Disciplinski pravilnik društva

DISCIPLINSKI PRAVILNIK DOS LJUBLJANA


I. UVODNE DOLOČBE

1.člen

Pravilnik ureja delovanje disciplinskega organa DOS Ljubljana in opredeljuje naloge le – te v zvezi z disciplinskim ukrepanjem proti članom DOS Lj.

II. SPLOŠNE DOLOČBE O ODGOVORNOSTI

2.člen

Za disciplinski prekršek se odgovarja, če je bil storjen namenoma in iz hujše ali lažje malomarnosti.

III. DISCIPLINSKI ORGAN

3. člen

Disciplinska komisija opravlja svoje naloge kot enostopenjski organ. Tri člane disciplinske komisije voli skupščina DOS Lj., za dobo enega leta. Po poteku prvega mandata so lahko ponovno izvoljeni. Disciplinska komisija opravlja svoje naloge v skladu z disciplinskim pravilnikom DOS Lj.

IV.DISCIPLINSKI UKREPI

4.člen

Za disciplinski prekršek se lahko izrečejo naslednje kazni:
1. opomin,
2. denarna kazen v višini 1/2 sodniške takse,
3. denarna kazen v višini 1 sodniške takse,
4. enomesečni suspenz in
5. izključitev iz DOS Lj.

5.člen

Ukrep prepovedi se lahko izreče za določen čas- enomesečnega suspenza.

6.člen

Denarna kazen lahko znaša 1/2 ali 1 sodniške takse.

7.člen

Disciplinski prekršek zastara v šestih mesecih od dneva povzročitve. Izvršitev izrečenega disciplinskega ukrepa pa zastara v šestih mesecih od dneva pravnomočnosti sklepa, s katerim je bil ukrep izrečen.
8.člen

Pri odločanju o vrsti ukrepa disciplinski organ upošteva vse oteževalne in olajševalne okoliščine, stopnjo in odgovornosti ter težo posledic kršitve.

V. DISCIPLINSKI PREKRŠKI
A Splošni prekrški

9.člen
Nešportno obnašanje
Odbojkarski delavec DOS Lj., ki se obnaša nešportno do igralcev, odbojkarskih delavcev ali gledalcev se lahko kaznuje z opominom.

10.člen
Fizični napad
Odbojkarski delavec DOS Lj., ki fizično napade igralca, odbojkarskega delavca ali gledalca se lahko kaznuje z denarno kaznijo 1 sodniške takse.
Če je pri fizičnem napadu storjena težja telesna poškodba, se odbojkarskega delavca DOS Lj. lahko kaznuje z 1 mesečnim suspenzom ali izključitve iz DOS Lj.

11.člen
Žalitev in obrekovanje
Odbojkarski delavec DOS Lj., ki žali ali govori neresnico o DOS Lj., igralcih in drugih odbojkarskih delavcih, se lahko kaznuje z 1/2 sodniške takse.

12.člen
Nagovarjanje
Odbojkarski delavec DOS Lj., ki ne dela v interesu svoje organizacije se lahko kaznuje z opominom.

13.člen
Oteževanje dokaznega postopka
Odbojkarski delavec DOS Lj., ki priča neresnico ali na drug nači otežuje iskanje materialne resnice in disciplinski postopek, ki ga vodi organ DOS Lj. se lahko kaznuje z opominom.

14.člen
Neizvrševanje sklepov
Odbojkarski delavec DOS Lj., ki se ne ravna po navodilih ali sklepih DOS Lj. se lahko konča z opominom.

15. člen
Neodgovorno delo
Odbojkarski delavec DOS Lj., ki zavestno krši predpise ali na drug način neodgovorno opravlja svoje dolžnosti se lahko kaznuje z denarno kaznijo 1/2 sodniške takse.


16.člen
Prikrivanje in lažna prijava
Odbojkarski delavec DOS Lj., ki izve za izvršen disciplinski prekršek in ga ne prijavi ustreznemu organu ali poda lažno prijavo se lahko kaznuje z 1/2 sodniške takse.

B Posebni prekrški v izvajanju sodniških dolžnosti

17.člen
Sodni, ki neupravičeno zamudi, oziroma ne pride na tekmo, se lahko kaznuje z denarno kaznijo 1 sodniške takse.

18.člen

Sodnik, ki ne sodi tekme po predpisih se lahko kaznuje z opominom.

19.člen

Sodnik, ki neuporavičeno prekine tekmo, oziroma ne prekine tekme zaradi nereda, se lahko kaznuje z denarno kaznijo 1/2 sodniške takse.

20.člen

Sodnik, ki pri sojenju krši pravila igre, oziroma ni dorasel pravilom in predpisom, se lahko kaznuje z opominom.

21.člen

Sodnik, ki v določenem času ne odda poročila ali če poda netočno poročilo, se lahko kaznuje z opominom.

22.člen

Sodnik, ki tekmo sodi v vinjenem stanju se lahko kaznuje z 1 mesečnim suspenzom.

C Finančno materialni prekrški

23.člen

Odbojkarski delavec DOS Lj., ki ne izpolni finančnih obveznosti predpisanih s strani DOS Lj. se lahko kaznuje z 1/2 sodniške takse.

VI.DISCIPLINSKI POSTOPEK

24.člen

Disciplinski organ vodi disciplinski postopek na osnovi pravilnika in drugih predpisov DOS Lj.
Disciplinski organ mora pri iskanju materialne resnice iz izreku paravilnega disciplinskega ukrepa preučiti vse okoliščine, ki vplivajo na izrek ukrepa.

25.člen

Disciplinski organ mora pred izrekom ukrepa zaslišati kršitelja, proti kateremu vodi disciplinski postopek. Kršitelj lahko poda tudi pisno izjavi o dogodku.
Če pravilno vabljeni kršitelj v določenem roku noče dati pisne ali ustne izjave, se disciplinski postopek nadaljuje brez njega.

26.člen

Disciplinski postopek začne disciplinski organ na osnovi predloga:
– igralca, odbojkarskega delavca ali druge osebe;
– odbojkarske organizacije in njihovih organov;
– športne organizacije;
– na lastno iniciativo.
Predlog se s priporočeno pošto pošlje na DOS Lj. Pisarna ga s priporočeno pošto pošlje naprej disciplinski komisiji.

27.člen

Disciplinski postopek je javen in hiter. Postopek mora biti končan v 60 dneh, od dneva prejema prijave. Kršitelju discipline mora biti dana možnost, da pojasni očitke, predloge in dokaze, navedene v postopku.

28.člen

Zbiranje dokazev se izvaja s pomočjo odbojkarskih organizacij in odbojkarskih delavcev.

29.člen

O zaslišanju posameznikov ter o disciplinski obravnavi se vodi zapisnik.

30.člen

Na podlagi zbranih dokazov izda disciplinska komisija ukrep, ki vsebuje izrek o disciplinskem ukrepu.

31. člen

Na sklep disciplinske komisije ni može ugovor.

32. člen

Sklep disciplinskega organa mora vsebovati:
1. uvod, kjer kje navedeno, kdo izdaja sklep, na podlagi katerih določil je sklep izdan, kdaj in kje je bil sprejet;
2. izrek sklepa, ki vsebuje kršiteljeve podatke, ugotovitve, kateri prekršek je storil in kakšen ukrep mu je bil izrečen;
3. obrazložitev sklepa;
4. pravni poduk o ugovoru oz. pritožbi;
5. datum in podpis disciplinskega organa.

33.člen

V primeru, da član DOS Lj. prekršek ponovi se kazen lahko vsakič poveča za eno stopnjo, kot je navedeno v 4.členu, tudi izključitev iz DOS Lj.

34.člen

Izključitev iz DOS Lj. mora sprejeti skupščina DOS Lj., z večinskim glasovanjem na predlog disciplinske komisije ali predsednika društva.

VII. KONČNE DOLOČBE

35.člen

S sprejetjem tega paravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik DOS Ljubljana.