6. seja UO – 15.09.2011

Seja je bila v četrtek, 15. septembra 2011 v Mostah pri Komendi, s pričetkom ob 20:30 uri.
Prisotni: Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Jana Prešeren, Danijel Sever, Marko Gruden, Aco Kramar in Kaja Maršič

Dnevni Red:

1. Pregled zapisnika 5. seje UO
2. Podpis sporazuma OZS-ZOSS
3. Razno

Sejo je sklicala in vodila Jana Prešeren.

Ad1.)

Prisotni so pregledali zapisnik 5. Seje OU ter ga sprejeli.

Ad 2.)

Člani DOS Ljubljana so zaskrbljeni nad stanjem v ZOSS, ki je po njihovem mnenju vse prej kot vzpodbudno. Člani UO DOS Lj. so mnenja, da je podpisani sporazum med OZS in ZOSS škodljiv za ZOSS. Predsedstvo ZOSS oz. natančneje predsednik ZOSS je kljub sklepu iz razširjene seje predsedstva ZOSS s predsedniki DOSov z dne 6.6.2011, da ZOSS ne pristaja na nižanje sodniških nadomestil (sklep 2. ), brez posvetovanja z društvi podpisal omenjeni sporazum z OZS, ki določa prav nižanje nadomestil. Takse za sodnike sicer ostajajo nespremenjen, nižajo pa se nadomestila, s čimer je ogrožen osnovni vir prihodka ZOSS. .

Člani UO DOS Lj. ugotavljajo, da je OZS 19.8.2011 vsem klubom in društvom poslal dopis, v katerem omenja tudi sporazum med OZS in ZOSS ter kateremu so bile priložena sodniška nadomestila za sezono 2011/2012, čeprav sporazum v tistem trenutku še ni bil podpisan in s tem posledično tudi ne potrjena sodniška nadomestila.  Člane UO DOS Lj. zanima, ali je predsedstvo ZOSS na kakršenkoli način posredovalo oz. urgiralo na OZS ter zahtevalo ustrezna pojasnila za takšno ravnanje. Sporazum je bil namreč dejansko podpisan 26.8.2011. Sam sporazum je sicer datiran z 7.7.2011.

Nadalje člani UO ugotavljajo, da je predsednik ZOSS s podpisom navedenega sporazuma kršil določilo predhodnega sporazuma, podpisanega dne 27.9.2007, ki v 17. točki določa, da se vsaka sprememba tega sporazuma izvede v soglasju z vsemi DOSi.

Zaradi predhodno navedenega je z mesta člana predsedstva v ZOSS odstopil Tomaž Melavc, kasneje je svojo odstopno izjavo posredoval še Miha Mačus.

NO je od predsedstva ZOSS zahtevalo informacije o sklicu skupščine, na kateri bi razrešili oba člana. Po zbranih informacijah, s katerimi razpolagajo člani UO, datum sklica skupščine še ni znan.

Upravni odbor ostro nasprotuje podpisu sporazuma med OZS in ZOSS. Ne strinja se z dejstvom, da je ZOSS realno znižal sodniška nadomestila, medtem ko je na drugi strani OZS, članarine ter registracijske in prestopne takse za klube pustila na ravni pretekle sezone. , kar je lepo razvidno na spletni strani (http://www.odbojka.si/uploads/odbojka/file/Takse_2011-2012.pdf)

Nesprejemljive stvari, ki jih pri sporazumu nikakor ne moremo spregledati so naslednje:

  • Z znižanjem sodniških nadomestil je ogrožen osnovni vir prihodka ZOSS, iz katerega je bila do sedaj krita plača sekretarja ZOSS, stroški telefona, računovodskega servisa, potni stroški članov organov ZOSS, … UO kljub pozivu predsedstvu ZOSS, naj predloži izračune, ki so služili kot podlaga za odločitev o podpisu sporazuma in iz katerih je razvidno, kakšno naj bi bilo finančno poslovanje ZOSS v prihodnje, le-teh do danes ni prejelo. Tako ni jasno, na kakšen način bo ZOSS pokrila izpad prihodkov.
  • Nedopustno je, da je v sporazumu navedeno, da smo sodniki za opravljanje sodniške dejavnosti plačani. To bi pomenilo, da sodniki opravljamo pridobitno dejavnost, kar pa ne drži. Sodniki dobimo za sojenje povrnjene pripadajoče potne stroške ter dnevnice.
  • V primeru določila, ki govori, da v primeru neodsojene tekme stroške odpadle tekme krije ZOSS, v kolikor je krivda nedvomno dokazana na strani ZOSS, ni jasno, kdo bo odločalo tem, po čigavi krivdi je tekma odpadla.
  • Novi sporazum bi morali potrditi vsi DOSi, a tega po vedenju UO DOS Lj ni storil nihče. Nedopustno je, da o podpisu sporazuma v vsebinskih okvirih, kot je podpisan sedaj, ni bilo obveščeno niti celotno predsedstvo ZOSS.

Glede ne nastalo situacijo DOS Ljubljana zavzema stališče, da sodnik sam kot tak, po novem sporazumu ni oškodovan, je pa ZOSS tista, ki je s podpisanim sporazumom postavljena v nezavidljiv položaj, ki škodi njenemu delovanju. Iz tega tudi sledi, da mirovanje društva po našem mnenju ni opcija o kateri bi bilo vredno razmišljati.

Opažamo, da zapisnik zadnje seje predsedstva ZOSS še vedno ni dosegljiv. Jana Prešeren pošlje sekretarju ZOSS vprašanje, ali je v kratkem predvidena seja predsedstva ZOSS, ker želimo na njej sodelovati.

Strinjamo se z večino navedb DOS Žalec ter pozivamo ZOSS naj popravi vsaj tista najbolj problematična določila v dogovoru, kot je na primer dikcija o plačevanju sodnikov.

Predsedstvo ZOSS pozivamo, naj nemudoma popravi najbolj kritična določila Sporazuma.

Na predsedstvo in strokovno komisijo ZOSS se naslovi dopis, da se bodo sodniki DOS Ljubljana, glede na sklenjen sporazum, držali ure odhoda na tekme pod okriljem OZS  glede na nov pravilnik, ki določa potovalno hitrost 1km=1min. V do sedaj določeni potovalni hitrosti 1km=1,5 minute je bil upoštevan rezervni čas za potovanje, v primeru morebitnih nevšečnosti na cesti. Ker novo določena potovalna hitrost te rezerve ne predvideva več je seveda člani DOS Ljubljana ne bodo upoštevali. ZOSS opozarjamo, da v primeru zamude naših sodnikov na tekmo zaradi novo določene potovalne hitrosti, le to ne bo vplivalo na ocene sodnikov ali povzročilo kakršnih koli drugačnih ukrepov.

Sklep 1: Predsedstvo  ZOSS pozivamo, naj nemudoma popravi vsaj najbolj kritična določila Sporazuma med OZS in ZOSS.

Sklep 2: UO DOS Ljubljana se strinja z večino navedb in ugovorov DOS Žalec ter se pridružujemo njihovemu mnenju.

Sklep 3: Na predsedstvo in strokovno komisijo ZOSS se naslovi dopis glede upoštevanja novo določene potovalne hitrosti in nesankcioniranja sodnikov v primeru zamude na tekmo.

Ad 3.)

  • Jana Prešeren je sekretarju ZOSS dne 12.9.2011 posredovala mail s pozivom, da nam posreduje predlog sistema izobraževanja in nabora novih sodnikov, ki naj bi bil, izhajajoč iz sporazuma med OZS in ZOSS, pripravljen do 1.9.2011. Odgovora oz. predlog sistema do sedaj še nismo prejeli. DOS Ljubljana si zelo želi pridobiti ta dokument, saj imamo velike težave pri pridobivanju novih sodnikov. Prepričani smo, da je sistem dobro pripravljen, ter da nam bo v prihodnje v veliko pomoč.
  • Prišlo je do problemov pri dobavi nove sodniške opreme. Oprema zamuja, saj smo do sedajprejeli le hlače za sodnike, ki so se udeležili uradnih meritev, medtem ko hlače za sodnike, ki so poslali meritvene liste, in to pravočasno, še vedno niso dobavljene. Poleg tega že dobavljene hlače v veliko primerih niso ustrezne (preširoke, večinoma tudi prekratke). Dejstvo pa je, da oprema, ki je bila naročena do 15.6.2011 ni bila dostavljena do dogovorjenega datuma, t.j. 28.8.2011. Tudi danes, malo več kot 14 dni kasneje, še vedno nimamo vse opreme. Prav tako bodo nekaj časa še trajala popravila  hlač, ki ne ustrezajo meritvam.
  • Komentar je bil podan tudi na nova pravila glede sojenja mlajših selekcij, kjer bo po novem na celotni ravni tekmovanja do četrtfinalnih tekem prisoten zgolj en sodnik. Glede na sprejeto smo v DOS Ljubljana zelo zaskrbljeni, saj s tem izgubljamo še edino možnost za nabiranje prepotrebnih sodniških izkušenj za mlajše sodnike.  DOS Ljubljana bo na društva v ljubljanski regiji naslovil dopis, v katerem jih bomo pozvali, da naj sistem sojenja ostane isti, torej da tekmo sodita dva sodnika, stroške tega sodnika nosi klub domačin. S tem bi klube radi obvestili tudi na samovoljnost OZS, ki je novo pravilo sprejela brez sodelovanja z ZOSS.
  • Zaradi selitve OK ACH Volley v Ljubljano bo sodnike za njihove tekme v prihodnje zagotavljal DOS Ljubljana. Sem spadajo tudi tekme v evropskih pokalih CEV in srednjeevropskem pokalu Mevza. Za omenjene tekme bosta DOS Ljubljana in OK ACH Volley podpisala dogovor o sodelovanju. S strani DOS Ljubljana je za izvajanje dogovora in organiziranost sodnikov zadolžen Mihajlo Milojević. Podpis sporazuma poteka v soglasju in dogovoru s predsednico DOS Ljubljana. Mihajlo Milojević v pisni obliki obvesti predstavnico ACH in predstavnike DOS Gorenjska, o sprejetih dogovorih na zadnjem skupnem sestanku. Jana Prešeren je pri tem poudarila tudi, da mora sodnike, ki bodo sodelovali na teh tekmah, določiti strokovna komisija in ne le en posameznik.
  • ZOSS-u predlagamo, da se zaradi vseh težav do katerih prihaja pri izplačilu interligaških tekem, le-te obračunavajo kot ostale ligaške tekme pod okriljem OZS.
  • Licenčnega seminarja za C listo se ni udeležilo kar nekaj sodnikov. V prihodnje bomo organizirali po dva licenčna seminarja za C listo, pri čemer bo udeležba na prvem brezplačna, na drugem pa bomo pobirali kotizacijo. Prvi seminar bo v Kamniku, drugo nedeljo v septembru, drugi seminar za vse zamudnike bo organiziran kasneje.

Dodatni licenčni seminar za tekmovalno sezono 2011/2012 za sodnike C1 in C2 skupin, ki se le tega še niso udeležili bo 22. septembra 2011. Mihajlo Milojević do 21.9.2011 preveri,koliko sodnikov bo v letošnji sezoni še aktivnih. Seznam sporoči Kaji in Jani. Jana potrebuje seznam za potrebe obračuna nove sodniške opreme, Kaja pa, da bo od sodnikov, ki ne bodo več sodili, izterjala 60 eur za naročeno novo opremo.

Sklep 2:  Predsedstvo ZOSS se ponovno pozove , da nam posredujejo dokument o sistemu izobraževanja sodnikov. Prav tako se na ZOSS poda predlog o obračunavanju interligaških tekem, na isti način kot ostalih ligaških tekem.

Sklep 3: DOS Ljubljana bo na društva v ljubljanski regiji naslovil dopis, v katerem jih bomo pozvali, da naj sistem sojenja ostane isti, torej da tekmo sodita dva sodnika, stroške tega sodnika nosi klub domačin.

Seja se je zaključila ob 22:10

Predsednica DOS Lj:

Jana Prešeren

Zapisala Kaja Maršič

Tajnica DOS Ljubljana