4. seja UO – 1.3.2011

Seja je bila 1.3.2011 ob 20:15 v Komendi.
Prisotni člani UO: Prešeren Jana, Kramar Aco, Perčič Dejan, Gruden Marko, Sever Danijel;
Ostali prisotni: Jovanovič Dejan

Predlagani dnevni red:
1. Pregled zapisnika 3. seje UO
2. Priprava skupščine ZOSS
3. razno

Sejo je sklicala in vodila Jana Prešeren.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

Ad.1)
Prisotni so pregledali zapisnik prejšnje seje UO in v zvezi s tem sprejeli:
• Sklep, da se na ZOSS pošlje dopis z vprašanji ni bil realiziran zaradi administrativne napake. Na Predsedstvo ZOSS se pošlje že pripravljene dopise in dodatno vprašanje koliko bo ZOSS stal nestrokoven izbor in vodenje projekta novih uniform.
• LOK Črnuče je imel v letošnji sezoni poseben dogovor glede plačila potnih stroškov sodnikom. Pobuda za isti način izplačevanja je prišla tudi iz drugih klubov. Ugotovljeno je bilo, da ta način izplačevanja zaradi enotnega delovanja in povečanega obsega dela v naslednji sezoni ne bo več mogoč.
• Dobavljene so bile bunde za vse naše člane. Za bunde smo se odločili ker nismo mogli dobiti dobavitelja trenirk, pri katerem bi dobili optimalno kombinacijo kvalitete trenirke in cene. Bunde se bodo predale sodnikom na sestankih, ki bodo sklicani s strani sekretarke DOS Lj., Kaje Maršič. V Ljubljani bo tako prvi sestanek v nedeljo 5.3.2011, dodatni pa v tednu od 7.-13.3.2011. Kaja in Mihajlo se dogovorita tudi z Blaznik Mihom za sestanek v Logatcu.
SKLEP 1: Na predsedstvo ZOSS se pošlje že pripravljene dopise in dodatno vprašanje koliko bo ZOSS stal nestrokoven izbor in vodenje projekta novih uniform.
SKLEP 2:
Vsi klubi bodo morali v tekmovalni sezoni 2011/2012 sodnike plačevati glede na navodila ZOSS in OZS. Izjem ne bo. Na LOK Črnuče se naslovi dopis z obvestilom o enotnem načinu plačevanja potnih stroškov v sezon 2011/2012.
SKLEP 3: Sestanke, kjer se bo predalo bunde sodnikom organizirata Kaja in Mihajlo.

Ad.2)
Letna skupščina DOS Lj. bo 29.3.2011 v Stranjah, z začetkom ob 18. uri.
SKLEP 5: Letna skupščina DOS Lj. bo 29.3.2011 v Stranjah, z začetkom ob 18. uri. Organizacijo prostora prevzame Habjan Danijel. Vse organe DOS Lj. se pozove za oddajo letnih poročil do 10.3.2011.

Ad.3)
• Skupščina ZOSS bo 22.3.2011 v Šempetru. DOS Lj. ima možnost sodelovanja z osmimi delegati. Sekretarka DOS Lj. pridobi osem delegatov in organizira prevoz.
• V sezoni 2011/2012 je predvidena nova oprema za vse sodnike. DOS Lj. bo svojim članom opremo subvencionirala v višini 30€.
• Sodniki še vedno niso prejeli nakazil za sojenje Interlige, pokala CEV in UOL. Potrebno je izdelati specifikacije za te tekme, da se izstavijo računi klubom. V prihodnje je potrebno izdelati specifikacije po dogovorjeni dinamiki.
• Preveri se možnost dobave enotnega programa za pisanje potnih nalogov. Jana preveri možnost sodelovanja z računovodskim servisom za celotno vodenje financ DOS Lj.
• Na skupščino DOS Lj. se povabi tudi predsednika ZOSS.
• Seje UO so največkrat zaradi zasedenosti članov sklicane na hitro, zato ni predhodnega gradiva seje.

SKLEP 6: Sekretarka DOS Lj. pridobi osem delegatov in organizira prevoz na skupščino ZOSS bo 22.3.2011 v Šempetru.
SKLEP 7: Dušan Savrin in Mihajlo Milojevič pripravita specifikacijo mednarodnih tekem do 10.3.2011, da se izstavijo računi klubom.
SKLEP 8: Na skupščino DOS Lj. se povabi tudi predsednika ZOSS.
SKLEP 9: Seje UO DOS Lj morajo biti sklicane skladno s statutom društva, kar pomeni, da mora biti ob sklicu seje predložen tudi dnevni red seje in morebitna gradiva.

Seja se je končala ob 22:30.

Zapisal: Predsednica DOS Lj.
Dejan Perčič Jana Prešeren