1. Seja UO in SO DOS-Lj. v letu 2013

Seja je bila 26. marca 2013 v Ljubljani s pričetkom ob 20.00 uri.
Prisotni člani: Jana Prešeren, Dejan Perčič, Brane Maček, Aco Kramar, Janez Šuštaršič, Dušan Saurin, Rok Zajec in Maša Serec
Upravičeno odsoten član: Danijel Sever

DNEVNI RED:
1. Potrditev članov in Strokovne komisije
2. Ažuriranje spletne strani DOS Ljubljana (zapisniki, ostali dokumenti, video posnetki primerov,…)
3. Ocenjevanje sodnikov DOS Ljubljana in napredovanje
4. Ustno poročilo o delegiranju in morebitne težave
5. Finančno stanje
6. Razno

AD 1)
Rok Zajec, predsednik strokovne komisije, za člane strokovne komisije predlaga:
– Blaznik Miha
– Saurin Dušan
– Adrovič Iso

Sklep 1/1: Potrdi se predlagane člane strokovne komisije.

AD 2)
Na spletno stran je potrebno naložiti pretekle zapisnike sej, ki še manjkajo.
Dodelijo se gesla za administracijo spletne strani Maši Serec in Roku Zajcu.
Na spletno stran se naložijo video posnetki s primeri iz sodniške prakse.

Sklep 1/2: Maša Serec pozove Kajo Maršič, da ji posreduje zapisnike preteklih sej UO DOS Ljubljana, ki se jih nato doda na spletno stran.
Sklep 1/3: Dejan Perčič dodeli gesla za administracijo spletnih strani DOS Ljubljana Roku Zajcu in Maši Serec.
Sklep 1/4: Rok Zajec poskrbi, da bodo na spletni strani video posnetki s primeri sojenja.

AD 3)
Predlog je, da se pripravijo novi, in sicer spletni testi za ocenjevanje sodnikov. V test so lahko vključeni tudi videoposnetki sojenj (na katere se bodo nanašala vprašanja), vprašanja glede delovanja društva oziroma administracije (kam se pošiljajo zapisniki ipd.). Testi naj bodo sestavljeni tako, da bodo spodbujali iznajdljivost sodnikov (da bodo znali brskati po ustreznih spletnih straneh, da bodo vedeli, kje kaj najti ipd.).
SK naj ponovno uvede kontrole na tekmah oz. turnirjih z namenom, da se člani SK seznanijo s kvaliteto sojenja sodnikov nižjih lig, jim pomagajo z nasveti za izboljšanje sojenja in – zlasti – z namenom, da lahko ustrezno presodijo, kateri od sodnikov je pripravljen na morebitno napredovanje v višjo sodniško ligo.
Pregled nad prostimi termini sodnikov, ki lahko izvajajo interno ocenjevanje, ima Dušan Saurin, ki bo strokovno komisijo obveščal o razpoložljivosti posameznih sodnikov za ogled mlajših kolegov. Strokovna komisija bo na osnovi tega obveščala izkušene sodnike o terminih tekem, ko naj gredo izvest interno ocenjevanje mlajših kolegov. Le-ti bodo nato strokovno komisijo obvestili o svojih opažanjih.

Sklep 1/5: Strokovna komisija oblikuje vprašanja za test ter skoordinira z Jano Prešeren, do kdaj jih je potrebno pripraviti za programiranje. Jana Prešeren bo nato poskrbela, da se test sprogramira ter pripravi v ustrezni obliki za spletno okolje.
Sklep 1/6: Rok za dokončanje spletne različice testa je september 2013.
Sklep 1/7: Strokovna komisija ponovno oživi interno ocenjevanje sodnikov DOS Lj.
Sklep 1/8: Dušan Saurin pregleduje termine prostih sodnikov, ki lahko ocenjujejo in obvesti strokovno komisijo o razpoložljivosti posameznih sodnikov za ogled mlajših kolegov. Strokovna komisija (Rok Zajec) obvesti izkušene sodnike o terminih tekem, ko naj gredo izvest interno ocenjevanje mlajših kolegov. Le-ti obvestijo strokovno komisijo o svojih opažanjih.
Sklep 1/9: SK obvesti sodnike A oz. B liste, da naj v primeru sojenja tekme 3. DOL v paru s sodniki iz C liste napišejo kratko poročilo o sojenju mlajšega sodnika in ga posredujejo strokovni komisiji (Roku Zajcu).

AD 4)
Dušan Saurin poroča, da ima težave z 8-10 mlajših sodnikov študentov, ki se niso izjasnili, kdaj so v Ljubljani in kdaj ne, oziroma kdaj so razpoložljivi za sojenje, zato jih na tekme ne delegira.
Izpostavil je tudi problematiko neobveščanja sodnikov o zasedenih terminih, posledično pa se obračajo na Dušana Saurina za predelegacije.
Težave z delegacijami izstopajo zlasti pri tekmah mini in male odbojke.
Prišlo je nekaj pritožb sodnikov iz Kočevja, da naj bi oni sodili samo tekme v Kočevju.
Prihajajo tudi pritožbe s strani sodnikov zaradi poznih delegacij. Le-te so odvisne od poročanja o terminih tekem s strani ZOSS oz. OZS.
Problem so tudi sodniki, za katere ni znano, ali so tudi aktivni igralci, zato v določenih terminih niso prosti za sojenje.
Tekla je razprava o uvedbi neke vrste foruma, na katerem bi sodniki objavljali potrebe po zamenjavi.

Sklep 1/10: Dušan Saurin pri sodnikih študentih pridobi podatke o njihovi razpoložljivosti za sojenje tekem v Ljubljani (samo čez teden ali tudi čez vikend).
Sklep 1/11: Potrebno je razmisliti in se na eni od prihodnjih sej dogovoriti za morebitno sankcioniranje neobveščanja o zasedenosti.
Sklep 1/12: Interni akti DOS Ljubljana ter akti ZOSS ne določajo, da bi sodniki iz Kočevja sodili tekme zgolj v Kočevju, temveč se sodnike na tekme razporeja oz. delegira skladno s potrebami in zasedenostjo ostalih sodnikov iz DOS Lj.
Sklep 1/13: Pritožbe sodnikov glede poznih delegacij je potrebno ustrezno obrazložiti in sodnikom podati informacije oz. razloge, zaradi katerih prihaja do poznega delegiranja.
Sklep 1/14: Dejan Perčič preveri možnost dodatnega označevanja sodnikov – aktivnih igralcev v aplikaciji za delegiranje.
Sklep 1/15: Dejan Perčič preveri možnost uvedbe foruma znotraj spletne aplikacije za delegiranje, v okviru katerega bi sodniki objavljali potrebe po zamenjavi ali nadomeščanju sojenja.

AD 5)
Potrebno je urediti evidenco prejete sodniške opreme za vse člane DOS Ljubljana.
Nov blagajnik in predsednica društva morata urediti evidenco podatkov vseh članov DOS Ljubljana (davčne številke, TRR, ….).

Sklep 1/16: Maša Serec, Dejan Perčič in Jana Prešeren morajo do 15.4.2013 urediti vse evidence članov DOS Lj. (prejeta oprema,davčne številke, TRR, …).

AD 6)

Razno:
Sklep 1/17: Nadzorni odbor in disciplinska komisija morata določiti predsednika. Jana Prešeren obvesti člane omenjenih odborov, da to storijo in jo obvestijo o izidu.

Sklep 1/18: Janez Šuštaršič, bivši predsednik disciplinske komisije, skliče primopredajni sestanek z novimi člani disciplinske komisije.
Sklep 1/19: Maša Serec do 15. aprila 2013 skliče primopredajni sestanek, na katerega se vabi bivšo in aktualno tajnico ter predsednico in blagajnika.

Zapisnik pripravila:                                                                                      Predsednica DOS Ljubljana
Maša Serec, tajnik DOS Ljubljana                                                                     Jana Prešeren