Sklupščina 2010 – 23.3.2010

Skupščina je potekala v torek, 23.3.2010, v prostorih osnovne šole Toma Brejca v Kamniku.

Prisotni:  Aco Kramar, Mihajlo Milojević, Živa Griljc, Jana Prešeren, Ajda Cilenšek, Irena Podlesnik, Davorin Golob, Andrej Krička, Dejan Perčič, Matej Ivanc, Marko Gruden, Janez  Šuštaršič, Iso Adrovič, Danijel Habjan , Dušan Simonič, Kaja Maršič.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnih teles Skupščine
 3. Uvodni pozdrav predsednice DOS Ljubljana
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 6. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
 7. Razprava o poročilih organov DOS Ljubljana
 8. Sprejem finančnega poročila za leto 2009
 9. Sprejem finančnega plana za 2010
 10. Razno

 

 

Ad 1)

Začetek Skupščine je bil predviden ob 18:00 uri. Ker ob predvidenem času ni bilo prisotnih dovolj članov, da bi bila skupščina sklepčna, je bil začetek skladno s 27. členom  Statuta preložen za 15 minut. Skupščina se je ob zadostnem številu članov začela ob 18:15 uri.

Ad 2)

Po pozdravu in kratkem uvodnem govoru je predsednica Jana Prešeren predlagala sledečo sestavo delovnih teles skupščine:

Delovno predsedstvo:  Aco Kramar, Matej Ivanc, Marko Gruden

Verifikacijska komisija:  Irena Podlesnik, Živa Griljc

Overovitelja zapisnika :  Mihajlo Milojević, Jana Prešeren

Zapisnikar : Kaja Maršič

Sklep 1:

 • Člani delovnega predsedstva so soglasno sprejeti.

 

Ad 3)

Verifikacijska komisija je podala poročilo o prisotnosti delegatov na skupščini. Od 58 možnih delegatov je bilo ob 18:15 uri prisotnih 16 delegatov. Verifikacijska komisija je skladno s 27. členom Statuta ugovotila, da je skupščina sklepčna.

Sklep 2:

 • Verifikacijska komisija je potrdila sklepčnost skupščine.

 

Ad 4)

Predsednik delovnega predsedstva je dal na glasovanje dnevni red skupščine.

 

Sklep 3:

 • Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Ad 5)

Zapisnik prejšnje seje je bil dosegljiv na internetni strani društva, kjer so si ga člani lahko prebrali. Na kratko je bilo povzeto dogajanje na prejšnji skupščini. Aco Kramar je poudaril, da mu je žal, da tudi letos ni pristonih na skupščini tistih članov, ki imajo drugače veliko vprašanj, saj je skupščina enkratna priložnost za razpravo. Podanih je bilo nekaj pripomb na zapisnik prejšnje skupščine in sicer:

 • Pri  točki Ad5 je potrebno  definirati kdo je podal izjavo.
 • Ugotovljeno je bilo, da se sklep pod točko Ad8 (Podan je bil tudi predlog, da naj se na ZOSS naslovi vprašanje, kdo bo poskrbel za nadomestila za sojenje v primeru zaprtja in prenehanja poslovanja kakšnega izmed odbojkarskih klubov) ni izvedel. DOS Ljubljana bo to vprašanje na ZOSS naslovila na skupščini ZOSS v petek, 26.3.2010.
 • Tudi sklep pod točko Ad11(Članarino v višini 1 Eur bodo morali člani plačati do 15.9.2009 prek položnice ali na račun društva) ni bil izveden.  Mihajlo Milojević naj v računovodstvu preveri, ali je članarina društvu obvezna in ali se lahko odbije od zaslužka. Na ZOSS se naslovi vprašanje ali smo član ali ne.

Razen omenjenih zadev na zapisnik prejšnje skupščine ni bilo drugih pripomb in je bil le ta soglasno sprejet.

Sklep 4:

 • Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.

Sklep 5:

 • Na ZOSS se naslovi vprašanje, kdo bo DOSom pokril stroške za že odsojene tekme, v primeru, da klub, ki je bil organizator tekmovanja preneha z delovanjem pred plačilom vseh stroškov  DOSu in ZOSSu.

 

 

Ad 6)

Predsednica društva je na kratko povzela dogajanje v društvu v preteklem letu, v katerem po njenem mnenju v društvu kot celoti nismo bili dovolj aktivni. Sama je bila še vedno kot članica predsedstva  aktivna v delovanju ZOSS . Obljublja, da se bo v prihodnje to spremenilo ter da se bo trudila, da se DOS Ljubljana ponovno vrne med najaktivnejše DOS-e, ki s svojimi aktivnostmi skrbijo za svoje člane.  Predvsem pa bo dala poudarek pojavljanju društva in informiranju. Pred kratkim smo naredili velik korak, saj je bila postavljena nova spletna stran društva, ki je veliko bolj prijazna za uporabo in na kateri je zaželjeno aktivno sodelovanje vseh članov. 

Ob koncu je še pozvala vse člane, da pomagajo pri iskanju novih, mladih članov, ki bodo prav tako pripravljeni sodelovati tudi pri vodenju društva.

 

 

Sklep 6:

 • Poročilo predsednice društva je bilo soglasno sprejeto.

 

 

Ad 7 )

Predsednik disciplinske komisije je podal poročilo za delo v preteklem letu.

Disciplinska komisija je v obravnavala dva primera domnevnih kršitev. V prvem primeru so obravnavo zaradi premajhnega števila dokazov opustili, v drugem primeru pa člani disciplinske komisije predlagane kazni niso potrdili.

Sklep 7:

 • Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.

 

 

Ad 8)

Predsednik Strokovne komisije Mihajlo Milojević je opisal delovanje komisije v preteklem letu. Poudaril je , da so organizirali dva tečaja za nove sodnike, s katerimi smo pridobili nekaj novih članov. Pogrešal je vprašanja naslovljena na strokovno komisijo s strani članov društva in poudaril, da upa da se bo to v prihodnje spremenilo, saj se mu zdi to pomemben način izobraževanja.

Sklep 8:

 • Poročilo strokovne komisije je bilo soglasno sprejeto.

 

Ad 9)

Predsednik nadzornega odbora Andrej Krička je prav tako kot predsednica društva poudaril, da je tudi nadzorni odbor malo zaspal. Obljubil je, da se bodo v prihodnje bolj redno delovali. Posredoval bo tudi dopolnilo poročila, saj je mnenja da ni popolno, saj vsi dokumenti, ki bi jih za poročilo potreboval ,niso bili pravočasno dostopni. Skupščina je pooblastila upravni odbor društva, da dopolnilo poročila nadzornega odbora obravnava na svoji naslednji seji.

Na koncu je prosil za razrešitev Mevludina Mehoviča z mesta člana nadzornega odbora. Skupščina je razrešitev enoglasno podprla.

Sklep 9:

 • Skupščina pooblašča upravni odbor društva, da dopolnilo poročila nadzornega odbora obravnava in potrdi na svoji naslednji seji. Sprejeto dopolnilo se nato objavi na spletni strani.

 

Sklep 10:

 • Mevludin Mehovič je razrešen s položaja člana nadzornega odbora.

 

 

 

Ad 10)

Blagajnik je povzel finančno poročilo in kratko predstavil ključne postavke bilance. Društvo ima izgubo zaradi spremembe zakona o nepridobitnih dejavnostih.

Predstavil je tudi  finančni plan za prihodnje leto.

Sklep 11:

 • Finančno poročilo in bilanca stanja za leto 2009 ter finančni plan za leto 2010 so bili sprejeti.

 

Ad 11)

 

Razno:

 • Za novega člana nadzornega odbora je bila predlagana Irena Podlesnik. Predlog je bil spoglasno sprejet.

 

 • Izpostavljen je bil problem odbojkarskega društva Črnuče, kjer se pojavljajo stalni problemi glede plačevanja potnih stroškov. S klubom že potekajo pogovori in v kolikor v postavljenem roku ne bo pozitivnega odgovora z njihove strani, bomo prisiljeni sprejeti sklep, da klubu do nadaljnjega naši sodniki ne sodijo tekem, kjer je klub organizator tekme oz. plačnik potnih stroškov. Vsak sodnik se bo lahko sam odločil, ali bo sodil tekme v organizaciji FITT Črnuče in s tem prevzel možnost nepovračila potnih stroškov.

 

 • Vse sodnike se naproša, naj redno sporočajo morebitna nepovračila/neplačila potnih stroškov s strani klubov. Obvestila o neplačilu sporočajo sekretarju ZOSS na naslov zoss@odbojka.si.

 

 • Delovno predsedstvo skupščine je zadolžilo predsednico društva naj za petkovo skupščino ZOSS določi 8 članov, ki se je bodo udeležili kot predstavniki DOS Ljubljana.

 

 • Na skupščini ZOSS naj se poda pritožba, da se ne strinjamo z mnenjem DOS Gorenjska, ki pravi, da sekretar ZOSS ni profesionalna funkcija ter da je za podpis računa potrebna samo ena oseba.

 

 • S strani člana Danijela Habjana je bilo podano mnenje, da so takse za mlajše kategorije (mini, mala odbojka) občutno premajhne. Omenil je tudi, da se mu zdi možnost izplačevanja denarja na tekmi sami za omenjene kategorije veliko boljša od trenutne situacije. Mihajlo Milojević je razložil, da je trenutno sprejem višjih taks v postopku sprejemanja oziroma se ZOSS in OZS o tem pogovarjata ter dodal, da upa da bodo višje takse tudi potrjene.

 

 • Predlagano je bilo, naj se na ZOSS naslovi predlog, da bi bili linijski sodniki v prihodnji sezoni prisotni tudi v modri skupini pri ženskah. Poleg tega je bilo pooblaščencu za delegiranje pri DOS Lj. omenjeno naj se na tekme inter lige in končnice ne delegira sodnikov, ki niso redno linijski sodniki in tako nimajo dovolj ustreznih izkušenj, saj gre za pomembne tekme.

 

 • Za ligo MEVZA je potrebno drugo leto sistem izplačil doreči pred sezono.

 

 • Izpostavljen je bil problem alkoholiziranosti na tekmah in turnirjih. S sprejemom novega pravilnika ZOSS se bo na to veliko bolj pazilo in se kontroliralo. Sodnike se opozarja, naj svoje delo opravljajo korektno in odgovorno.

 

 • Še vedno prihaja do problemov pri pisanju potnih nalogov. Vsako leto se bo na licenčnem seminarju podrobno razložilo na primerih kako se pišejo oz. izpolnjujejo potni nalogi, kot tudi ostale liste, ki se jih izpolni pred in po tekmi. Poleg tega bodo na internetni strani objavljene prezentacije z navodili za pravilno izpolnjevanje obrazcev.

 

 • Podano je bilo mnenje, da se pogreša pomoč starejših sodnikov oziroma njihove kontrole. Predlagano je bilo naj se mladi sodniki tudi sami malo angažirajo ter povprašajo starejše, izkušenejše sodnike za mnenje ali pomoč. Prav tako se svetuje povečanje komunikacije med sodniki, ki na določeni tekmi sodijo skupaj, torej da se preveri ali delegacija drži.

 

 • Vzpostavljena je bila nova spletna stran. Z njo bo omogočeno bolj aktivno sodelovanje sodnikov. Pri novi strani gre predvsem omeniti knjigo primerov, pri kateri lahko sodelujejo prav vsi člani. Zastavi se neko vprašanje ali opiše situacija s tekme, ki se potem predebatira. Knjigo primerov sestavlja tudi video del, za katerega se naproša vse sodnike, da v kolikor naletijo na kakršne koli zanimive posnetke, naj jih posredujejo oziroma objavijo.

Sklep 12:

 • Nova članica nadzornega odbora je Irena Podlesnik.

Sklep 13:

 • V kolikor v športnem društvu Črnuče ne bodo začeli redno plačevati potnih stroškov, bo upravni odbor sprejel sklep o prenehanju sojenja tekem, kjer je ta klub organizator oz. plačnik potnih stroškov.

Sklep 14:

 • Sodnike se pozove, naj redno sporočajo, če jim klubi ne plačujejo potnih stroškov.

 

Sklep 15:

 • Na  ZOSS naj se poda mnenje v zvezi z predlogom DOS Gorenjska, ki pravi, da sekretar ZOSS ni neprofesionalna funkcija ter da je za podpis računa potrebna samo ena oseba.  DOS Ljubljana se s predlogom ne strinja.

 

Sklep 16:

 • Na ZOSS se naslovi predlog naj bodo v prihodnji sezoni linijski sodniki prisotni tudi na ženskih tekmah modre skupine.

Sklep 17:

 • Vzpostavljena je nova internetna stran društva. Apelira se na vse sodnike, da se je aktivno poslužujejo ter sodelujejo pri debatah in objavah na njej.

 

Skupščina  je bila zaključena ob 20:00.

Zapisala: Kaja Maršič

Predsednik skupščine: Aco Kramar

Overovitelja:

Mihajlo Milojević                                                                                                                Jana Prešeren