Zapisnik skupščine 2012

Skupščina je potekala v četrtek, 30.3.2012, v prostorih osnovne šole Šentvid v Ljubljani.

Prisotni:  Aco Kramar, Dejan Perčič, Ajda Cilenšek, Jana Prešeren, Jaka Klemenčič, Irena Podlesnik, Dušan Saurin, Maša Serec, Matej Ivanc, Klara Srša, Rok Zajec, Alenka Lavrin, Simon Kuplenk, Živa Kuplenk in Kaja Maršič.

Dnevni red:

1.            Otvoritev skupščine
2.            Izvolitev delovnih teles Skupščine
3.            Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
4.            Poročilo verifikacijske komisije
5.            Sprejem dnevnega reda Skupščine
6.            Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
7.            Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
8.            Sprejem finančnega poročila za leto 2011
9.            Sprejem finančnega plana za 2012
10.          Seznanitev z dogajanjem na skupščini ZOSS
11.          Predstavitev novega sistema za pisanje potnih nalogov
12.          Razno

Ad 1)

Začetek Skupščine je bil predviden ob 18:00 uri. Ker ob predvidenem času ni bilo prisotnih dovolj članov, da bi bila skupščina sklepčna, je bil začetek skladno s 27. členom Statuta preložen za 15 minut. Skupščina se je ob zadostnem številu članov začela ob 18:15 uri.

Ad 2)

Po pozdravu in kratkem uvodnem govoru je predsednica Jana Prešeren predlagala sledečo sestavo delovnih teles skupščine:

Delovno predsedstvo: predsednik Aco Kramar ter člana Rok Zajec in Jana Prešeren

Verifikacijska komisija:  Živa Kuplenk, Irena Podlesnik in Ajda Cilenšek

Overovitelja zapisnika :  Maša Serec, Matej Ivanc

Zapisnikar : Kaja Maršič

 

Sklep 1:

 • Člani delovnega predsedstva so soglasno sprejeti.

Ad 3)

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 50 možnih delegatov je bilo ob 18:15 uri prisotnih 15 delegatov. Verifikacijska komisija je skladno s 27. členom Statuta ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Sklep 2:

 • Verifikacijska komisija je potrdila sklepčnost skupščine.

Ad 4)

Predsednik delovnega predsedstva je dal na glasovanje predlagani dnevni red skupščine.

Sklep 3:

 • Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 5)

Zapisnik prejšnje seje je bil dosegljiv na internetni strani društva, kjer so si ga člani lahko prebrali. Na kratko je bilo povzeto dogajanje na prejšnji skupščini in prisotni so podali nekaj komentarjev na sklepe prejšnje skupščine, in sicer:

 • Glede sklepa št. 10, je bil podan naslednji komentar.  Sklep je bil realiziran, saj smo na ZOSS naslovili vse ustrezne dopise, na katere pa žal nismo dobili nobenih odgovorov.

Drugih pripomb na zapisnik prejšnje seje ni bilo.

Sklep 4:

 • Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.

Ad 6)

Predsednica društva je na kratko povzela dogajanje v društvu ter poudarila, da smo v preteklem letu predvsem ukvarjali s problematiko v povezavi z ZOSS in njenim delovanjem. Poudarila je tudi, da je bilo s strani DOS Ljubljana na ZOSS naslovljenih nemalo dopisov s takšno in drugačno tematiko, ki pa so naleteli na gluha ušesa, saj nismo prejeli nikakršnih odgovorov. Dodatno je opozorila na sklep UO DOS Ljubljana, glede novih sodniških majic. S strani sodnikov je bil upravni odbor namreč obveščen, da nekateri sodniki še vedno sodijo v stari opremi, klub temu da že imajo novo opremo. Vsi tisti, ki imajo nove uniforme, jih morajo nositi, brez izgovorov. Tisti, ki se sklepa ne bodo držali, bodo ustrezno sankcionirani.

Sklep 5:

 • Poročilo predsednice društva je bilo soglasno sprejeto.

Ad 7)

Predsednik disciplinske komisije je podal poročilo za delo v preteklem letu. Komisija ni obravnavala nobenega primera. Predsednik komisije je podal pohvalo pooblaščencu za delegiranje pri DOS Ljubljana, za odlično opravljeno delo. Ob koncu  pozval vse sodnike, naj se držijo pravil, o morebitnih nastalih težavah pa naj čim več in predvsem pravočasno komunicirajo med seboj.

Sklep 6:

 • Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.

Ad 8)

Predstavnik strokovne komisije je povzel dogajanje v društvu iz njihove perspektive. Povedal je, da je bilo v preteklem letu organiziranih vsaj pet dogodkov na temo izobraževanja mlajših sodnikov ter da so ves čas skušali biti v oporo mlajšim ter jim v primeru kakršnih koli nejasnosti pomagali. Prav tako so sodnikov preko elektronske pošte poslali navodila in usmeritve  za izboljšanje sojenja.  Še vedno pa pogrešajo večjo aktivnost sodnikov pri uporabi internetne strani društva ter apelirajo na vse člane naj zastavljajo vprašanja ali zapišejo nejasnosti, ki naj bodo v osnovo konstruktivnim debatam na internetni strani.

Sklep 7:

 • Poročilo strokovne komisije je bilo soglasno sprejeto.

Ad 9)

Povzeto je bilo poročilo nadzornega odbora, ki pozitivno ocenil člane vseh komisij, ki delujejo v DOS Ljubljana.

 Sklep 8:

 • Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto.

Ad 10)

Blagajnik je povzel finančno poročilo in kratko predstavil ključne postavke bilance. Društvo je imelo v preteklem letu izgubo. Predstavil je tudi  finančni plan za prihodnje leto.

Sklep 9:

 • Finančno poročilo in bilanca stanja za leto 2011 ter finančni plan za leto 2012 so bili sprejeti.

Ad 11)

Predsednica DOS Ljubljana je povzela dogajanje na zadnji skupščini ZOSS. Najprej je novejšim članom razložila še nekaj o sami zgodovini delovanja ZOSS, da jim je bila sedanja slika lahko laže razumljiva. Problematika zadnje skupščine ZOSS se je pričela že pred samim začetkom skupščine.  Nadzorni odbor ZOSS ni imel na voljo vseh potrebnih poročil za oceno stanja v ZOSS, prav tako nadzorni odbor ni deloval, saj je odstopila njegova predsednica, ki pa poslov ni uradno predala.

Člani UO DOS Ljubljana smo pri pregledu finančnega poročila naleteli na nekaj sumljivih postavk, kot na primer: odpis dolga 13.500 eur, kjer je šlo za nekakšno napako računovodstva, ki naj bi se odpisala v letu 2012. Predsednica DOS Ljubljana je predsednika na to opozorila, a ji ni niti znal odgovoriti za kakšen dolg pravzaprav sploh gre, oziroma kaj se odpisuje. Prav tako predsednica ni morala brez komentarja predloga finančnega plana, ki vsebuje postavko 12.000 eur sponzorskih sredstev, katerih izplačilo oziroma podpis pogodbe se pričakuje že od julija 2011.

Zgoraj omenjena kritika nerealnih planov ter kritika podpisa znižanja stroškov sojenja z OZS iz septembra 2011 na lastno pest, kljub temu da je bilo na razširjeni seji 6.6.2011 sprejeto, da se ne popušča pri zniževanju pavšalov, v kolikor se na drugi strani tudi klubom  stroškov ne zniža, je bila očitno za predsednika preveč, ter je na skupščini podal svoj nepreklicni odstop.

Predsednica je na koncu podala še svoj vidik na trenutno situacijo ter razložila prisotnim, da se iz trenutne situacije, ko ZOSS-u manjka skoraj polovica sredstev za delovanje vidi zgolj v tem, da se vsakemu sodniku vzame nekaj ter da vsi skupaj rešimo nastalo situacijo.

Ad 12)

Prisotnim članom je bil predstavljen nov sistem za pisanje potnih nalogov. Vsi potni nalogi od januarja 2012 naprej morajo biti napisani na novi način. (Potne naloge se pošilja v dveh ločenih delih; za jesenski del morajo biti potni nalogi poslani najkasneje do 30. januarja, in za spomladanski del najkasneje do 30. junija. Potni nalogi se ne številčijo).

Sklep 10:

 • Vsi potni nalogi od januarja 2012 naprej morajo biti napisani s pomočjo novega sistema.

Ad 13)

Razno:

 • Na željo predsednika disciplinske komisije, bi se radi javno zahvalili trenerki ekipe Vital, ge. Katarini Vraber. Sodnica DOS Ljubljana je pred turnirjem zbolela, zato je na tekmi ostal sam. Katarina mu je priskočila na pomoč, pisala je zapisnik, skrbela za pravilni rezultat, ter še motivirala svoje igralke, za kar se ji želi še enkrat zahvaliti.
 • Simon Kuplenk je izpostavil problematiko neodgovarjanje sekretarja ZOSS na elektronsko pošto in klice ter tako želel opomniti, da bi bilo dobro, da se takšna dejanja v prihodnje več ne bi dogajala.
 • Simon je prav tako izpostavil komentarje na mesto grba DOS Ljubljana na novih uniformah, na katerega bojda neprimerno mesto je bili tekom sezone večkrat opozorjen.  Razloženo je bilo, da so trditve brez podlage ter da ne obstaja nikakeršen pravilnik ZOSS, ki bi določal točno mesto grba.
 • Pri obračunih prihaja do izostankov določenih tekem. Sekretarja ZOSS je potrebno  opozoriti naj poda česa specifično ni plačanega pri določenem obroku, da se tako izognemo prenekaterim nevšečnostim.

Skupščina  je bila zaključena ob 20:15.

Zapisala: Kaja Maršič

Predsednik skupščine: Aco Kramar

Overovitelja:

Maša Serec                                                                                                       Matej Ivanc