2. seja UO in SK

Seja je bila 1. oktobra 2013 v Mostah pri Komendi s pričetkom ob 20.00 uri.
Prisotni člani: Jana Prešeren, Dejan Perčič, Aco Kramar, Janez Šuštaršič, Dušan Saurin, Rok Zajec in Maša Serec
Upravičeno odsotni člani: Brane Maček, Daniel Sever, Miha Blaznik

DNEVNI RED:
1. Uvod v sejo: Pregled zapisnika 1. seje Upravnega odbora in Strokovne komisije
2. Liste sodnikov DOS Ljubljana
3. Oprema – način naročanja in plačevanje, pregled neplačnikov
4. Potrjevanje predsednikov komisij DOS Ljubljana, pregled dela posameznih komisij
5. Seznanitev z delovanjem ZOSS sistema
6. Pregled kodeksa obnašanja
7. Pogodbe z MEVZA oz. CEV ligaši
8. Razno

AD 1)

Sklep 2/1: Maša Serec preveri, ali so na spletni strani arhivirani vsi pomembni dokumenti DOS Ljubljana.

Oblikovanje in implementacija testov znanja za nove sodnike nista bila realizirana.

Sklep 2/2: Rok za oblikovanje testov je do Novega leta 2014. Najkasneje 15. decembra Strokovna komisija oblikovan test posreduje Jani Prešeren.

Interno ocenjevanje sodnikov C liste še ni zaživelo.

Sklep 2/3: Z internim ocenjevanjem pričnemo takoj. Strokovna komisija določi odgovornega člana, da prevzame koordinacijo potrebnih aktivnosti. Rok Zajec pošlje obvestilo sodnikom A in B liste. Oblikuje se obrazec za ocenjevanje sodnikov, ki bo vseboval rangiranje. Izpolnjeni obrazci se bodo nalagali na dropbox. Jana Prešeren spiše novičko o internem ocenjevanju za sodnike C liste.

Nekateri sodniki C liste so čez teden zaradi študija v Ljubljani, sicer pa sodijo v matičnem DOSu.

Sklep 2/4: Jana Prešeren se uskladi z Gregorjem Novakom, da obvesti vse DOS-e, da je za sodnike študente, ki čez teden zaradi študija živijo v območju drugega DOS-a, da je možno takrat soditi tudi tekme, ki jih pokriva slednji.

Razpravljali smo o nepotrjevanju delegacij.

Sklep 2/5: V primeru, ko nekdo ne potrdi delegacije, dobiva e-opomnike. Potrebno je opomnike nastaviti tako, da jih prejema le sodnik, ki delegacije ni potrdil, namesto da jih dobivajo tudi ostali sodniki, delegirani na isto tekmo.

Sklep 2/6: V sistemu ZOSS je potrebno dodati funkcijo, da se pri sodnikih, ki v pričujoči sezoni niso aktivni, lahko naredi za to neki zaznamek.

Sklep 2/7: Na spletni strani DOS Ljubljana se ustvari forum. Dejan Perčič preveri to možnost in zažene aktivnosti, potrebne za to.

AD 2)

Za sezono 2013/2014 še ni jasna morebitna (ne)aktivnost posameznih sodnikov, zlasti C liste.

Sklep 2/8: Dušan Saurin oziroma Rok Zajec in Iso Adrovič pošljejo Dejanu Perčiču seznam prisotnih sodnikov na obeh letošnjih seminarjih C liste, Dejan Perčič nato na podlagi tega ustvari listo aktivnih in neaktivnih sodnikov.

Sklep 2/9: Seminar za nove sodnike bo. Jana Prešeren preveri pri Mihajlu Milojeviću, kako smo klube obvestili lani, pripravi dopis in ga pošlje Roku Zajcu, ki ga posreduje v klube. Kotizacija za nove sodnike bo 5 €, ki se jih bo pobralo na seminarju, ali pa mladi sodnik prinese potrdilo s strani kluba (z imenom in priimkom mladega sodnika), da bo klub stroške poravnal.

AD 3)

Obstaja problem pri sodnikih, ki opremo dobijo, a potem v isti sezoni ne sodijo (dovolj), da bi jim lahko opremo odtegnili od zaslužka. Isto velja za članarino.

Sklep 2/10: Dejan Perčič posodobi seznam neplačnikov.

Sklep 2/11: Sodnike neplačnike se pozove, da v letošnji sezoni odsodijo tekme v vrednosti dolga zaradi opreme oziroma članarine. Dušan Saurin o takšnih delegacijah ustrezno obvesti Gregorja Novaka.

Sklep 2/12: Vse naročanje opreme gre preko Maše Serec, ki naročila potem zabeleži (arhivira) in jih posreduje Gregorju Novaku.

Sklep 2/13: Maša Serec objavi novičko, naj se ji javijo vsi sodniki, ki še nimajo grba.

Sklep 2/14: Jana Prešeren in Maša Serec gresta čez interno evidenco opreme ter jo uskladita in posodobita, slednje ob vsaki morebitni spremembi. Maša Serec v evidenci opreme doda kategorijo USB ključek in GRB.

 AD 4)

Nadzorni odbor še nima potrjenega predsednika.

Sklep 2/15: Maša Serec pozove člane Nadzornega odbora, da določijo predsednika.

AD 5)

Vsi sodniki so bili obveščeni z novim sistemom ZOSS. Na spletni strani DOS Ljubljana so v rubriki za Člane na voljo povezave do sistema (prejšnjega, novega testnega in novega delujočega).

Sklep 2/16: Dušan Saurin predlaga, da se mu v koledarčku v sistemu zadeve uredijo tako, da bo imel takoj vpogled, ali gre za ZOSS ali DOS delegacijo ter ali je potrjena ali ne. Predlaga rešitev kategoriziranja z barvami (4 barve glede na kategorijo).

AD 6)

Ogledali smo si osnutek kodeksa obnašanja.

Sklep 2/17: Kodeks preučimo vsak zase in do nedelje 6.10.2013 pošljemo svoje komentarje.

AD 7)

Razpravljali smo o pogodbah z MEVZA in CEV-ligaši – ACH Volley (člani) in Calcit Kamnik (člani in članice).

Sklep 2/18: Jana Prešeren napiše mail na OZS, da zmanjšujemo stroške.

AD 8)

Javljanje zasedenosti s strani sodnikov je zelo pomembno, saj olajša delo delegatorja ter preprečuje nevšečnosti z iskanjem zamenjave v zadnjih sekundah.

Sklep 2/19: Maša Serec objavi novičko sodnikom, da jih še enkrat pozivamo k ustreznemu javljanju zasedenosti.

 

Zapisnik pripravila:
Maša Serec, tajnik DOS Ljubljana