Zapisnik 3. seje SO DOS Ljubljana – 1.7.2010

Strokovni odbor DOS Ljubljana je na seji dne 1. julija.2010 obravnaval naslednje točke dnevnega reda:

1. Analiza sojenja v sezoni 2009/2010
2. Analiza delegiranja v sezoni 2009/2010
3. Predlog sodnikov v B2 skupino
4. Priprava gradiva za licenčne seminarje
5. Priprava gradiva za tečaj za nove sodnike
6. Določitev pooblaščenca za delegiranje za sezono 2010/2011
7. Razno

Ad. 1)
Člani SO so mnenja, da je bilo sojenje v tekmovalni sezoni 2009/2010 na solidni ravni. Nekaj pripomb je bilo le na delo linijskih sodnikov.

Sklep 1/2010: SO DOS Ljubljana predlaga strokovni komisiji ZOSS, da v gradivu za licenčne seminarje C skupin da poudarek tudi na delo linijskih sodnikov.

Sklep 2/2010: Sodnikom se pošlje obvestilo oz. obrazec za aktivnost v naslednji sezoni. Sodniki lahko na tem obrazcu podajo željo po napredovanju, večji aktivnosti, večjem številu delegacij, …

Ad. 2)
Mihajlo Milojević je podal poročilo o delegiranju za tekmovalno sezono 2009/2010. Na skupaj 7 tekmah oz. turnirjih (od skupaj več kot 400) ni bil popolnega sodniškega zbora.

Sklep 3/2010: Delegiranje v sezoni 2009/2010 je bilo dobro, večjih težav ni bilo.

Ad. 3)
SO je pregledal potencialne kandidate za napredovanje v skupino B2. V skupino B2 SO DOS Ljubljana predlaga Daniela Habjana.

Sklep 4/2010: SO DOS Ljubljana predlaga v skupino B2 za sezono 2010/2011 Daniela Habjana.

Ad. 4)
Poleg gradiva, ki ga bo posredovala SK ZOSS je potrebno pripraviti dodatno gradivo za naslednje teme za licenčni seminar za skupini C1 in C2:
– Izplačila (pripravita Jana Prešeren in Kaja Maršič)
– internetna stran

Na spletni strani bo v mesecu avgustu posodobljena knjiga primerov. Na licenčnem seminarju bo kratek test, v katerem bodo tudi vprašanja iz knjige primerov.

Na sodnike se apelira da pred licenčnim seminarjem preko spletne strani podajo kakršnakoli vprašanja, za katera želijo, da se obravnavajo na licenčnem seminarju (o sojenju, o delegiranju, plačilih, pravilih,…).

Sklep 5/2010:
Licenčni seminar za C1 in C2 skupini bo 12. 9. 2010 v Kamniku.
Začetek seminarja: 12:00,
Konec seminarja: 18:00

Sklep 6/2010:
Licenčni seminar za sodnike začetnike za tekmovalno sezono 2010/2011 bo 12. 9. 2010 v Kamniku.
Začetek seminarja: 8:30
Konec seminarja: 11:30

Tečaj za nove sodnike bo predvidoma v prvem tednu v septembru v Logatcu. Točne informacije bomo sporočili naknadno.

Ad. 5)
Gradivo za izpite za nove sodnike je potrebno pregledati in posodobiti. Mihajlo Milojević razdeli naloge med člane SO za pregled in posodobitev izpitnega gradiva.

Sklep 7/2010: Gradiva za licenčne seminarje pregledajo in posodobijo člani SK – razdelitev nalog pripravi Mihajlo Milojevič.

Ad. 6)
SO je razpravljal o tem, kdo bi lahko prevzel funkcijo pooblaščenca za delegiranje v naslednji sezoni. Mihajlo Milojević preveri, ali je kdo od predlaganih pripravljen prevzeti to funkcijo. Novemu pooblaščencu bo SK nudila vso potrebno pomoč pri delegiranju.

Sklep 8/2010: Mihajlo Milojevič se pogovori in dogovori s kandidati za pooblaščenca za delegiranje o opravljanju te funkcije.

Ad. 7)
Zaradi velikega števila klubov v 3. DOL in manjšega števila sodnikov v C1 skupini SO predlaga, da za naslednjo tekmovalno sezono sodnike v Kočevju zagotavlja DOS Dolenjska.

Sklep 9/2010: Predlog se posreduje upravnemu odboru DOS Ljubljana ter DOS Dolenjska in po uskladitvi pošlje v vednost predsedstvu ZOSS.

V zadnjih sezonah zaradi preobremenjenosti sodnikov na A listi nismo dovolj spremljali in ocenjevali razvoj in napredek sodnikov na samih tekmah in turnirjih. V naslednji sezoni SO predlaga, da lahko ocenjujejo sodnike naslednji sodniki A in B list:
Iso Adrovič, Marko Blaznik, Miha Blaznik, Dejan Jovanovič, Mihajlo Milojević, Dejan Perčič, Matija Petrič, Alen Potočnik, Daniel Sever in Janez Šuštaršič.

Sklep 10/2010: Zgoraj omenjene kontrolorje bo predsednik SO obvestil o potrebi za kontrolo na določeni tekmi oz. turnirju.

Seja je trajala do 22.00 ure.

Mihajlo Milojević
Predsednik SO