Skupščina 2009 – 26.03.2009

Poročilo NO za leto 2008-2009 si lahko ogledate tukaj.

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOS LJUBLJANA

Skupščina je potekala v četrtek, 26.3.2009, v prostorih osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku.
Prisotni:  14 članov društva

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev verifikacijske komisije
4.Potrditev dnevnega reda
5. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine DOS Ljubljana
6. Poročilo predsednika DOS Ljubljana
7. Poročilo disciplinske komisije
8. Poročilo strokovnega odbora
9. Poročilo nadzornega odbora
10. Finančno poročilo in sprejem finančnega plana
11. Razrešitev vseh odborov
12. Volitve
13. Razno

 Ad 1)

Začetek Skupščine je bil predviden ob 18:00 uri. Ker ob predvidenem času ni bilo prisotnih dovolj članov, da bi bila skupščina sklepčna, je bil začetek preložen za 15 minut. Skupščina se je ob zadostnem številu članov začela ob 18:15 uri.

Sklep 1:

 • Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 2)

Po pozdravu in kratkem uvodnem govoru je predsednik Aco Kramar predlagal sledečo sestavo delovnih teles skupščine:

Delovno predsedstvo:  Aco Kramar, Mevludin Mehovič, Damijan Resanovič
Verifikacijska komisija:  Igor Luzar, Primož Tratnik
Overovitelja zapisnika :  Mihajlo Milojevič, Jana Prešeren
Zapisnikar : Kaja Maršič

Sklep 2:

 • Člani delovnega predsedstva so soglasno sprejeti. Verifikacijska komisija je potrdila sklepčnost skupščine.

 Ad 3)

Zapisnik prejšnje seje je bil dosegljiv na internetni strani društva, kjer so si ga člani lahko prebrali. Aco Kramar je na kratko povzel dogajanje na prejšnji skupščini. Pripomb na zapisnik prejšnje skupščine (28.3.2008) ni bilo.

Sklep 3:

 • Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.

 Ad 4)

 Aco Kramar je na kratko predstavil poročilo presednika za leto 2008.

Poudaril je, da ima društvo veliko število članov, ki se letno še povečujejo. Povzel jedogajanje med sezono ter med drugim povedal, da je naša članica Jana Prešeren odstopila z mesta predsednice ZOSS, ter da jo je na tem mestu zamenjal Sebastjan Mavrič.

Zopet je bila izpostavljena tematika potnih nalogov. Ponovno je bilo poudarjeno, da se članom, ki ne bodo redno in do rokov dostavljali potnih nalogov, od januarskega obroka dalje odbije 10% zneska za manipulativne stroške, tako kot je bilo to sprejeto na zadnji seji upravnega odbora društva.

Med drugim je predsednik dejal, da je splošna situacija, ki se tiče sodnikov, kar dobra, ampak bi bilo lahko še boljše. Na tem mestu je izrekel tudi grajo tistim, ki imajo čas poklicati samo takrat, ko jih zanimajo izplačila.

Poročilo je zaključil s tem, da mineva desetletno obdobje vodstva kluba, ki ga zaključuje z upanjem, da se bodo v prihodnje v večji meri v delovanje v društvu vključevali tud mlajši člani.

Dejan Perčič je podal komentar na poročilo in sicer se je predsedniku zahvalil za vztrajnost ter izrazil svoje mnenje, da društvo ni več  v vzponu, ampak da je čas, da tudi nekdo drug kaj naredi.

Sklep 4:

 • Poročilo predsednika društva je bilo soglasno sprejeto.

Ad 5)

Predsednik disciplinske komisije je podal poročilo za delo v preteklem letu.

Disciplinska komisija je obravnavala primer sodnika, in mu za kršitev izrekla opomin. Ostalih kršitev ni bilo, zato se niso sestajali.

Predsednik kateri (kramar ali disciplinske komisije)  je komentiral tudi delegiranje in predelegacije in na tem mestu pohvalil Primoža Tratnika, ki se mu je zahvalil za težavno delo ter hkrati zaželel čim manj dela novi osebi, odgovorni za delegiranje, Mihajlu Milojeviču.

Pozval je člane, da je njihova dolžnost, da kateregakoli sodnika prijavijo, če je storil prekšek.

Sklep 5:

 • Poročilo disciplinske komisije je bilo soglasno sprejeto.

Ad 6)

Dejan Perčič je kot predsednik stokovne komisije podal komentar na situacijo v društvu. Po njegovem mnenju se nekaj sodnikov zelo trudi, za čim večji doprinos, a večino članov enostavno ni zainteresiranih za dogajanje v društvu. Poudaril je, da je bil cilj strokovne komisije vedno čim večja stopnja izobraženosti sodnikov.

Tudi on je dejal, da zaključuje desetletno obdobje predsednika strokovne komisije in delo predaja mlajšim. Sam pa je prevzel vodsto strokovne komisije ZOSS.

Zahvalil se je vsem za podporo in pomoč ter zaključil, da upa, da se bo število članov društva povečevalo ter obljubil nadlajno podporo in pomoč vodilnim v društvu, če bo to potrebno.

Sklep 6:

 • Poročilo strokovne komisije je bilo soglasno sprejeto.

Ad 7)

Poročilo nadzornega odbora je pripravilo poročilo s povzetkom dogajanja v preteklem letu. Poročilo je v določenih delih pomanjkljivo, zato se NO pozove k njegovi dopolnitvi..

Sklep 7:

 • Poročilo nadzornega se sprejme z ustreznimi dopolnili.

 Ad 8 )

Blagajnik je povzel finančno poročilo in kratko predstavil ključne postavke bilance.

Predlagal je članarino v višini 1 Eur.

Podan je bil tudi predlog, da naj se na ZOSS naslovi vprašanje, kdo bo poskrbel za nadomestila za sojenje v primeru zaprtja in prenehanja poslovanja kakšnega izmed društev.

Predstavil je tudi  finančni plan za prihodnje leto.

Sklep 8:

 • Finančno poročilo, bilanca stanja in finančni plan za leto 2009 so bili sprejeti.

 Ad 9)

 Predsednik je pod to točko predlagal razrešitev vseh dosedanjih odborov.

Sklep 9:

 • Razrešitev vseh odborov je bila soglasno sprejeta.

Ad 10)

Za nove člane vodstva društva in njenih odborov so predlagani:

Za predsednico društva:  Jana Prešeren

Za blagajnika društva:  Aco Kramar

Za tajnico društva:  Kaja Maršič

Za upravni odbor: Jana Prešeren, Aco Kramar, Kaja Maršič, Mihajlo Milojevič, Dejan Perčič, Igor Luzar, Marko Gruden, Danijel Sever

Za strokovni odbor:  Mihajlo Milojevič, Dejan Perčič, Iso Adrovič, Damijan Resanovič, Dejan Jovanovič

Za disciplinsko komisijo:  Janez Šuštaršič, Marko Blaznik in Miha Blaznik

Za nadzorni odbor: Andrej Krička, Primož Tratnik in Mevludin Mehovič

Sklep 10:

 • Predlagane liste so bile enoglasno sprejete.

 Ad 11)

 Podano je bilo mnenje, da se premalo aktualnih informacij objavlja na internetni strani. Predlagano je bilo, da bi Boštjan Poglajen morda še komu omogočil dostop do objavljanja na strani.

 Ponovno je bila izpostavljena problematika pre/majhne uporabe sistema za delegacije.

 Članarino v višini 1 Eur bodo morali člani plačati do 15.9.2009 prek položnice ali na račun društva.

 Aco Kramar naj preveri zakaj v evidenci pri AJPES-u še vedno niso spremenili naslova društva.

Podano je bilo mnenje, da se sodniki premalo udeležujejo aktivnosti, ki jih organizira društvo. Gre predvsem za slabo udeležbo na sestankih in izobraževalnih seminarjih predvsem mladih sodnikov. Premalo je tudi osebnega kontakta z novimi člani.

Potrebno je začeti upoštevati sklepe, ki jih je sprejel upravni odbor in začeti odbijati 10% zneska s potnih nalogov tistim, ki ne bodo pisali potnih nalogov.

Začeti je potrebno vlagati energijo v nove sodnike, ki bodo resni in jim ne bo odveč opravljati osnovne dolžnosti člana društva.

Sodnike je potrebno ponovno pozvati naj redno sporočajo, če jim klubi ne plačujejo stroškov. Potrebno je določiti zadnji datum, do kdaj naj to storijo.

 Podana je bila pobuda, da bi člani, ki so v komisijah prejemali ustrezno nadomestilo. Vsi se niso strinjali s predlogom, zato je bilo sprejeto, da o tem predlogu razpravlja novi upravni odbor društva na svoji prvi seji.

 Upravni odbor naj se sestane do konca aprila in sestavi poročilo o dolžnikih potnih nalogov ter naredi seznam sodniške opreme, ki je še na voljo.

Sklep 11:

 • Sprejet je bil sklep, da morajo člani društva plačati članarino do 15.9.2009.

Sklep 12:

 • Članom, ki ne pišejo potnih nalogov naj se začne obračunavati 10% odbitka.

Sklep 13:

 • Sodnike se pozove, naj redno sporočajo, če jim klubi ne plačujejo potnih stroškov.

Sklep 14:

 • Sprejet je bil sklep, da glede pobude o nadomestilu za tiste, ki delujejo v odborih društva upravni odbor razpravlja na prvi seji.

Sklep 15:

 • Upravni odbor naj do konca aprila naredi seznam dolžnikov potnih nalogov in preostale opreme.

Seja je bila zaključena ob 20:05.

Zapisala: Kaja Maršič

Predsednik skupščine: Aco Kramar

Overovitelja:

Mihajlo Milojevič                                                                                                                Jana Prešeren