3. Seja UO – 16.11.2010

Seja je bila v četrtek, 16. novembra 2010 v Ljubljani, s pričetkom ob 20:00 uri.

Prisotni: Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Jana Prešeren, Dušan Saurin, Iso Adrovič in Kaja Maršič.
Opravičeno odsotni: Marko Gruden, Daniel Sever, Aco Kramar, Igor Luzar

Dnevni Red:

  1. Pregled zapisnikov 12. in 13. seje predsedstva ZOSS
  2. Obravnava groženj na tekmi 3 DOL zahod
  3. Oprema DOS Ljubljana
  4. Razno

Sejo je sklicala in vodila Jana Prešeren.

Ad1.)

Navzoči so obravnavali pritožbo sodniškega zbora v zvezi z  dogajanjem natekmi 3. DOL zahod, na kateri so se s strani gledalcev in funkcionarjev kluba domačina pojavile grožnje proti članom sodniškega zbora. Upravni odbor DOS Ljubljana, ne glede na vse okoliščine na tekmah, ostro nasprotuje kakršnimkoli oblikam izvajanja pritiska in groženj na člane sodniškega zbora, zato je sprejelo sklep , da se Športnemu društvu Brezovica pošlje dopis, v katerem se izrazi nestrinjanje s takšnim ravnanjem ter v katerem se  opozori na  pravilen postopek podajanja  pritožb v zvezi s sojenjem članov sodniškega zbora. V kolikor namreč predstavniki klubov menijo, da sojenje ni bilo korektno, imajo za podajanje svojih mnenj in pritožb na voljo uradne postopke, kot jih opredeljujeta OZS in ZOSS. V kolikor se bodo grožnje članom sodniškega zbora ali posameznim sodnikom nadaljevale bo DOS Ljubljana primoran odstopiti od zagotavljanja sodnikov na vseh tekmah, na katerih nastopajo ekipe Športnega društva Brezovica. Te tekme bodo  morali v tem primeru v prihodnje pokrivati člani drugih DOS-ov. Dopis se v vednost pošlje tudi predsedstvu ZOSS in sekretarju tekmovanj OZS.

SKLEP 1: DOS Ljubljana na športno društvo Brezovica, predsedstvo ZOSS in sekretarja tekmovanj OZS naslovi dopis v zvezi z grožnjami članom sodniškega zbora  s strani funkcionarjev Športnega društva Brezovica. V kolikor člani ŠD Brezovica v prihodnje ne bodo uporabljali uradnih postopkov podajanja svojih mnenj in pritožb ali bodo kakorkoli drugače kršili dogovorjena pravila vedenja, bo DOS Ljubljana primoran odstopiti od zagotavljanja sodnikov na tekmah, na katerih bodo igrale ekipe njihovega društva.

Ad 2.)

Navzoči so pregledali zapisnika 12. In 13. seje predsedstva ZOSS. Glede zapisnika 12. seje prisotni nimajo pripomb. Na zapisnik 13. Seje pa so bili podani naslednji pomisleki:

–         DOS Ljubljana poziva predsedstvo ZOSS, da razloži kriterije po katerih je bila prošnja DOS Gorenjska glede ogleda tekem v Italiji odobrena, DOS Ljubljana pa ne. Odgovor pričakujemo v roku 15 delovnih dni.

–         Glede na točko Ad3) bi se člani društva DOS Ljubljana radi javno zahvalili gospodu Petru Končniku za njegovo pobudo, izpeljavo in angažiranost pri izvedi organizacije srečanja s predsednikom evropske sodniške komisije pri CEV gospodom Janom Rekom. Hkrati pa na ZOSS podaja kritiko, da enkratne priložnosti ob obisku visokega predstavnika CEV ni izkoristila za organizacijo srečanja predstavnika CEV s širšim krogom članov ZOSS (predavanje, okrogla miza za vse člane, ki bi želeli biti prisotni na takem srečanju, ….) DOS Ljubljana je tudi mnenja, da o obisku g. Reka DOS-i niso bili ustrezno ali sploh niso bili obveščeni, kar je nedopustna organizacijska napaka. Prav tako ni jasno, na osnovi kakšnih kriterijev je predsedstvo ZOSS določilo seznam udeležencev za srečanje z g. Rekom . DOS Ljubljana je mnenja, da bi morali v primeru takšnega srečanja nekaj pozornosti nameniti tudi stokovnim vsebinam ter dati vsem DOS-om in njihovim članom enake možnosti udeležbe na strokovnem delu srečanja. Tovrten pristop k dogodkom in vodenju naše organizacije daje občutek, da so določena vprašanja, dogodki, informacije namenjeni le »pooblaščenim« članom organizacije.

–         DOS Ljubljana še zadnjič apelira na ZOSS, da se nemudoma preneha  s post-festum odobritvami stroškov , povezanih z delovanjem organizacije ZOSS. Večina stroškov, tudi pri ad hoc projektih ali dogodkih, je predvidljiva, zato so izgovori o nepredvidljivosti stroškov ter posledičnih post-festum odobritvah stroškov nesprejemljivi. Vse ddobritve, zlasti večjih stroškov, morajo biti opravljene v naprej ter transparentno. Tudi v tem primeru lahko člani dobimo občutek, da želim predsedstvo ZOSS delovati netransparentno, čeprav morda to ni njegov namen.

–         Glede točke Ad8) navzoči apelirajo na ZOSS, naj se za prevod knjige primerov zbere še nekaj ponudb ter na osnovi tega izbere najbolj ugodnega ponudnika.

–         V zvezi s točko Ad4) DOS Ljubljana ugotavlja, da še vedno ni dobilo odgovora na zastavljeno vprašanje o posledicah prenehanja delovanja kluba. Se je sklepati po primeru iz točke Ad4) bodo dolgovi klubov, ki ne delujejo več, odpisan, zato  DOS Ljubljana že sedaj poziva ZOSS, da ji odpiše dolg, ki bo nastal iz naslova plačila članarine, saj je zaradi likvidnostnih težav ne bomo mogli  plačati. Naše likvidnostne težave bo še dodatno povečal sklep s 13. Seje predsedstva ZOSS o novem načinu določanja vrstnega reda za izplačevanje sodniških nadomestil v sezoni 2010/2011.  ZOSS tudi obveščamo, da bomo zaradi likvidnostnih težav in insolventnosti najverjetneje primorani razmisliti o zaprtju društva, zato za DOS Ljubljana  predlagamo odpis vseh terjatev. Zagotavljanje sodnikov na tekmah, ki se igrajo na teritorialnem področju, ki sodi pod okrilje DOS Ljubljana, tudi v prihodnje ne bo moteno, saj bomo najverjetneje  ustanovili novo društvo, ki bo zaprosilo za članstvo v ZOSS

–         V zvezi s točko Ad7) DOS Ljubljana izraža veliko nestrinjanja z novim načinom izplačevanja nadomestil. Člane UO DOS Ljubljana moti predvsem dejstvo, da v primeru takšnega principa ne moremo zagotoviti takojšnjega izplačila mlajšim oziroma novejšim sodnikom, kar tudi predsedstvo ZOSS ves čas poudarja kot zelo pomemben element. Kolikor je predsedstvo ZOSS spremenilo svoje stališče zaradi morebitnih novih okoliščin ga pozivamo, da nam te nove okoliščine ter tudi svoje novo stališče pojasni. Pri dosedanjem sistemu izplačevanj je imel vsak DOS možnost, da se sam odloči in najprej poplača mlajše sodnike, sedaj pa nam je ta možnost odvzeta. Predsedstvo ZOSS pozivamo, da nam pomaga poiskati argumente, s katerimi bomo našim članom razložili, zakaj so »manj enaki« oz. »neenaki« ostalim slovenskim odbojkarskim sodnikom. Mi jim tega namreč ne znamo razložiti. Prav tako pozivamo predsedstvo ZOSS, da pojasni, kaj se dogaja s sprotnim izplačevanjem nadomestil in zakaj ni sredstev za redno izplačevanje. V kolikor bo predsedstvo ZOSS vstrajalo pri takem načinu izplačevanje bo mo DOS-i primorami ustanoviti nove DOS-e oz. obstoječe ustrezno preimenovati, da bomo lahko »enaki med enakimi«.

–         DOS Ljubljana izraža nestrinjanje z ravnanjem člana predsedstva ZOSS Nejca Klinarja, ki je s svojim dopisom v času sodniške stavke nagovarjal k negiranju sklepa predsedstva ZOSS glede stavke ter izrazil mnenje, da je najprej odgovoren svojemu DOS-u in šele nato ZOSS-u. . Sklepi predsedstv ZOSS so za članstvo zavezujoči, ne glede na prepričanja in stališča posameznih DOS-ov oz. njihovih sodnikov. Predstavniki DOS-ov, ki so po volji vseh slovenskih sodnikov izvoljeni v predsedstvo ZOSS, morajo delati v dobro vseh sodnikov in DOS-ov ter spoštovati sklepe predsedstva ZOSS ne glede na mnenje matičnega DOS, ki mu pripadajo. Kolikor zakega ravnanja niso sposobni potem smo v DOS Ljubljana mnenja, da je bolje, da delujejo v matičnem DOS, mesto v predsedstvu ZOSS pa prepustijo kakšnemu drugemu predstavniku.

SKLEP 2: Na ZOSS se pošlje dopis s komentarji na zapisnik 13. Seje predsedstva ZOSS ter zahtevami, navedenimi v 1. točki zapisnika seje UO.

Ad3.)

UO se že od poletja trudi poiskati ustreznega dobaviteja trenirk za vse naše člane. Pridobili smo že dve vrsti vzorcev, vendar se je znova izkazalo, da dobavitelj ne bo mogel dobaviti zahtevanih velikostnih številk. UO se je zato odločil, da poskusi pridobiti dobavitelja, ki bo fleksibilen glede velikosti trenirk. Da ne bi dodatno obremenjevali sodnikov in izgubljali časa z preizkušanjem trenirk, se sodnikom pošlje merilni list. Izpolnjeni meritveni listi bodo osnova za določanje velikostne številke za posameznega sodnika, s čimer se bomo izognili ponovnemu pomerjanju novih vzorcev.

Jana Prešeren pri dobavitelju trenirk znamke Mikasa preveri, ali je artikel, ki sicer ni več del redne kolekcije, še vedno dobavljiv. Prav tako preveri možnost dobave trenirk znamke Russel Athletics ter Spaldinga.

SKLEP3: Sodnikom se pošlje merilni list, ki bo služil za določanje velikostne številke trenirke posameznega sodnika.

Ad4.)

Mihajlo Milojevič je podal predlog, da bi se člani DOS Ljubljana začeli dobivati na neformalnih srečanjih, kjer bi bilo možno debatirati o aktualnih problematikah, vprašanjih ter ostalih vsebinah, s katerimi se srečujejo člani DOS Ljubljana.

Že v lanski sezoni je Strokovna komisija želela izpeljati 3-dnevni sodniški tabor, vendar ji zaradi pomanjkanja časa to ni uspelo. Glede na to, da sta struktura in program tabora že pripravljena, je potrebno pregledati možnost financiranja tega projekta preko razpisov. V kolikor se pridobi sredstva se gre v izpeljavo tega projekta. Dejan Perčič in Mihajlo Milojevič preverita možnosti prijav na razpise.

SKLEP 4: Mihajlo Milojevič bo poizkusil organizirati neformalna srečanja članov DOS Ljubljana namenjena izobraževanju.

SKLEP 5: S projektom Sodniški tabor se DOS Lj. prijavi na ustrezne razpise za sofinanciranje.

Seja se je zaključila ob 21:30

Predsednica DOS Lj:

Jana Prešeren

Zapisala Kaja Maršič

Tajnica DOS Ljubljana