7. seja UO – 20. 03. 2012

Seja je bila 20. marca 2011 v Mostah pri Komendi z začetkom ob 20.30 uri.

Prisotni: Jana Prešeren, Marko Gruden, Franci Kramar, Mihajlo Milojević in Dejan Perčič.
Upravičeno odsotni: Daniel Sever, Kaja Maršič in Igor Luzar.

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje UO DOS Ljubljana
2. Pregled gradiva za redno skupščino ZOSS
3. Pregled zapisnika 21. seje predsedstva ZOSS
4. Razno

Ad. 1) Pregled in potrditev zapisnika 6. seje UO DOS Ljubljana
Prisotni so pregledali zapisnik 6. seje DOS Ljubljana. Vsi sklepi so bili realizirani. Ugotovljena je bila napaka pri številčenju sklepov. Zapisnik se popravi tako, da se sklep št. 2 pod točko 3 popravi v sklep št. 4, sklep št. 3 pod točko 3 pa se popravi v sklep št. 5.
Na sklepe št. 1, 2 in 3 nismo prejeli odgovora s strani prejemnikov sklepa.
Na sklep št. 5 sta se odzvala dva kluba. ŽOK Kočevje in OK Kamnik sta se strinjala s predlogom, da se na turnirje A lig mlajših selekcij delegira 2 sodnika in zapisnikarja. Ostali klubi se na predlog niso odzvali. Iz tega sklepamo, da klubi niso zainteresirani za zagotavljanje 2. sodnikov na teh tekmovanjih. Posledično bomo težko sprejemali kritike na račun sojenja na teh tekmah, ki bi bile posledica neprisotnosti 2. sodnika na tekmi.
Sklep 1: UO DOS Ljubljana potrjuje popravljen zapisnik 6. seje UO DOS Ljubljana.

Ad.2) Pregled gradiva za redno skupščino ZOSS
Predsednica DOS Ljubljana je prejela neuradno informacijo o spremembi termina skupščine ZOSS. Nov termin naj bi bil 29. 03. 2012 na isti lokaciji (Bled). Kaja Maršič koordinira zagotavljanje ustreznega števila delegatov za skupščino ZOSS. Končno potrditev števila delegatov še čakamo, saj je pri prvotnem izračunu prišlo do napake.

Člani UO DOS Ljubljana so pregledali prejeto gradivo za skupščino ZOSS.
Program dela in finančni načrt za leto 2012.
Ugotavljamo da se učinki sporazuma med Odbojkarsko zvezo Slovenije in Zvezo odbojkarskih sodnikov Slovenije, sprejetim in podpisanim dne 07. 07. 2011 že poznajo v finančnem načrtu za leto 2012. V letu 2011 je namreč seštevek članarin sodnikov in ostanek iz naslova posebnih sodniških članarin zagotavljal nemoten letni dohodek, ki je omogočal normalno finančno poslovanje in delovanje ZOSS. V finančnem načrtu za leto 2012 kot edini redni vir prihodka ostajajo le članarine sodnikov in minimalni ostanek (3.000 €) iz naslova posebnih sodniških članarin, kar na letni ravni ne pokriva niti polovice potrebnih finančnih sredstev za delovanje ZOSS. Finančni načrt sicer predvideva druge prihodke v višini 12.000 € za katere smo prepričani, da so povsem nerealni, saj iz zapisnika 21. seje predsedstva ZOSS ki je bila 19. 02. 2012 izhaja, da gre za sponzorska sredstva, ki pa jih predsednik ZOSS obljublja že leto dni. Zato smo prepričani, da danes nimajo nobene osnove več. Tudi v primeru popolne ali delne realizacije drugih prihodkov (sponzorska sredstva) v predvidenih prihodkih zeva luknja, ki ne omogoča nemotenega celoletnega finančnega poslovanja, saj bi bilo potrebno za normalno poslovanje zagotoviti dodatnih 12.000 € sponzorskih sredstev vsako leto.
Dodatno je predsednik ZOSS v enem izmed svojih poletnih elektronskih sporočil člane miril, da je strah o izpadu finančnih sredstev odveč, saj bo finančnih virov tudi brez donatorjev in sponzorjev dovolj (25.000 €), saj naj bi fiksni mesečni stroški znašali cca. 1.200 €. Iz finančnega načrta izhaja, da je fiksnih mesečnih stroškov cca. 2.000 € (redno delo, računovodski in potni stroški) neupoštevajoč materialne stroške, provizijo in amortizacijo.
Ob tem se nam postavlja tudi vprašanje, na osnovi česa je finančni načrt pripravljen, saj v gradivu za skupščino ni priložene finančne realizacije za 2011.
Sklep 2: Zaradi nerealnega finančnega načrta in odsotnosti realizacije za 2011 DOS Ljubljana ne bo podprl potrditve programa dela in finančnega načrta ZOSS za leto 2012.

Poročilo predsednika ZOSS za leto 2011
Člane UO DOS Ljubljana čudijo navedbe, da je predsedstvo ZOSS reševalo težave z OZS, saj v dopisu za Nadzorni odbor OZS z dne 27. 1. 2012 ZOSS navaja, da je sodelovanje z OZS zelo dobro.
Nasprotujemo zapisani formulaciji, da je med OZS in ZOSS »sklenjen nekakšen« dogovor, saj ugotavljamo, da je bil 07. 07. 2011 podpisan in formalno potrjen Dogovor o sodelovanju med OZS in ZOSS, ki sta ga podpisala predsednika OZS in ZOSS. Dogovor je bil sklenjen kljub sklepu št. 2 sprejetem na sestanku predsedstva ZOSS in predsednikov DOS-ov, ki je bil 06. 06. 2011. Za prej navedeni sklep je bilo na sestanku eskplicitno dogovorjeno in sprejeto, da bo za predsedstvo ZOSS obvezujoč v pogajanjih z OZS.
Iz poročila predsednika ZOSS je moč zaključiti, da so bila glasna opozarjanja zlasti DOS Ljubljana in DOS Žalec ter nekaterih ostalih DOS-ov pred podpisom navedenega sporazuma upravičena, žal pa preslišana oz. označena kot hujskaška in zlonamerna.
Ker iz poročila predsednika ZOSS ni razvidno koliko ur tedensko v povprečju dela sekretar ZOSS nas zanima, ali se je ocena in trditev trenutnega predsedstva ZOSS in nekaterih delegatov na zadnjih dveh skupščinah, kjer so zatrjevali in vztrajali na stališču, da ZOSS potrebuje sekretarja za največ 4 ure dnevno izkazala kot realna. Prosimo za informacijo o povprečnem številu ur mesečno od od 1.9.2011 do danes.

Ugotavljamo tudi, da v gradivu za skupščino nismo prejeli poročila Nadzornega odbora. Predsednika ZOSS sprašujemo zakaj gradivo ni poslano skupaj z ostalim gradivom za skupščino. Glede na to, da je prejšnja skupščina ZOSS proti vsem pravnim aktom, kar pomeni tudi brez ustreznega razpisa izvolila novo članico NO ZOSS, ki naj bi nadomestila odstopljeno predsednico NO ZOSS nas zanima, zakaj le ta ni prevzela njenih obveznosti ter jih v praksi realizirala. Skladno s 7. odstavkom 26. člena Zakona o društvih je letno poročilo društva veljavno, če je pred sprejetjem na zboru članov (skupščina) opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz 5. oz. 6. odstavka istega člena. Glede na to, da skladno z določili v 49. in 54. členu Statuta ZOSS nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem izvaja nadzorni odbor ZOSS bi pričakovali, da bo gradivu za skupščino ZOSS priloženo tudi poročilo nadzornega odbora. Ker le tega ni lahko sklepamo, da nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ni bil izveden, posledično pa skupščina ZOSS ne more potrditi finančnega poročila za leto 2011.

Poročilo disciplinskega sodnika
Menimo, da poročilo disciplinskega sodnika kaže na neupoštevanje oz. neizvrševanje določil disciplinskega pravilnika, ki določajo postopke tudi v primerih, kakršnega navaja disciplinski sodnik v svojem poročilu. Morebitna kazen po več kot enem letu ne bo imela pravega učinka, prav tako se postavlja vprašanje zastranja postopka.

Poročilo Strokovne komisije ZOSS
Ugotavljamo, da sta tako delo SK v preteklem letu, kot tudi poročilo za to obdobje zgledna in vredna pohvale.

Komisija za odbojko na mivki
Člane UO DOS Ljubljana zanima, ali je komisija za odbojko na mivki obveščala predsedstvo ZOSS o svojem delovanju in dogovorih z OZS. Zanima nas, ali so bila plačila sodnikov odbojke na mivki izvršena preko ZOSS ali direktno sodnikom in v povezavi s tem smiselnostureditve, pri kateri komisija za odbojko na mivki deluje kot organ ZOSS-a.

Poslovnik skupščine ZOSS
DOS Ljubljana predlaga spremembo dnevnega reda redne skupščine ZOSS. Predlagamo, da se črta točka št. 5: Potrditev poslovnika skupščine ter da se ustrezno preštevilčijo ostale točke dnevnega reda.
Obrazložitev: Poslovnik skupščine ZOSS je bil v trenutni obliki sprejet na skupščini dne 26. 03. 2010. V kolikor ni v samem poslovniku prišlo do kakršnih koli sprememb menimo, da le tega ni potrebno ponovno potrjevati.

Delegati DOS Ljubljana bomo ob razpravi pod točko 9. pozvali predsednika ZOSS k odstopu, saj menimo, da s svojim delovanjem ogroža poslovanje in obstoj ZOSS. V nasprotnem primeru bomo primorani sklicati izredno skupščino ZOSS z namenom glasovanja o nezaupnici predsedniku ZOSS.

Ad. 3) Pregled zapisnika 21. seje predsedstva ZOSS
Člani UO DOS Ljubljana smo pregledali zapisnik 21. seje predsedstva ZOSS. Glede na zapisnik bi prosili za konkretno opredelitev navedbe, da bo sponzorska pogodba »v kratkem« podpisana. Zanima nas kdaj konkretno je bila oz. bo pogodba podpisana.

Prav tako nas zanima razprava pod točko 5 – sklep 7. Natančneje nas zanima, kakšno je trenutno stanje sodelovanja med ZOSS in novim dobaviteljem sodniške opreme. Ugotavljamo tudi, da DOS Ljubljana kljub večkratnim pozivom še vedno ni prejel vseh kosov opreme, ki so bili naročeni in plačani.

Prosimo za informacijo glede realizacije sklepa št. 10. Ali je bil na OZS posredovan predlog za uvedbo suspenzov zoper neplačnike sodniških stroškov in ali je OZS realizirala dogovor in suspenze izdala.

DOS Ljubljana se ne strinja s sklepom št. 11, saj bo sodnik v tem primeru za isti prekršek kaznovan dvakrat kar je v nasprotju z veljavno slovensko zakonodajo. Poleg tega so pravila sankcioniranja v ZOSS opredeljena v disciplinskem pravilniku ZOSS. V kolikor bo predsedstvo vztrajalo pri izvrševanju tega sklepa bo DOS Ljubljana zahteval tedensko specifikacijo sodniških nadomestil ter redno izplačevanje le teh.

Ad. 4) Razno
Zaradi prestavitve skupščine ZOSS prestavljamo tudi skupščino DOS Ljubljana, ki bo 30. 03. 2012 z začetkom ob 18.00 uri na OŠ Koseze v Ljubljani. Jana Prešeren do petka 23.3.2011 pripravi dnevni red, ki se ga skupaj z gradivom objavi na spletni strani.

Ker se ponovno pojavljajo določena vprašanja glede plačevanja potnih stroškov s strani OK Črnuče sodnike obveščamo, da smo klubu pred začetkom sezone poslali dopis, da morajo potne stroške plačevati skladno z določili, ki jih opredeljujejo pravilniki ZOSS. Zato morajo sodniki morebitno neplačevanje potnih stroškov s strani tega kluba (ali kateregakoli drugega kluba) javiti sekretarju ZOSS, ki bo ustrezno ukrepal.

Člani UO DOS Ljubljana smo prejeli informacije, da nekateri sodniki ne sodijo v uradni sodniški opremi, čeprav so le-to prejeli. Člane opozarjamo, da je uporaba celotne sodniške opreme skladno z 32. členom pravilnika o tekmovanjih OZS obvezna in da bo neupoštevanje tega sankcionirani.
Sklep 3: V primeru, da bo katerikoli član DOS Ljubljana opažen na tekmi brez uradne opreme (če je le to v celoti prejel), bo DOS Ljubljana ukrepala skladno z veljavnimi pravilniki oz. na neupoštevanje le teh opozorila ustrezne organe. Posledica neupoštevanja tega določila je neizplačilo sodniškega nadomestila za sojenje tekme na kateri je bilo ugotovljeno kršenje pravilnika.

Zapisal: Predsednica DOS Ljubljana
Mihajlo MILOJEVIĆ Jana PREŠEREN