2. seja UO – 12.01.2010

Seja je bila v četrtek, 12. januarja 2010 v Mostah pri Komendi, s pričetkom ob 20.30 uri.

Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Daniel Sever, Mihajlo Milojevič in Jana Prešeren
Ostali prisotni: Dejan Jovanovič

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje UO DOSLj.
2. Sodniška oprema ZOSS
3.Skupščina DOS Ljubljana
4. Razno

Sejo je sklicala in vodila Jana Prešeren.

Ad 1)
Prisotni so pregledali zapisnik 1. seje UO DOSLj. na katerega ni bilo pripomb. Vsi sklepi so bili realizirani.

SKLEP 1:
• Sprejme in potrdi se zapisnik 1. seje UO DOSLj.

Ad 2)

Mihajlo Milojevič je povedal, da konec sezone 2009/2010 poteče pogodba z dosedanjim dobaviteljem sodniške opreme in da je predsedstvo ZOSS že v pogovorih o možnostih nadaljnjega sodelovanja. Člani DOS Ljubljana so s kakovostjo opreme trenutnega dobavitelja zadovoljni, večkrat pa se pojavljajo težave s prvočasnim zagotavljanjem posameznih kosov opreme. Na predsedstvo ZOSS se naslovi pobuda, da se zbere ponudbe več možnih dobaviteljev opreme ter se na osnovi novih pogojev odloči za sodelovanje z enim od njih. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da so nekateri, zlasti novi sodniki ravno nakupili novo opremo, kar ne predstavlja tako majhnega stroška, zato bi bilo smoterno razmisliti, kako ohraniti neko kontinuiteto v opremljanju.

SKLEP 2:
• Na predsedstvo ZOSS se naslovi pobuda za zbiranje ponudb večih možnih dobaviteljev sodniške opreme ter da se na osnovi tega odloči za sodelovanje z enim od njih.

Ad 3)

Sklep 3:
• Letna skupščina bo 23.3.2010. Točno lokacijo in uro začetka se določi naknadno. Vse dokumente in poročila je potrebno pripraviti do 9.3.2010.

Ad 4)

Sodnike začetnike se tudi letos povabi na licenčni seminar. Podan je bil predlog, da se jim za vzpodbudo da majice s kratkimi rokavi. Člani UO DOSLj. preverijo, kje bi se dalo dobiti/kupiti manjšo količino majic.

Jana Prešeren je izpostavila problem neplačevanja potnih stroškov s strani kluba Fitt Črnuče. Povedala je, da omenjeni klub ne spoštuje sklepa oz. dogovora z OZS o načinu izplačevanja potnih stroškov in da jim ZOSS izstavlja račun. Zaradi tega sodniki na povračilo potnih stroškov čakajo dlje, kot bi smeli. Povedala je, da je s predstavnikom kluba v dogovorih in da ima klub do konca marca rok, da zadevo uredi. V nasprotnem primeru DOS Ljubljana ne bo več delegiral sodnikov na tekme, katerih organizator je Fitt Črnuče. Člani UO so se strinjali, da se v primeru nerešene situacije za pomoč zaprosi ZOSS.

SKLEP 4:
• V kolikor se do konca meseca marca 2010 ne uredi izplačevanje potnih stroškov s strani kluba Fitt Črnuče, ki bo skladno z dogovorom z OZS, se za pomoč pri reševanju zaprosi ZOSS.

Podan je bil predlog, da se članom društva ponovno ponudi v nakup trenirke (vsaj zgornji del), katerih stroške nabave bi delno pokrilo društvo. Jana Prešeren je zadolžena za pridobitev nekaj ponudb (Čarman, Nes, Jack Wolfskin, …).

SKLEP 5:
• Jana Prešeren pridobi nekaj ponudb za dobavo trenirk za člane društva.

Podan je bil predlog za izvedbo tabora za sodnike. Predlog je zelo dobrodošel, je pa verjetno do poletja premalo časa za dobro organizacijo, tako da o zadevi razmisli in pripravi konkretnejše predloge.

Seja je bila zaključena ob 22.15 uri.

Zapisala:
Jana Prešeren
predsednica DOS Ljubljana