1. seja UO – 12.05.2009

Seja je bila 12.5.2009 ob 20:00 v Komendi.
Prisotni člani UO: Prešeren Jana, Kramar Aco, Perčič Dejan, Mihajlo Milojevič
Ostali prisotni: Resanovič Damijan, Adrovič Iso

Predlagani dnevni red:

  1. pregled zapisnika skupščine
  2. pregled finančnega stanja in izplačila
  3. aktivnosti društva
  4. razno

Sejo je sklicala in vodila Jana Prešeren.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

Ad.1)

NO je pripravil dopolnjeno poročilo za leto 2008. Na poročilo ni pripomb.

SKLEP 1: UO DOS Ljubljana sprejema poročilo NO za leto 2008.

Upravni odbor ugotavlja, da za delo v komisijah DOS Ljubljana že dalj časa ni interesa. Potrebno je mlade sodnike bolj vključiti v delo DOS Ljubljana. Glede predloga podanega na skupščini DOS Ljubljana, da se sodelujočim v organih DOS Ljubljana zniža prispevek za delovanje društva (trenutno 5%) ni soglasja, prav tako ni drugega predloga, ki bi bil sprejemljiv. Razprava o tem se prestavi na naslednje seje.

Člani UO so potrdili predlog podan na skupščini, da je članarina v društvu 1€. Članarina se pobere na licenčnem seminarju pred začetkom tekmovalne sezone.

SKLEP 2:
Članarina v društvu znaša za vse člane 1€.

Ad.2)

Sodniki morajo do 25. maja 2009 napisati in poslati potne naloge za leto 2008 v višini, ki jim jo sporoči tajnica DOS Ljubljana. V nasprotnem primeru bo DOS Ljubljana napisala potne naloge in pri nakazilu odštela 10%.

Z novo sezono (2009/2010) se potne naloge pošilja predsednici DOS Ljubljana, Jani Prešeren na naslov:

Jana Prešeren
Moste 40G
1218 Komenda

 Ad.3)

Jana Prešeren je povedala, na je na zadnji seji predsedstva ZOSS gen. sekretar OZS predlagal, da naj ZOSS prevzame večji del stroškov delovanja ZOSS, predvsem računovodske stroške. ZOSS se s s tem ni strinjala. Sprejet je bil sklep, da se oceni stroške delovanja ZOSS in šele potem razpravlja o spremembah delitve stroškov delovanja ZOSS.

Problematika izplačil je proti koncu sezone vedno večja, zato DOS Ljubljana zahteva, da se klubom, ki ne plačujejo zapadlih obveznosti z vednostjo OZS ne sodi.

Trenutno potekajo dogovori, da se pripravi prevod novih pravil odbojkarske igre. Prevod bi financirali ZOSS, OZS in Fakulteta za šport.

ZOSSu se predlaga, da se dokonča projekt programov usposabljanja.

Spletno stran ZOSS je potrebno posodobiti in bolj ažurno posodabljati. Aco Kramar se poveže z Boštjanom Poglajnom o možnostih dela na spletni strani DOS Ljubljana.

Pri DOS Koroška se preveri, če nameravajo organizirati turnir DOSov, ki smo ga lani organizirali mi v Komendi

Člani UO so razpravljali, kakšna aktivnost bi pritegnila članstvo k večji udeležbi na skupščinah in ostalih dogodkih v okviru DOS Ljubljana. Kljub aktivnostim kot so piknik, brezplačne vožnje z gokarti je udeležba še vedno nizka.

SKLEP 3: na licenčnem seminarju se organizira pogostitev z druženjem.

Ad.4)

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja se je končala ob 21:30.

Zapisal:

Mihajlo Milojevič                                                                                            Jana Prešeren