4. seje SO – 16.11.2010

Seja je bila v četrtek, 16. novembra 2010 v Ljubljani, s pričetkom ob 21:30.

Prisotni: Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Iso Adrovič
Ostali prisotni: Jana Prešeren, Dušan Saurnin, in Kaja Maršič.
Opravičeno odsoten: Jovanovič Dejan
Dnevni Red:
1. Zamenjava člana SS DOS Lj.
2. Poročilo o delegiranju v letošnji sezoni
3. Seminar za začetnike
4. Razno

Sejo je sklical in vodil Mihajlo Milojevič.

Ad 1.)
Dušana Saurina se kot novega pooblaščenca za delegiranje v DOS Ljubljana vključi v strokovni odbor društva. Le-ta zamenja Damijana Resanoviča, ki je prenehal s sojenjem in ni več aktiven v DOS Lj. Spredlog je bil soglasno sprejet.
SKLEP 1: Dušan Saurin v strokovnem odboru DOS Ljubljana zamenja Damijana Resanoviča.

Ad2. )
Dušan Saurin je kratko predstavil svoje dosedanje delo. Navzoči so opozorili na potrebo po razporejanju sodnikov v pare, kjer je eden izkušen in drugi začetnik. Poleg tega naj se pošlje starejše sodnike, oziroma sodnike višjih lig na kotrolo sodnikov tretje lige, vsaj za kak set.
SKLEP 2: Dušan pri delegiranju poizkuša upoštevati, da je poleg neizkušenega sodnika vedno prisoten sodnik višjih list (A ali B). Mihajlo koordinira in razporeja izkušene sodnike na kontrole. Kontrola se lahko opravlja tudi samo delno in ne na celotni tekmi. Cilj kontrol je pridobiti informacije o sojenju naših sodnikov in opozarjanje sodnikov na njihove napake, oz. kaj je potrebno popraviti pri samem sojenju.

Ad3.)
V decembru bo organiziran seminar za sodnike začetnike, o čemer se obvesti vse klube. Kotizacija za seminar bo 15 Eur. V septembru je bil organiziran brezplačen seminar, na katerem ni bilo nobene prijave.
SKLEP: Kotizacija za seminar za sodnike začetnike je 15€.

Ad4.)
Pod razno so člani obravnavali sledeče:

– Tako kot vsako leto se bodo člani UO in komisij sestali na novoletnem srečanju.
– Potrebno je še enkrat pozvati vse člane naj se bolj aktivno poslužujejo internetne strani, naj objavijo vsa vprašanja in nejasnosti, ki jih imajo glede sojenja. Vprašanja je možno poslati tudi na e-mail in se jih potem naknadno objavi.
– Na strokovno komisijo OZS ter na sekretarja lig se pošlje prošnja, da bi na polfinalu mladink (12.12.2010) DOS Ljubljana zagotovil 2 linijska sodnika.
– Na ZOSS se naslovi vprašanje kdo vse sme oziroma mora prisostvovati na razgovoru po tekmi. Zanima nas ali se v primeru razgovora po tekmi zapisničar ne smatra kot član sodniškega zbora? Predsednica DOS Ljubljana opozarja, da zahteva, da člani DOS Ljubljana sodelujejo pri razgovoru, v kolikor to sami želijo.
– Vsi člani morajo pravočasno javljati neplačevanje potnih stroškov s strani klubov sekretarju ZOSS. Le tako bomo lahko pravočasno urgirali.
– Člane je potrebno opozoriti na spremembe glede izplačevanja potnih stroškov s strani FITT Črnuče. Zaradi specifike do tega kluba sodniki ne bodo več dajali potnih nalogov po tekmah, ampak jih pošljejo na DOS Lj. Izplačilo teh stroškov se bo vršilo preko DOS Lj. To velja samo za tekme in turnirje, kjer je domačin FITT Črnuče.

Seja se je zaključila ob 22:45