da se poišče novega dobavitelja opreme. Do začetka nove tekmovalne sezone je potrebno rešiti vse reklamacije, opremiti sodnike, ki so opremo že naročili, novi sodniki pa morajo opremo dobiti v roku 14 dni po oddaji naročila. Predvsem pa je potrebno ažurirati spisek izdobavljene in naročene opreme.
Dejan je predlagal, da bi bilo smiselno premisliti o možnosti cenejših spodnjih delih (hlačah), na primer trenirke, za sodnike začetnike in zapisnikarje (torej vključno s sodniki C1 liste). Sodnik bi se moral ob naročilu opredeliti za to cenejšo varianto ali uradne hlače, ob napredovanju na B2 listo bi bile uradne hlače obvezne.

Sklep 4/1: Člani se strinjajo z načrtom reševanja problematike kot je bila predstavljena s strani predsednice.
Sklep 4/2: Predlog, ki ga je predstavil Dejan se posreduje na ZOSS.
Sklep 4/3: Zaradi zmede pri obračunavanju opreme je zahteva društva, da se strošek izdobavljene opreme takoj vnese v sistem k sodniku, le-temu pa se pote mto odšteje pri naslednjem obračunu.

 

AD 5)

Pod razno so prisotni obravnavali:
–          Zaradi zasedenosti predsednice na ZOSS-u le-tej primanjkuje časa za nemoteno delovanje DOS-a. Zato predlaga, da operativno vodenje prevzame prevzame Dejan Perčič.
–          Predsednica NO je predstavila osnovne ugotovitve, ki bodo predstavljeni na skupščini DOS Lj. Glavna ugotovitev je, da so smernice prave, je pa potrebna tudi realizacija le-teh. NO deluje samo z dvema članicama, saj je tretji član neaktiven tudi kot sodnik, zato predlaga, da se na skupščini izvoli novega člana NO.
–          Potrebna je bolj ažurna objava vseh zapisnikov na spletni strani.
–          Za skupščino DOS Lj. smo prejeli po večkratni prošnji zelo slab odziv naših članov. Neaktivnost večinskega dela članstva je problem, ki se pojavlja že nekaj let. Temu primerni so tudi osebni stiki  s sodniki, saj se nekateri med seboj niti ne poznamo. Podan je bil predlog, da se pripravi pravilnik o aktivnosti članstva, s čimer želimo spodbuditi sodnike k sodelovanju v društvu.

Sklep 5/1: Operativno vodenje društva prevzame Dejan Perčič s pooblastili UO.
Sklep 5/2: Na skupščini se predlaga dodatna točka » razrešitev člana NO Ivanc Mateja in izvolitev novega«
Sklep 5/3: Zapisniki sej organov društva je potrebno ažurno objavljati na spletni strani.
Sklep 5/4: Pripravi se osnutek pravilnika o aktivnosti članstva v društvu.

Seja je bila zaključena ob 22:45.

Zapisal: Dejan Perčič