2. seja DK

Z A P I S N I K

2. sestanka disciplinske komisije DOS Ljubljana, ki je bila

 v  nedeljo, 07.02.2010 z začetkom ob 14:00

v prostorih gostišča Kaval club, Tacenska cesta 95, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Prisotni člani: Janez Šuštaršič, Marko Blaznik, Miha Blaznik

Predsednik komisije je ugotovil, da so prisotni vsi člani in je s tem komisija sklepčna.

Nato je prav lepo pozdravil novega člana komisije Miho Blaznika, ki je bil prvič po izvolitvi v komisijo prisoten na sestanku.

Na predlog predsednika DK DOS Ljubljana je bil sprejet naslednji dnevni red:

  1. Prijava sodnika Škrjanc Stanislava v disciplinski postopek
  2. Razno

Ad 1.

Predsednik disciplinske komisije je predstavil dejstva.

Predsednik strokovnega odbora DOS Ljubljana je predlagal disciplinski komisiji DOS Ljubljana v obravnavo sodnika Škrjanc Stanislava. Predlog je podal na pobudo tajnika OK Calcit Kamnik. Predlog je bil poslan v obravnavo 1.12.2009.

Na tekmi Srednjeevropske lige med ekipama Calcit Kamnik : ZU Žilina, ki je bila odigrana dne 27.11.2009 v dvorani ŠD Kamnik s pričetkom ob 20:00 je bil linijski sodnik tudi Škrjanc Stanislav. Po končani tekmi, naj bi se omenjeni sodnik zapletel v razgovor in kasneje menda celo v prepir s sodnikoma na tekmi. Tekmo sta sodila mednarodna sodnika iz Hrvaške, g. Brlas Bojan in g. Rajković Milan. Zapisničarka na tekmi je bila Podlesnik Irena, drugi linijski sodnik pa Habjan Danijel.

Z obema sodnikoma je predsednik DK DOS Ljubljana govoril osebno pred tekmo Srednjeevropske lige v Ljubljani v ŠD BIC. Zagotovila sta mu, da prepira med njimi ni bilo. Sta pa omenjenemu sodniku podala par napotkov, kaj naj še izboljša pri sojenju, da bo v prihodnje še bolje sodil na tekmah. Vendar pa on ni želel prejeti nikakršne kritike, ker že tako sodi po predpisih in navodilih. Hitro sta uvidela, da njuna dobronamerna kritika in priporočila temu sodniku ne bodo obradila uspeha.

Nato je predsednik DK DOS Ljubljana vsem udeleženim sodnikom na tekmi poslal sporočilo po elektronski pošti. V njem jih je zaprosil, naj mu opišejo dogajanje pred tekmo, naj na kratko opišejo potek same tekme, predvsem pa ga je zanimalo, kako je potekal razgovor po tekmi.

Naslednji dan ga je po telefonu poklicala zapisničarka na tej tekmi ga. Podlesnik Irena. Povedala mu je, da je vprašala sodnika ali lahko takoj zapusti dvorano. Oba sta ji dovolila, zato je tudi odšla in nima nobenih ihformacij kaj se je po tekmi dogajalo. Zato tudi ne bo odgovarjala na elektronsko pošto.

Z drugim linijskim sodnikom je predsednik DK DOS Ljubljana govoril po tekmi 19.12.2009 v dvorani DUOL na Brezovici. Z njegovim obnašanjem ni bil zadovoljen, ker naj bi s svojim nastopom začel prepir med sodniki. Zatrdil je, da je bilo njegovo obnašanje skrajno neprimerno. V slabo luč pa tako postavlja sebe, slovenske sodnike in celotno organizacijo.

Od vseh vpletenih na tej tekmi predsednik DK DOS Ljubljana ni prejel nobenega materialnega dokaza.

Disciplinska komisija se je na osnovi predstavljenih dejstev, na osnovi dejstva, da je od začetka postopka preteklo več kot 60 dni, predvsem pa na osnovi pomanjkljive dokumentacije odločila in soglasno sprejela sledeči sklep:

 Sklep št. 7

Disciplinski postopek proti sodniku Škrjanc Stanislavu se zaradi pomanjkanja dokazov zaustavi.

Ad 2.

Razprave ni bilo.

Sestanek je bil zaključen ob 15:00.

Kamnik pod Krimom, 07.02.2010                                          Predsednik disciplinske komisije

Janez Šuštaršič l.r.